Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2016

Šv. Kalėdų šventimas

Vaizdas
Gruodžio 24 d. (šeštadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val. ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 25 d. (Sekmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 26 d. (pirmadienis) – Antroji Kalėdų diena Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val. Gruodžio 27 d. (antradienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.   Šv. Mišių metu   laiminamas vynas. Gruodžio 28 d. (trečiadienis ) – Nekaltieji   Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val., Gruodžio 29 d. (ketvirtadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 18 val. Gruodžio 30 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 18 val. Gruodžio 31 d. (šeštadienis) - Padėkos už 2016 m. Šv. Mišios – 10 val. Po šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 12 val. Sausio 1 d. (Sekmadienis- Naujieji Metai: Švč. M. Marijos, Diev
Vaizdas
Mielieji, Dar valandėlė ir ateis Išsiilgtasis. Atverkime Jam savo širdies duris. Prasmingų Viešpaties Gimimo švenčių ir gausių Dangiško Tėvo malonių, Naujais 2017 metais. Nuoširdžiai Jums linki  Elektrėnų parapijos kunigai

Širdies šiluma – pagrindinė kalėdinė dovana

            Sekmadienį, gruodžio 18 d., Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos klebonas dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas po šv. Mišių pasidalijo savo širdies šiluma su savo parapijiečiais, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja parapijos gyvenime. Su meile ir dėkingumu klebonas dėkojo katechetams, lektoriams, parapijos pastoracinės tarybos nariams, procesijos nariams, bažnyčios zakristijonei, bažnyčios tvarkytojams, kurie kantriai ir darbščiai puoselėja Dievo namus, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Monsinjoras Jonas Sabaliauskas kiekvienam įteikė atminimo dovaną – naują fotografijų albumą ,,Ir žodis tapo kūnu“, kuriame atsispindi visa Elektrėnų bažnyčios ir parapijiečių istorija.             Advento laikas – tai kvietimas permąstyti praeinančius metus, nuveiktus darbus, kad galėtume dalintis vieni su kitais meile ir supratimu, išmoktume dažniau dėkoti vieni kitiems.

Kalėdaičiai

Vaizdas
Kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje prieš ir po Šv. Mišių.

Advento rekolekcijos šeimoms ir jaunimui

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas gruodžio 3 d. (šeštadienį) 11-17 val. dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Advento rekolekcijose: • Rekolekcijos vyks Širvintose, Širvintų senelių namuose, P. Cvirkos g. 15; • Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus); • Registracija - iki lapkričio 28 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085 arba el. paštu: elseimos@gmail.com . Prašome nurodyti dalyvių vardus ir pavardes bei vaikų amžių (vaikams numatyta atskira programa). Gruodžio 2-3 dienomis kviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuojamose Advento rekolekcijose Elektrėnų, Širvintų ir Molėtų dekanatų jaunimui: • Rekolekcijos vyks Birštone, svečių namuose "Birštono Tulpė"; • Rekolekcijų vedėjas - kun. Kęstutis Dvareckas; • Dalyvio auka - 7 EUR; • Registracija - iki lapkričio 29 d. pas kunigą Lauryną tel. Nr.: 867844482.

Akcija "Gerumas mus vienija!"

Vaizdas
Lapkričio 26 d., prasideda Advento laikas. Advento laike, mūsų bažnyčioje, prieš  ir po šv. Mišių bus galima įsigyti Caritas žvakelę, skirta Kūčių vakarienės staliui. Aukos už žvakeles bus skirtos labdaringai parapijos, vyskupijos ir Lietuvos "Caritas" veiklai paremti. Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos!

Religinio turinio knygos

Vaizdas
Advento sekmadieniais nuo lapkričio 27 d.,  mūsų parapijoje, po Šv. Mišių, turėsime galimybę įsigyti religinių knygų įvairiomis temomis knygelių vaikams ateinančių Šv. Kalėdų ir kitų švenčių progoms.

