Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2016

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Vaizdas
Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę, - svarbiausią mūsų tikėjimo ir gyvenimo įvykį. Kokia žmogaus paskirtis, kas jo laukia po mirties? Šiuos klausimus žmonija kėlė visada. Izraelitai, panašiai kaip ir aplinkinės tautos tikėjo pasauliu, kuris yra po mirties. Kaip ir kitos tautos, jį savaip įsivaizdavo. Izraelitams tai buvo Šeol, vieta, į kurią mirtis pašaukia po gyvenimo žemėje. Tai žemės gelmėse esantis mirusiųjų pasaulis, tamsi, pilna trūnijančių žmonių kaulų vieta. Čia nėra Dievo artumo, jokio atlygio už gera ar bloga, nėra skirtumo tarp karalių ir vargšų, turtingų ir vargdienių. Geru ar blogu Dievas atlygina tik gyvųjų pasaulyje. Pamaldų izraelitą trikdė tik tai, kad per anksti jis gali nueiti į šeolą, gyvas būdamas nesulaukęs savo dienų pilnatvės. Tiesa, II amžiuje prieš Kristų gimė tam tikras supratimas apie prisikėlimą. Buvo manoma, kad tada, kai žemėje įsikurs Dievo karalystė,
Vaizdas
Menininkas Vytautas Tracevičius  Dailininkė Nijolė Vilutytė Mūsų bažnyčioje krikštykla ir vitražai,  kurie puošia ir dvasiškai pagyvina mūsų bažnyčios meninį ir sakralinį interjerą.
Vaizdas
Ypatingi Dievo Gailestingumo metai parapijos bendruomenėje   Kaip patirti gailestingąją Dievo meilė? Dievo gailestingoji meilė patiriama per maldą . Penktadieniais 18.30 val, kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje. Kartu su bendruomenę adoruoti Jėzų Švenčiausiame Sakramente, šioje maldoje esame vedami į giliausią Dievo meilės ir gailestingumo patirtį, melsdamiesi kartu Dievo Gailestingumo litaniją ir Gailestingumo vainikėlį. Penktadieniais, Jėzaus mirties ant kryžiaus valandą - 15 val., kviečiame parapijiečius namuose o jei įmanoma ir darbo vietose, melstis   kalbėdami Dievo Gailestingumo vainikėlį, ir taip kartu jungtis į Visuotinės Bažnyčios maldą visame pasaulyje, dėkojant už Dievo Gailestingumo malonė ir patirtį. Kviečiame penktadieniais bažnyčioje parapijos jaunimą kartu burtis į maldos grupelę ir 15 val. melstis įvairiomis intencijomis kalbant Gailestingumo vainikėlį. Kviečiame parapijiečius norinčius pažintį Šv. Raštą - mokytis Jį sk

Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjime

Vaizdas
Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Apaštaline konstitucija Lituanorum gente (Lietuvių tauta), Lietuvoje įsteigus Bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis – Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Kauno arkivyskupija. Šia proga, Dievo gailestingumo sekmadienį - balandžio 3 d. - Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, dalyvaus svečių vyskupų. Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir svečius kviečiame dalyvauti iškilmėje.

Jaunimo ir šeimų dienos

JAUNIMO DIENA  Balandžio 9 d. (šeštadienį) kviečiame jaunimą švęsti Tikėjimo ir draugystės dieną Vievyje.  Šventės pradžia - 11 val. parapijos namuose.  Programoje numatoma: žaidimai, kūrybinės užduotys, šlovinimas, Eucharistija, koncertas, agapė (atsineškite gėrybių vaišių stalui) ir kt. Registracija pas Agnę tel.865449664 (iki balandžio 5 d.) Šią džiaugsmo dieną kursime filmą - liudijimą apie tai, kas esame Kristuje! ŠEIMOS DIENA  Balandžio 10 d. (sekmadienį) kviečiame švęsti Šeimos dieną Vievyje!  11.30 val. Eucharistijos metu melsimės už šeimas, vyks santuokos pažadų atnaujinimas, bus laiminamos šeimos; po Mišių bažnyčios šventoriuje kursime šeimos sodą (pasiruošimas/repeticija vyks balandžio 9 d. po vakarinių Mišių). Kviečiame sutuoktinius atnaujinti santuokinius įsipareigojimus ir Dievo malonės dovaną.  14.00 val. šventę tęsime parapijos namuose. Į šią dalį būtina registruotis (iki balandžio 6 d.) pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę el. paštu: elseimos@gmail.com arba

Didysis Velykinis Tridienis

Vaizdas
Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje   Didysis Ketvirtadienis (kovo 24 d.) šv. Mišios Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val. Didysis Penktadienis (kovo 25 d.) Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val., Viešpaties kančios pamaldos 19 val. Didysis Šeštadienis (kovo 26 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo. Velyknakčio pamaldos 20 val. (atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu). Viešpaties Prisikėlimas - Šv.Velykos (kovo 27 d.) Velykų ryto pamaldos 8.00 val . Antra Šv.Velykų diena (kovo 28 d.) šv. Mišios 10 val. Prieš ir po Šv. Mišių, kviečiame pasimelsti Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

Verbų sekmadienis

Vaizdas
VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS (Kovo 20 d.) Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas.   Programa:  10 val., programa skirta Verbų sekmadieniui ir popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II atminimui „Karolio Voitylos paslaptis“. Skambės gražiausios giesmės Šv. Jono Pauliaus II poezijos

Atgailos pamaldos

Vaizdas
GAVĖNIOS SUSITAIKYMO SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ KOVO MĖN. 18 D. 18 VAL.                Pradžia: 18val. Dievo Žodžio liturgija                                   Sąžinės peržvalga                                  Asmeninė išpažintis                        Kryžiaus kelio stočių apmąstymas                              Graudžių verksmų giedojimas                                  Šv. Komunija                                 Palaiminimas                       Maloniai kviečiame parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “neraugintos duonos” širdimi. Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną). Gavėnios penktadieniais 17.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės).

Keliaudami - piligrimystėje maitinkime savo dvasią

Vaizdas
Kovo 19 dieną kviečame parapijiečius, Gailestingumo metų proga į pirmąją piligriminę kelionę   į Kaišiadorių katedrą. Švęsime mūsų vyskupijos globėjo Šv. Juozapo iškilmę, eisime melstis į Gailestingumo koplyčią, aplankysime Dievo tarno Teofiliaus Matulionio kriptą ir malda pasveikinsime vyskupą emeritą Juozą Matulaitį 80 metų jubiliejaus proga. Įšvykstame 10.30 val nuo policijos aikštelės ir „Ikiuko“ parduotuvės. Šiai piligriminei kelionei kviečiame užsiregistruoti pas parapijietes Danutę Sabonienę tel. 860138430 arba Eleną Janavičienę 865099254. Plačiau apie vyskupijos globėjo Šv. Juozapo dieną: http://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;782

Kviečiame į filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas..“ peržiūrą Elektrėnuose

Vaizdas
Kovo 30 d. Elektrėnų Kultūros centre, Draugystės g. 2, bus demonstruojamas režisieriaus Daniel diSilva filmas „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija". Tai dokumentinė istorija apie Gailestingumo paveikslą, nutapyta ir išstatytą garbinimui Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje, jo populiarumą bei išplitimą pasaulyje. Filmo pradžia 18 val. Kviečiame žiūrėti! Tai filmas - istorija ne tik apie pirmąjį Gailestingumo paveikslą, bet ir pirmasis kino filmas apie Vilniaus senamiesčio šventovėje esantį ir visame pasaulyje išpopuliarėjusį meno kūrinį... https://www.youtube.com/watch?v=uSB7uiE7sTA

PASAULIO JAUNIMO DIENOS

Vaizdas
,,Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“ Mt 5,7 PASAULIO JAUNIMO DIENOS KROKUVOJE PJD 2016 m. liepos 20d.-rugpjūčio 1d. DATA ·          Liepos 20-25 d.- vyskupijos dienos. Mes esame pakviesti į Elk'os vyskupiją. ·          Liepos 25- rugpjūčio 1 d.- PJD Krokuvoje BAZINĖ KAINA 220 € + 50 € kelionė 220 eurų susidaro iš mokesčio už: vyskupijos dienas (30 € ), PJD Krokuvoje (180 € - apgyvendinimas, maitinimas, transportas, draudimas, piligrimo krepšelis) , solidarumo mokestis - (10 €) AMŽIUS 15-30 metų. REGISTRACIJA Į PJD Kaišiadorių vyskupijos jaunimas bus registruojamas ir vežamas visas kartu per Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centrą. ( Jaunimas registruojasi per Elektrėnų dekanato jaunimo centro koordinatorę) PASIRUOŠIMAS Vyks Elektrėnų dekanate. Numatyti 8 susitikimai. Du iš jų vyks vyskupijos mastu. Kiekvienam mėnesiui numatyti po 1 susitikimą, pradedant nuo sausio mėn.  PASIRUOŠIMO PROGRAMA Išversti pasiruošimo programos su
Vaizdas
Už tėvynę Lietuvą Šv. Mišios 10 val. 17.30 val. Kry žiaus kelias ir Švč. Sakramento adoracija, atsiprašymas Dievo už tuos, kurie nepakankamai įvertino laisvės dovana.
Vaizdas
Kviečiame parapijiečius kovo 13 d. 11.10 val. parapijos salėje žiūrėti filmuotą medžiagą apie seserį Šv. Faustiną – Gailestingumo apaštalę.