Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2014

Kviečiame į seminarą „Jono Pauliaus II mokymas apie šeimą ir lytiškumą“

Vaizdas
Šeimos metų ir Gyvybės dienos proga Balandžio 26 d., šeštadienį 9.30 val. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre – Birutės g. 9. III a. Kaišiadorys kviečiame į seminarą „Ką apie šeimą gali pasakyti šventasis? ” Jono Pauliaus II mokymas apie šeimą ir lytiškumą Seminarą ves G. Vaitoška – gyd. psichoterapeutas, teologijos licenzijatas, Tarptautinio teologijos Instituto Austrijoje Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas, knygų „Kas iš vaikų pagrobė gandrą“ ir „Lengvas gyvenimas“ knygų autorius.   Registracija iki balandžio 23 d. šiuo adresu - seimos.c@ks.lcn.lt 9.30 val. Registracija 10 val. - I paskaita “ Ką apie šeimą gali pasakyti šventasis?” 11.30 val. – II paskaita “ Pa š aukimas į skaistumą: laimingas iššūkis visiems” 13 val. Pietūs 13.30 val. – III “ Kaip suaugti meilei?” 15 val. Arbatos pertrauka pabaiga. Kaišiadorių dekanato šeimos centras

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Vaizdas
PALAIMINTŲJŲ JONO PAULIAUS II ir JONO XXIII KANONIZACIJOS - PASKELBIMO ŠVENTAISIAIS IŠKILMĖ įvyks 2014 balandžio 27 diena, 11 valanda. Pagal galimybes dalyvaukite iškilmėje, kuri vyks Romoje, taip pat lauksime tiesioginės transliacijos per Lietuvos televizija - LRT. Balandžio 26 diena Paskelbimo popiežių šventaisiais išvakarėse  programa mūsų bažnyčioje: 16 val. konferencija apie popiežių Joną XXIII - ąjį 17 val. Filmas apie popiežių Joną Paulių II - ąjį 18 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Dievui už šventuosius popiežius Balandžio 27 diena DIEVO GAILESTINGUMO - ATVELYKIO SEKMADIENĮ Šv. Mišios - 8.30 val., 10 val. ir 13 val. Kviečiame žiūrėti filmą "Žolinų vainikas Pivašiūnuose" Per Atvelykį, balandžio 27 d., Lietuvos nacionalinė televizija 14.30 val. rodys filmą "Žolinų vainikas Pivašiūnuose" - apie Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą, vainikuotą popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis. Kviečiame žiūrėti.

Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!

Vaizdas
Popiežius, tęsdamas katechezių ciklą apie sakramentus, kalbėjo apie tą sakramentą, kuris leidžia ranka paliesti Dievo gailestingumą žmogui. Seniau jis buvo vadinamas Paskutiniu patepimu, nes buvo suvokiamas kaip dvasinė paguoda betarpiškoje mirties akivaizdoje. Tačiau pavadinimas „Ligonių patepimas“, pasak popiežiaus, padeda plačiau vertinti kančios ir ligos patirtį Dievo gailestingumo horizonte. Biblinė ikona, kuri išreiškia visą Ligonių patepimo slėpinio gylį yra pasakojimas apie Gerąjį Samarietį, Luko Evangelijoje (Lk 10, 30-35) ,- sakė Pranciškus. – Kiekvieną kartą, kai švenčiame šį sakramentą, Viešpats Jėzus kunigo asmenyje prieina arti prie to, kuris kenčia, sunkiai serga, yra senas. Palyginimas pasakoja, kad gerasis samarietis pasirūpina kenčiančiu jo žaizdas sutepdamas aliejumi ir vynu. Aliejus primena tą, kuris yra kasmet vyskupo palaiminamas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose, būtent Ligonių patepimui. O vynas yra ženklas Kristaus malonės ir meilės, kylančių iš jo gyvybės už

Parapijiečių lankymas - Kalėdojimas

Vaizdas
  Balandžio mėnesį tęsiame parapijiečių lankymą, lankome Žebertonių ir Migučionių kaimų gyventojus. 2011 - 2014 metais buvo aplankytos: Šarkinės, Pergalės, Saulės, Trakų, Draugystės, Taikos, Rungos, Sodų, Šviesos, Elektrinės, Sabališkių, Alinkos, Budinės, Šaltinio, Slėnio, Orio, Dvaro, Dubijos, Raistinės ir Ąžuolyno gatvės  ir Abromiškių, Giedraitiškių, Girnakalių, Geibonių, Šarkinės ir Užumiškio kaimų gyventojai . Dėkojame parapijiečiams, atvėrusiems savo namų, gyvenimo pasidalinimo ir žmogiškumo duris. Tikimės, kad pasidalinimas apie maldos svarbą ir bendrai išgyventa malda, atnešė Jūsų namams ir šeimoms Dievo palaimą ir ramybę.

Patarnaukime tikintiesiems, kurie jau negali savimi pasirūpinti

Vaizdas
  IV gavėnios savaitėje kviečiame visus parapijiečius savo aplinkoje apsidairyti ir su meilę pakalbinti ir pasiūlyti garbaus amžiaus artimiesiems ir kaimynams pasikviesti kunigą, kad suteiktų ligonių sakramentą - atliekant išpažintį, priimant šv. komuniją ir pagal sveikatos būklę priimant ligonių patepimą. Šis ligonių sakramentas teikiamas tiems, kurie yra garbaus amžiaus ir ligoniai, kurie prieš šv. Velykų šventes negali atvykti į bažnyčią.  Kviečiant kunigą į namus, prašome paskambinti kunigams telefonu, pranešti klebonijoje arba bažnyčioje prieš pamaldas, kokiu adresu ir laiku galime aplankyti ligonius ir senyvo amžiaus tikinčiuosius. Būkime vieni kitiems gerumo ir Dievo meilės liudytojais.

Elektrėnų dekanato, jaunimo gavėninis susitikimas

Vaizdas
Šių metų Kovo 28- 29 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo gavėninis susitikimas. Susitikimo tema: " Ateikite pas mane visi, Aš jus atgaivinsiu ". Šiame dekanato jaunimo susitikime daugiau dėmesio buvo skirta bendrai maldai, gavėnios dvasinės prasmės išgyvenimui, gavėnios spalvų ir jų prasmės pažinimui. Jaunimas atliko išpažintį, turėjo galimybę pokalbio metu pasikalbėti rūpimais klausimais su dvasisninkais, apmąstė ir meldėsi kryžiaus kančios kelio prasmę. Praktinių užduočių dėka galėjo labiau pažinti kalbantį Dievą per Kristaus atvaizdų ikonas ir šv. Raštą. Bendra ir įvairi malda žadino rasti kartu maldos būdą, kurio dėka Dievas gali priartėti ir maitinti jaunas širdis. Jaunimą gavėniniame susitikime lydėjo diakonas Robertas iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos.
Vaizdas
Teatralizuotas koncertas, skirtas Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų jubiliejui. Grožinės lietuvių literatūros pradininku laikomas K. Donelaitis buvo neeilinė, universalių gebėjimų asmenybė, tarsi iš renesanso epochos nužengęs kūrėjas. „Taip, Donelaiti“ pavadintos koncertinės programos metu pamokslininko ir pasakotojo vaidmenį atliks aktorius Dainius Svabonas, organiškai į siužetą įkomponuotas Vlado Švedo, Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto Bražinsko dainas ir liuteronų giesmes atliks Kauno valstybinis choras, diriguojamas meno vadovo Petro Bingelio, o programą vainikuos ketvirtasis pamokslas, idėjos autorius V. Bartulio žaismingai perteiktas „tautinio“ repo stiliumi. Tai jau antroji filosofijos daktaro, Bernardinai.lt vyriausiojo redaktoriaus Andriaus Navicko knyga. Šįsyk autorius pristato per Tikėjimo metus subrandintas įžvalgas apie tikėjimo kelionę, būtiną kelionmaišį, kelio gaires ir klystkelius bei patikimus vedlius.

Saugaus eismo diena

Vaizdas
GERB. ELEKTRĖNŲ PARAPIJOS TIKINTIEJI, 2014 m. balandžio 6 d. Lietuvoje yra minima Saugaus eismo diena. Minint Saugaus eismo dieną 2014 m. balandžio 6 d. 10 val. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus eismo dalyvius, jų saugumą. Pasibaigus šv. Mišioms šventoriuje prie bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje bus šventinamos gyventojų transporto priemonės. Nuo 12 val. Vievyje, miesto aikštėje veiks eismo įvykių simuliatoriai, kur norintys galės išbandyti kaip jaučiasi vairuotojai patekę į eismo įvykį ir kaip veikia saugos diržų sistemos. Taip pat bus galima susipažinti su policijos naudojamais matavimo prietaisais ir kita įranga. Visų mūsų tikslas pasiekti, kad mūsų kelionės būtų saugios...

Kovo 19 - oji Kaišiadorių vyskupijos globėjo šventojo Juozapo diena

Vaizdas
Kovo 19 dieną Kaišiadorių vykupijos šv. Juozapo globėjo dieną, Jo ekscelencija vyskupas emeritas Juozas Matulaitis minį 50 -ies metų kunigystės šventimų jubiliejų ir konsekravimo vyskupu sidabrinį jubiliejų. Padėkos šv. Mišios bus aukojamos už vyskupą emeritą ir Jo ekscelencijos jubiliejus Kaišiadorių katedroje kovo 19 dieną 11 valandą ir 23 dieną 12 valandą. Kovo 19 dieną Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišios 10 ir 18 valandomis, melsimės dėkodami Dievui už šventojo Juozapo globą Romos katalikų visuotinei bažnyčiai, Kaišiadorių vyskupijai ir Elektrėnų parapijos šeimoms.

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

Vaizdas
ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dóvana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) Mes, Lietuvos vyskupai, šios popiežiaus Pranciškaus įžvalgos padrąsinti ir norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbėme šiuos naujus liturginius metus Šeimos metais. Esame drauge su popiežiumi įsitikinę, kad „šeima yra tikėjimo vartai“ - natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta. Dievas yra vyro ir moters santuokinio ryšio autorius. Jo dėka šis ryšys pagrindžiamas ir palaikomas. Pop

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės šeimoms

Vaizdas
Kviečiame šeimas susitikti paskutinei katechezei tema: "Darbas - iššūkis šeimai". Kovo 29 d. (šeštadienį) 18 val. Elektrėnų dekanato Šeimos centre (Atgimimo a. 1, Elektrėnai). Popiežiaus Benedikto XVI katechezės šeimoms, skirtos atrasti šeimos savitumą bei kurti bendrystę tarp šeimų parapijoje, dekanate ir visuomenėje. Susitikimų metu vyks katechezė tėveliams, o vaikučiais tuo metu rūpinsis parapijos savanoriai; vėliau - agapė. Nuoširdžiai laukiame visų ir dėkojame šeimoms, kurios jau prisijungė...

Popiežiaus emerito Benedikto XVI katechezės šeimoms

Vaizdas
Šeima, kaip Bažnyčios pagrindas, yra pašaukta bendrystei su kitomis šeimomis, su Bendruomene. Kviečiame šeimas susitikti katechezei temomis: "Darbas ir šventimas šeimoje" bei "Darbas - šeimos išteklius". Kovo 1 d. (šeštadienį) 18 val. Elektrėnų dekanato Šeimos centre (Atgimimo a. 1, Elektrėnai). Popiežiaus Benedikto XVI katechezės šeimoms, skirtos atrasti šeimos savitumą bei kurti bendrystę tarp šeimų parapijoje, dekanate ir visuomenėje. Susitikimų metu vyks katechezė tėveliams, o vaikučiais tuo metu rūpinsis parapijos savanoriai; vėliau - agapė..

KOVO 11 - oji

Vaizdas

Elektrėnų dekanate kunigo laidotuvės

Vaizdas
Mirė Vievio parapijos altarista kunigas Romualdas Šalčiūnas: gimė - 1928 04 23, įšventintas kunigu - 1957 04 17, paskirtas į Vievio parapija altaristos pareigoms 2002 08 01, mirė 2014 03 05, pašarvotas Vievio Šv. Onos bažnyčioje, laidotuvių šv. Mišios 2014 03 06, 18 val., ir 2014 03 07, 13 val., laidotuvės 2014 03 07 po šv. Mišių, Vievio bažnyčios šventoriuje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen

Kunigo jubiliejus

Vaizdas
2014 03 05 diena Elektrėnų parapijos altarista kunigas Stasys Čiupala mini 60 metų amžiaus jubiliejų