Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2017

Eucharistijos šventimas

Birželio 23 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Šv. Mišios 19 val. po Mišių - Švč. Sakramento adoracija. Birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Šv. Mišios 10 val. Sekmadienio išvakarių šv. Mišios 19 val. Birželio 25 d. Sekmadienio šv. Mišios 8.30 val. 14 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros aikštėje. Liepos 2 d. 12 val. kviečiame dalyvauti padėkos už Palaimintąjį Teofilių Matulionį šv. Mišiose Kaišiadorių katedroje.

Kviečiame dalyvauti

Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai, Birželio 25 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas Palaimintuoju. Šiame istoriniame įvykyje betarpiškai galime dalyvauti kiekvienas ir taip išreikšti pagarbą šiai neeilinei asmenybei. Birželio 24 d. 16.30 val. Vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagas bus išlydimas iš Kaišiadorių katedros į Vilniaus arkikatedrą baziliką. Planuojama, kad iškilmingas kortežas Elektrėnus ir Vievį pravažiuos apie 16.45-17.00 val. Šiuo laiku norinčius ir galinčius prašome rinktis šalia kelio A1 Vilnius-Kaunas: Elektrėnuose ties degaline „CircleK“ (buvusi „Statoil“). Vievyje - ant pėsčiųjų tilto prie prekybos centro „Maxima“. Pagerbimui naudosime valstybines, savivaldybės, miesto vėliavas ir kitą atributiką, derančią tokiai iškilmei (atributiką parūpinsime). Tai galimybė pabūti kartų, susitelkti bendram tikslui ir puikiai praleisti laiką. Galinčius dalyvauti šioje pagerbimo ceremonijoje prašo

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Vaizdas
Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji.  Vilniaus kate

Vyskupo vizitacija

Šių metų gegužės mėnesį Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Elektrėnų parapijoje atliko kanoninę vizitaciją. Ganytojas apžiūrėjo parapijos raštvedybą, lėšų panaudojimą, domėjosi bažnyčios ir klebonijos materialiniu stoviu. Susitiko su parapijos kunigais - mons. klebonu Jonu Sabaliausku, vikaru Tadu Pikteliu, altarista Stanislovu Čiupala. Bendravo su parapijos ekonomine ir pastoracine taryba, su parapijoje veikiančių grupių atstovais.  Gegužės 28-ąją vykusioje šventinėje vizitacijoje Jo Ekscelencija teikė ir Sutvirtinimo sakramentą 57 Elektrėnų parapijos ir 12 Kietaviškių parapijos sutvirtinamųjų. Sutvirtinimo šventė prasidėjo iškilmingu vyskupo pasitikimu šventoriuje, iškilmingai įžengus į bažnyčią klebonas mons. J. Sabaliauskas perskaitė 5-erių metų parapijos veiklos ataskaitą.  Iškilmingų Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija nestokojo gražių žodžių sutvirtinamiesiems - linkėjo būti kelionės, o ne knygos krikščionimis, atrasti savo pašaukimą, nebijoti iššūkių ir neleisti niekam a