Informacija parapijos jaunimui

Vaizdas
  Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes: giesmių repeticija 11.15 val. patarnauti 11.30 val. Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 16 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis. Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 18.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai. Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami. Norinčius jaunuolius tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.
Vaizdas
Mes, tikintieji, turime didžiulę malonę – būti Dangaus Karalienės vaikais. Visada, ar patirdami gyvenimo džiaugsmus, ar skausmus, galime Jos prašyti užtarimo pas Dievą tvirtai žinodami, kad mūsų maldos bus išklausytos. Jau tapo tradicija m ūsų parapijoje spalio mėnesį, kai tikintieji garbina Švč. Mergelę Mariją Rožinio malda, parapijos vaikučius, pavasarį pirmą kartą Jėzų priėmus į savo širdeles, suburti sekmadieniais bažnyčioje garbinti Dangiškąją Motiną. Vaikai gieda, meldžiasi rožinio malda, dėkoja Jai, atsiprašydami už klaidas, prašydami malonių, dalyvaudami šv. Mišiose. Spalio pabaigoje parapijoje švenčiame didelę šventę, kurioje vaikai, iškilmingai sustoję prie Marijos, pasižada būti mylinčiais Jos vaikais, pasirinkdami Ją savo Globėja ir Gynėja, prašydami padėti visuose gyvenimo reikaluose. Šiais metais rožinio malda spalio mėnesį meldėsi 22 vaikai, jų šeimų nariai. Dėkojame tėveliams už gražų krikščionišką vaikų auklėjimą.   Mokytojos   Rita ir Marytė
Vaizdas
Choras katalikų bažnyčios liturgijoje Lektorė doc. dr. Danutė Kalavinskaitė Dirigentas LMTA doktorantas Linas Balandis Atlieka Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas" Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje  Lapkričio 13 d. 11 val.

Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Galima užsirašyti Vėlinių Oktavai sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius, intencijos ir aukos priimamos bažnyčioje kiekvieną dieną po šv. Mišių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Vėlinių Oktavoje nuo lapkričio 1 iki 9 dienos. Tiksli data jūsų intencija aukojamų šv. Mišių, bus paskelbta  bažnyčios skelbimų lentoje .  Oktavai intencijos už mirusiuosius užrašomos iki lapkričio 9 dienos . Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios aukojamos už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius šv. Mišiose 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose   10 val. ir 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 3-4 dienomis melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 18 val. Lapkričio 5 d. melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 10 val. Lapkričio 6 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirus
Vaizdas

Vilnius Gailestingumo miestas

Vaizdas
Nuoširdžiai kviečiame į iškilmingos parodos "Vilnius - Gailestingumo miestas" atidarymą. Programoje numatytas koncertas "Gailestingumo liūdytojai", dalyvaus "Quartetto artistico" ir Nacionalinio dramos teatro aktoriai. Vieta: Elektrėnų banžnyčia, spalio 23 d. po 10 val Šv. Mišių

PRIEŠRINKIMINIS LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS

Vaizdas
Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai, Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime. Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi. Pagal krikščioniškąją sampratą pilietinė pareiga prilygsta pareigoms artimui ir bendrajam gėriui. Dėl šios priežasties kviečiame šią pareigą atlikti ir nepasiduoti nuogąstavimams, kad vienas balsas nieko nepakeis.  Verta priminti, kad pagal ri

