Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2010

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas
Programoje: Henry Purcell (1659-1695) "Trumpet-tune on air" (obojui ir vargonams) Francois Couperin (1668-1733) Offertoire iš "Parapijos mišių" (vargonams solo) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sonata F-dur K.V. 13: Andante-Allegro-Menuetto (obojui ir vargonams) Vidmantas Bartulis (g. 1954) "1750-ųjų liepos 17-osios vizija" (vargonams solo) Kūrinys sukurtas 1985 m. minint Johanno Sebastiano Bacho 300-asias gimimo metines. Autorius (V.Bartulis) rėmėsi J.S.Bacho nekrologu, kuriame aprašoma, jog likus dešimčiai dienų iki mirties Bachas, kuris į senatvę buvo visiškai apakęs, atgavo regėjimą. Kūrinio pradžia - tamsi, niūri, kupina aklo žmogaus liūdesio. Bet palaipsniui pradeda švisti, išnyra laukimo nuotaikos. Muzika tarsi nubunda iš gilaus miego, rūkas išsisklaido, ryški šviesa ir džiaugsmingos emocijos išsilieja pilna jėga...Kai viskas nurimsta, pasigirsta nuostabi priešmirtinio J.S.Bacho kūrinio - choralo "Artėju prie Tavo Sosto" - melodija

Atlaidų akimirkos (papildymas)

Vaizdas
Sakralinės muzikos koncerto klausosi Elektrėnų miesto garbės pilietis Pranas Noreika Padėka atlikėjams - solistei I. Milkevičiūtei, vargonininkui L. Digriui, vargonų meistrui L.Pikučiui "Palinkėkite vieni kitiems ramybės..." Padėka miesto ir bažnyčios statytojui Antanui Arlauskui Padėka chorui "Salve" Padėka Elektrėnų šaulių kuopai už meilę Dievui, Tėvynei ir Bažnyčiai Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "Būsto pasaulis" vadovams Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "IVIS" vadovams Padėka už sąžiningą darbą Vincui Juškevičiui Padėka tremtinių atstovei Silvestrinai Endriukaitytei Padėka Onai Rasutei Šakienei už meilę šiam kraštui Apdovanojamas savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas Apdovanojamas Elektrinės direktorius Pranas Noreika Paminklas skirtas čia buvusiems kaimams atminti Atidengiamas paminklas svarbiausioms Lietuvos valstybingumo datoms atminti Atidengiamas

Kviečiame į sekmadienio koncertą

Vaizdas

Atlaidų akimirkos

Vaizdas
Šeimų Rožinio malda Dainuoja prof. I. Milkevičiūtė Atlaidų vedėjas - mons. Jonas Dalinevičius Jaunimo choras Procesija Apdovanojamas fotomenininkas Vytautas Suslavičius Apdovanojamas Elektrinės direktorius Pranas Noreika Skulptūros Atgimimo aikštėje Tremtiniai atidengia skulptūrą Lietuvos istorijos datoms atminti fotografavo Emilija Petkūnaitė

DĖKOJAME REMĖJAMS!

Rugpjūčio 22 d. buvo švenčiami Elektrėnų parapijos Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės tituliniai atlaidai bei Elektrėnų miesto bendruomenės šventė. Parapija ir miesto seniūnija sulaukė geros valios remėjų, kuriems nuoširdžiai dėkojame ir meldžiame jiems Dievo palaimos. Miesto ir parapijos šventės remėjai: AB "EMPOWER" - dir. Bronius Pargaliauskas UAB "POŽEMINIAI DARBAI" - dir. Raimondas Baikštys UAB DK "LAMANTINAS" - dir. Danguolė Bradauskienė Viktoras Kartenis Laisvis Pagareckas Darius Kmelnickas Darius Piliponis Rimantas Raulinaitis Vytautas Rastenis Dainius Kubilius Darbais pagelbėjo: UAB "Kelda" UAB "Elektrėnų komunalis ūkis" UAB "Elektrėnų švara" UAB "Elektros pasaulis" Teatlygina jums Dievas!

Jaunimo piligrimystė Taize bendruomenėje

Vaizdas
Parapijos jaunimas drauge su klebonu prieš išvykdami į kelionę Rugpjūčio 21 d., Šv. popiežiaus Pijaus X dienoje, grupelė Elektrėnų parapijos jaunimo atstovų išvyko į Taize bendruomenę Prancūzijoje. Ši kelionė organizuojama drauge su Fraiburgo šv. Alberto parapijos jaunimu. Elektrėnų parapija drauge su Fraiburgo šv. Alberto parapija užmezgusi bičiulystės ryšius. Linkime prasmingos kelionės ir laukiame sugrįžtančių!

Atlaidų koncerto programa

Rugpjūčio 22 d. Elektrėnų parapijoje bus švenčiami Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės atlaidai. Atlaidų programoje numatomas sakralinės muzikos koncertas, kuriame girdėsime Lietuvos primadonos prof. Irenos Milkevičiūtės sopraną drauge su vargonų muzikos akompanavimu bei kūriniais atliekamais prof. Leopoldo Digrio. Koncerto programa: J.S. Bach - Tokata ir fuga d-moll G. Caccini - Ave Maria G. Puccini - "Atleisk man, Viešpatie..." J.S. Bach - transkripcija vargonams L.Digrio/ Arija iš kantatos "Avelė gali ramiai ganytis" J.A. Bach - transkripcija vargonams R.Hill/ Arija iš kantatos "Gera man, kad Jėzų turiu" G. Verdi - Ave Maria G. Verdi - "Šventoji Dievo Motina tegu mane globoja..." B. Dvarionas - "Žvaigždutė" A.L. Weber - Pie Jesu Maloniai kviečiame klausytis nuostabios muzikos!

Pabaigti akmens skulptūrų statymo darbai

Vaizdas
Rugpjūčio 20 d., šv. Bernardo dieną, prie Elektrėnų bažnyčios buvo pastatyta paskutinioji, ketvirtoji akmens skulptūra, skirta įamžinti svarbiausioms Lietuvos valstybingumo raidos datoms (1009 m. - Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas; 1253 m. - Karaliaus Mindaugo karūnavimas; 1387 m. - Lietuvos krikštas; 1410 m. - Pergalė Žalgirio mūšyje; 1918 m. - Lietuvos Valstybės atkūrimas; 1990 m. - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas). Skulptūrų autorius Domininkas Čepas, darbus remia Elektrėnų savivaldybė, UAB "Kelda", Elektrėnų seniūnija ir Elektrėnų parapija.

ATLAIDAI, ATLAIDAI, ATLAIDAI!!!

Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius kviečiame į titulinius Elektrėnų Marijos - Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 22 d. (sekmadienį). Šiais metais Elektrėnų parapija švenčia 20-tąsias įkūrimo metines, Elektrėnų miestas - 50-tąjį Jubiliejų ir Elektrėnų savivaldybė - 10-ties metų sukaktį. Atlaidų programa: 9.30 val. – Šv. Mišios už mirusius miesto ir parapijos bendruomenės narius. 10.15 val. – Šeimų Rožinio malda. 11 val. – Sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: vargonininkas prof. L. Digrys, solistė Lietuvos primadona prof. I. Milkevičiūtė (sopranas). 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Birštono parapijos klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Dalinevičius. 13.30 val. – Miestui ir parapijai nusipelniusių žmonių pagerbimas. 14 val. – Akmens skulptūrų atidengimas Atgimimo aikštėje. Meninė programa.

Naujas parapijietis

Vaizdas
Artūras Rugpūčio 14 d. Elektrėnų bažnyčioje šventuoju Krikšto sakramentu į Katalikų Bažnyčios bendruomenę džiaugsmingai buvo priimtas Artūras. Sveikiname naująjį Elektrėnų parapijietį!

Nauja parapijietė

Vaizdas
Luka Monika Rugjūčio 14 d. Elektrėnų bažnyčioje švetuoju Krikšto sakramentu į Katalikų Bažnyčios bendruomenę džiaugsmingai buvo priimta Luka Monika. Sveikiname!

Naujas parapijietis

Vaizdas
Dovydas Rugpjūčio 14 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Dovydui. „Argi nežinote, – rašo apaštalas Paulius, – jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6, 3–4). Sveikiname!

Tęsiami akmens skulptūrų statymo darbai

Vaizdas
Rugpjūčio 10 d., šv. Lauryno dienoje, prie Elektrėnų bažnyčios buvo pastatytos dar dvi akmeninės skulptūros, skirtos Elektrėnų miesto 50-ties metų Jubiliejaus ir išnykusių kaimų vardų įamžinimui. Skulptūrų autorius Domininkas Čepas, įdėjos įgyvendinimą remia Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų miesto seniūnija, UAB "Kelda" ir Elektrėnų parapija.