Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2010

Pastatyta pirmoji skulptūra

Vaizdas
Liepos 29 d., šv. Mortos dienoje, prie Elektrėnų bažnyčios, Atgimimo aikštėje, buvo pastatyta pirmoji akmeninė skulptūra, simbolizuojanti laivą su bure. Ant laivo burės vienos pusės iškalti žodžiai "Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapija 1990 metai", kitoje burės pusėje matyti Elektrėnų bažnyčios fasado vaizdas. Skulptūra skirta Elektrėnų parapijos 20-ties metų sukakties paminėjimui, laukiama ir kitų skulptūrų, kurios bus iškilmingai atidengtos atlaidų šventėje - rugpjūčio 22 d. Šių skulptūrų kūrybą remia Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų seniūnija, UAB "Kelda" ir Elektrėnų parapija. Skulptūrų autorius Domininkas Čepas. Dėkojame krano virtuozui Vytui už kantrybę ir profesionalią pagalbą.

KVIEČIAME Į ATLAIDUS

Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius kviečiame į titulinius Elektrėnų Marijos - Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 22 d. (sekmadienį). Šiais metais Elektrėnų parapija švenčia 20-tąsias įkūrimo metines, Elektrėnų miestas - 50-tąjį Jubiliejų ir Elektrėnų savivaldybė - 10-ties metų sukaktį. Atlaidų programa: 9.30 val. – Šv. Mišios už mirusius miesto ir parapijos bendruomenės narius. 10.15 val. – Šeimų Rožinio malda. 11 val. – Sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: vargonininkas prof. L. Digrys, solistė Lietuvos primadona prof. I. Milkevičiūtė. 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Birštono parapijos klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Dalinevičius. 13.30 val. – Miestui ir parapijai nusipelniusių žmonių pagerbimas. 14 val. – Akmens skulptūrų atidengimas Atgimimo aikštėje. Meninė programa.

Parapijos šeimų savaitgalis

Vaizdas
Liepos 23-25 d. Varkalių kaime (Kaišiadorių raj.) įvyko Elektrėnų parapijos jaunų šeimų savaitgalio stovykla. Susirinkusieji džiaugėsi tarpusavio bendryste,jungėsi bendroje Rožančiaus maldoje bei šv. Mišių aukoje.. Į šeimų susitikimą buvo pakviestas Biblijos mokslus Romoje studijuojantis Kaišiadorių vyskupijos kunigas Algirdas Akelaitis, kuris papasakojo apie Šventosios Dvasios vedimą krikščionio gyvenime bei pakvietė klausytojus pasidalinti tikėjimo patirtimi. Vakarais šeimos bendravo prie laužo, giedojo giesmes. Stovyklaujančius Elektrėnų parapijiečius maloniai priėmė Varkalių kaimo žmonės,vaišino naminiu pienu ir t.t... Patys mažiausieji stovyklautojai galėjo džiaugtis kaimo gamta, basomis bėgiodami per žolę ir balas.

Naktinė adoracija

Vaizdas
Likus mėnesiui iki atlaidų, liepos 22-osios naktį, Elektrėnų bažnyčioje vyko naktinė adoracija. Per visą naktį bažnyčia buvo atvira, pasimelsti atvykdavo šeimos, pavieniai tikintieji, jaunimas. Maldos budėjimo metu buvo giedamos liaudiškos, jaunimo, Taize bendruomenės giesmės, melstasi litanijomis, Rožinio malda, psalmėmis, garbintas Jėzus tyloje... Kiekviena nakties maldos valanda paskirta atskirai intencijai - užtariant Viešpačiui mūsų parapijos bendruomenės šeimas, jaunimą, kunigus, ligonius, bedarbius, ir t.t... Atėjusieji pasimelsti džiaugėsi nepaprasta ramybę, kurią dovanoja Eucharistinis Jėzus, džiaugėsi nuoširdžiomis jaunimo giesmėmis ir ištverminga malda.

Parapijos šeimų stovykla

Liepos 23-25 d. Varkalių km. (Kaišiadorių raj.) rengiama Elektrėnų parapijos šeimų stovykla. Liepos 20 d. (antradienį) po 19 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą dėl šios stovyklos visus norinčius ten vykti.

Šv. Mišios už abiturientus

Liepos 18 d. vyko Elektrėnų "Versmės" gimnazijos 24-tosios laidos abiturientų išleistuvių šventė. Prieš atestatų įteikimo ceremoniją Kultūros namų salėje, Elektrėnų bažnyčioje už abiturientus buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo gimnazijos mokytojai, abiturientai ir jų šeimos nariai. Šv. Mišių liturgijoje abiturientai patys giedojo, skaitė Dievo Žodį ir patarnavo prie altoriaus. Tiems moksleiviams, kurie atliko tarnystę Elektrėnų bažnyčioje giedodami chore, patarnaudami šv. Mišiose - buvo įteiktos padėkos dovanėlės.

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Kviečiame dalyvauti naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje nuo liepos 21 d. 19 val. iki liepos 22 d. 10 val. (naktis iš trečiadieni0 į ketvirtadienį). Naktine adoracija pradėsime pasiruošimo atlaidams mėnesį (atlaidai bus rugpjūčio 22 d., sekmadienį). Visą naktį bažnyčia bus atvira, bus giedamos giesmės, kalbamos maldos, garbinama tyloje. Kiekviena adoracijos valanda turės savo intenciją. Naktinės adoracijos intencijos Nuo 20 iki 21 val. – už Elektrėnų parapijos šeimas. Nuo 21 iki 22 val. – už Elektrėnų parapijos ligonius. Nuo 22 iki 23 val. – už Elektrėnų parapijos kunigus. Nuo 23 iki 00 val. – už Elektrėnų parapijos jaunimą. Nuo 00 iki 01 val. – už Elektrėnų parapijos geradarius, rėmėjus. Nuo 01 iki 02 val. – Už Elektrėnų parapijiečius, kurie skendi priklausomybėse. Nuo 02 iki 03 val. – Už Elektrėnų parapijos bedarbius. Nuo 03 iki 04 val. – Už Elektrėnų parapijos dirbančiuosius. Nuo 04 iki 05 val. – Už Elektrėnų parapijiečius išvykusius dirbti į užsienį. Nuo 05 iki 06 val.

Nauja parapijietė

Vaizdas
Evita Kotryna 2010 m. liepos mėn. 17 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštyta Evita Kotryna. Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai. Nuoširdžiai sveikiname!

Pasitarimas dėl atlaidų

2010 m. liepos mėn. 15 d. įvyko Elektrėnų parapijos klebono, parapijos pastoracinės tarybos narių ir Elektrėnų miesto seniūno bendras pasitarimas dėl titulinių Švč. M. Marijos - Kankinių Karalienės atlaidų šventimo. Šiais metais Elektrėnų parapija, miestas ir savivaldybė švenčia jubiliejines sukaktis, todėl ir atlaidams numatoma surengti turiningesnę programą nei įprastai kasmet būna. Siekiama, kad Elektrėnuose, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, atlaidai taptų visos miesto bendruomenės švente. Šiais metais tituliniai Elektrėnų bažnyčios atlaidai bus švenčiami rugpjūčio 22 d. (sekmadienį).

Nauja parapijietė

Vaizdas
Emilija 2010 m. liepos mėn. 10 d., Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentu nauja krikščione-katalike, Elektrėnų parapijiete tapo Emilija. Džiaugsmingai sveikiname!

Nauja parapijietė

Vaizdas
Veronika 2010 m. liepos mėn. 10 d., Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktai Veronikai. Ji tapo krikščione-katalike, Elektrėnų parapijos nare. Džiaugsmingai sveikiname!

Valstybės dienos šventimas

Vaizdas
Elektrėnų jaunųjų šaulių būrys Pagerbiami žuvusieji už laisvę 2010 m. liepos 6 d., Valstybės diena, Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo šventė. Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo savivaldybės ir seniūnijos vadovai, Elektrėnų jaunųjų šaulių būrys, aktyvūs piliečiai. Šv. Mišias aukojęs kunigas Stanislovas Čiupala pamoksle dalinosi mintimis apie Tėvynės meilę. Kunigas pastebėjo, kad dažniausiai Dievą mylintys žmonės myli ir savo Tėvynę, uolūs tikintieji esti ir uoliais patriotais. Aiškindamas Evangelijos mintį apie pjūtį ir darbininkus, kunigas ragino melsti daugiau dirbančių, o ne tik kalbančių, Tėvynės labui žmonių. Po šv. Mišių bažnyčioje buvo sugiedotas Valstybės himnas, savivaldybės ir seniūnijos vadovai pagerbė žuvusiuosius už laisvę padėdami prie partizanų paminklo gėles.

Nuotakų kilimo audėjų pagerbimas

Vaizdas
Padėka daugiausia juostų nuaudusiai Zinaidai 2010 m. liepos 4 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pagerbtos šio krašto audėjos, nuaudusios Nuotakų kilimą iš 50 tautinių juostų, skirta Elektrėnų miesto 50-tajam jubiliejui atminti. Šį projektą sumanė Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojai, įgyvendino - mokytojos Onos Patronaitienės suburtos krašto audėjos. Po šv. Mišių, katechetinėje klasėje, audėjoms padėkos raštus įteikė Profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė, vyko suneštinės vaišės - agapė.

Naujas parapijietis

Vaizdas
Augustas 2010 m. liepos mėn. 3 d. Krikšto sakramentu Katalikų Bažnyčios nariu, Elektrėnų parapijiečiu tapo Augustas. Sveikiname! P.S. nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.

Naujas parapijietis

Vaizdas
Damyras Gabrielius 2010 m. liepos mėn. 3 d. Krikšto sakramentu Katalikų Bažnyčios nariu, Elektrėnų parapijiečiu tapo Damyras Gabrielius. Sveikiname! P.S. nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.