Spalio mėnuo Švč. M. Marijos garbei

Vaizdas
Nuo spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame melstis Rožio - Rožančiaus malda, apmąstant slėpinius ir  taip pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyksta: šiokiadieniais 17.20 val., šeštadieniais  9.20 val . ir sekmadieniais 9.30 val. prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namuose kartu su  šeimos nariais. Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį - po pietų - 15.30 val. kviečiame į Guronis, kur vyksta Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles; 16 val. - šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti! Guronių rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai; juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys; rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje "Guronių rekolekcijų namai". Rekolekcijų namuose taip pat veik
Vaizdas
Iki spalio 2 dienos kviečiame tėvus, kurių vaikai šiemet ruoštųsi I Komunijai Elektrėnų bažnyčioje, užsiregistruoti pas parapijos katechetę Marytę Kuliešienę. Iki spalio 5 dienos kviečiame mūsų parapijos jaunimą taip pat suaugusiuosius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą Elektrėnų bažnyčioje. Dėl informacijos kviečiame kreiptis į kun.Lauryną. Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui ruošiasi 4 klasės (pradinukai) ir vyresni+suaugę, o Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai, vyresni ir įvairaus amžiaus suaugę, kurie nėra priėmę šio sakramento.  Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai yra švenčiami gegužės mėn ir yra privalomi visiems pakrikštytiems asmenims, kurie dar nėra jo priėmę.

Kviečiame į "Alfa kurso" grupelių moderavimą mūsų vyskupijoje

Ruošiantis Alfa kurso moderatoriaus tarnystei, kviečiame atnaujinti savo žinias apie Alfa kursą bei išsiaiškinti praktinius klausimus. Rugsėjo 17 d. kviečiame į Alfa kurso seminarą Vilniuje! Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 5 d. Informacija ir registracija: http://alfakursas.lt Spalio 3 d. 19.30 val. kviečiame į susitikimą su seserimi Celina OSB Vievio parapijos namuose. Kalbėsime apie iššūkius, kylančius moderatoriaus tarnystėje, ieškosime būdų juos spręsti, ruošimės tarnystei. Spalio mėnesį pradedame Alfa kursą Jiezno, Kietaviškių, Žiežmarių bei Žaslių parapijose, kur reikės mūsų pagalbos. Kaip numatyta, mokymų metu bus diskutuojama pagrindiniais Tikėjimo tiesų klausimais. Kviečiame jau išklausiusius šį kursą moderuoti pasidalinimo grupelių pokalbius ir įsipareigoti Alfa kurso moderatoriaus tarnystei kitose mūsų vyskupijos parapijose.   Įsipareigoję tarnauti, iki spalio mėnesio praneškite kun. Laurynui (tel. Nr. 86 7844482 ).   Numatomi susitikimai:

Svetainė nevaisingoms šeimoms

Vaizdas
Remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu apie gyvybės etiką ir kultūrą sukurta pastoracinės pagalbos vaisingumo problemų turinčioms šeimoms svetainė http://gyvybessodas.lt. Bažnyčia kaip Šeima, kurios nariais kiekvienas tampame per Krikštą, yra pakviesta rūpintis savaisiais. Kviečiame tarnauti žodžio bendryste – liudyti, dalintis, melstis ir perduoti vilties žinią laukiantiems. Padėkite nevaisingai šeimai: http://gyvybessodas.lt.
Vaizdas
Kuriama Kaišiadorių vyskupijos parapijų bendruomenėms atsinaujinimo internetinė svetainė: https://bendruomenems.lt
Vaizdas
„Laimingiausias pasauly žmogus, kuris už duoną privalo dėkoti tik dangui. Ir savo rankoms. Laimingesnis už laimingiausią – kuris turi kuo pasidalinti.“ (Kun. B. Bulika) MIELI   ELEKTR ĖNŲ   PARAPIJOS   ŽMONĖS, šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė. Jau atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbai, įrengta Krikštykla, Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčia, pastatyta Šv. Jono Pauliaus II-ojo skulptūra. Taip įvertinta šio didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Kuriami vitražai, kuri ų vienas jau papuošė Šv.Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios langus. Sakoma, kad žmogus, kaip ir langas su vitražais, gražus apšviestas saulės, bet tikrasis jo grožis atsiskleidžia nu
Vaizdas
Rugsėjo 23 d. 16 val. Elektrėnų bibliotekoje vyks Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai. Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią. Anot literatūrologo Valentino Sventicko, monsinjorą K. Vasiliausko biografija nuodugni, patikima ir nedaugiažodė. Poetas Rimvydas Stankevičius: „Bestseleris. Paradoksalu - nors knyga yra parašyta veik be epitetų ir išraiškingų būdvardžių, vengiant skaitančiajam primesti bent kokią autorės emociją, skaitydamas ją nubraukiau ne vieną ašarą, ištryškusią, beje, ne dėl biliūniško graudulio ar atjautos, bet dėl tiesiog pribloškiančios gėrio ir šventumo didybės." Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketina

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ

  Šiluva-nedidelis miestelis Žemaitijoje, netoli Raseinių. Jis garsus tuo, kad čia 1608 metais pasirodė Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Šiluva yra viena iš 5 vietovių Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios. Tai pirmas žinomas Marijos pasirodymas.    Tėvynės laisvę išmeldusiems ir nepriklausomą, orų gyvenimą kuriantiems Lietuvos žmonėms Šiluva ir toliau yra lankoma bei puoselėjama piligriminė šventovė. Atkūrus Nepriklausomybę, kasmet rugsėjo pradžioje gausiai Šiluvą lankantys piligrimai iš Lietuvos bei užsienio šalių dalyvauja visas aštuonias dienas trunkančiuose Šilinių atlaiduose. Šiemet Mergelės Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu.    Rugsėjo 10 dieną keturiasdešimt aštuoni Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos piligrimai dalyvavo Šilinių atlaiduose. Meld

Šilinės atlaidai

Šių metų rugsėjo 10 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, Šv. Mišios 12 val.  Išvykstame 8.30 val. nuo Bažnyčios, Policijos ir "Ikiuko".  Dėl piligriminės kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę tel. 865099254 ir Danutę Sabonienę tel. 860138430.

Kviečiame tarnauti Dievui bendruomenėje

Kviečiame galinčius ir norinčius bažnyčios narius  skaityti skaitinius - skelbti Dievo Žodį Šv. Mišiose, kreiptis į kun. Lauryną tel. 867844482 .
Vaizdas
Rugsėjo 1 diena baigti bažnyčios bokštų remonto - dažymo darbai. Dažymo darbus atliko: Aleksandras Asafkinas, Marius Subata, Ernestas Karpičius ir Raimondas Stapulionis. Bažnyčios bokštų remonto dažymo darbai atlikti dėka  Lietuvos Energijos, Elektrėnų savivaldybės ir ištikimųjų parapijiečių.
Vaizdas
Rugpjūčio 29 d., 19 valandos Šv. Mišiose buvo pašventintas  Kryžius, kurį išdrožė parapijietis Bruno Margevičius. Šv. Kryžius yra pakabintas katechetinėje klasėje. Bažnyčios konsekravimo 20 metinių proga, rugsėjo 4 diena, po 10 val Šv. Mišių šventoriuje šventinsime naują Kryžių. Kviečiame parapijiečius dalyvauti Šventoriaus Kryžių padovanojo Elektrėnų seniūnija
Šventė 2016 08 21. Jauniausiame Lietuvos mieste – Elektr ėnuose šauniai prigijo tituliniai Elektrėnų Marijos - Kankinių Karalienės parapijos atlaidai. Jie Elektrėnuose švenčiami paskutinį rugpjūčio sekmadienį, aštuntą dieną po Žolinių.  Šiais metais rugpjūčio 21 dieną, atlaidų metu buvo iškilmingai švenčiamas ir Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konsekravimo 20 metų jubiliejus. Ta proga bažnyčia visus parapijiečius ir gausius svečius pasitiko atsinaujinusi ir išpuošta kvepiančiomis gėlių puokštėmis. Bažnyčioje tarnaujantys kunigaidžiaugiasi, kad iki jubiliejaus pavyko atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbus, įrengti Krikštyklą,Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčią, pastatyti Šv. Jono Pauliaus II-ojo skulptūrąTaip buvo įvertintas didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Kuriami vitražai, kuri ų vienas jau papuošė Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių