Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2011

Dievo Gailestingumo paveikslo sutikimas

Vaizdas

Kvietimas

Vaizdas
Susikaupimo diena „ Kelsiuos, eisiu pas tėvą...“ Lk 15,18 2011-04-09 (15 val.) Maloniai kviečiame dalyvauti susikaupimo dienoje, kuri vyks 2011 m. balandžio mėn. 9 d. Vadovė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė sesuo med. dr. Ligita Marija Ryliškytė. Susikaupimo dienos vieta – parapijos salė, bažnyčios cokolinis aukštas. Pradžia 15 val. I konferencija 16 val. darbas grupelėse 16.30 val. kavos pertraukėlė 17 val. II konferencija 18 val. Švč Sakramento Adoracija, melsimės už parapijos šeimas. Elektrėnų Švč. Marijos kankinių karalienės parapija

KVIETIMAS

Vaizdas
Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti gautąsias malones. 2011 metais, švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, kuri minima antrą Velykų sekmadienį, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas. Jis vyks balandžio mėn. 30 d. – gegužės mėn. 1 dienomis. Ruošiantis šiam kongresui kiekvienai vyskupijai, taip pat ir Kaišiadorių vyskupijai, perduodamas Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija, kuri keliauja iš parapijos į parapiją. Taip tikintieji raginami išgyventi Dievo Gailestingumo malones, ypač atliekant nuoširdžią išpažintį, bei stiprinti sąmoningo krikščioniškojo gyvenimo liudijimą. Į Elektrėnų bažnyčią Dievo gailestingumo paveikslas atkeliaus kovo 27 d. 11.45 val. Kviečiam

SUSITIKIMAS

Kovo 16 dieną abipuse iniciatyva, parapijos klebonijoje susitiko Elektrėnų miesto ligoninės administracijos vadovai - vyr. gydytoja L. Matkevičienė ir pavaduotojas E. Niparavičius su parapijos kunigais - klebonu mons. J. Sabaliausku, kun. L. Visocku ir kun. S. Čiupalu, bei Elektrėnų parapijos tarybos ir savivaldybės tarybos nariu K. Vaitukaičiu. Susitikimo metu buvo aptarta ligonių sakramentinė pastoracija. Pradžioje klebonas supažindino su Dievo Gailestingumui pavestais metais bei jų programa mūsų parapijoje, pakvietė gerbiamus svečius pagal galimybės dalyvauti programoje. Rementis Bažnyčios mokymo paraginimais, buvo išreikštas noras atgaivinti pastovų sakramentinį ligonių lankymą ligoninėje, pokalbyje buvo pasidalinta mintimis apie šiandienos ligonių sakramento suvokimą. Vyr. gydytoja L. Matkevičienė informavo, kad apie pastovų ligonių lankymo atgaivinimą jau yra kalbėjusi su terapijos skyriaus medikais ir taip pat bus supažindinti kitų skyrių personalo da

Kovo 11 dienos minėjimas

Vaizdas

Pelenų diena

Vaizdas

Kviečiame į maldos grupelę, meldžiant Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui paskelbimo palaimintuoju

Vaizdas
DIEVO TARNAS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas. 1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“. Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, gal
Vaizdas
Gavėnios šventimas Kovo 9 d . Pelenų trečiadienis (liturginė iškilmė). Bažnyčioje - Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Šv. Mi š ių liturgijoje šventinami pelenai ir atgailos ženklan užberiami tikintiesiems ant galvų. Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų. Kovo 11 – oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Melsimės už Tėvynę, jos žmones. 9.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja parapijos šeimų maldos grupelė) 10 val. Šv. Mišios. Gav ė nios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną). Gavėnios penktadieniais : 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija). 17.45 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės). Šv. Mišios 18.30 val. P.S. pamaldų metu bus galimybė atlikti i

Naujas parapijietis!

Vaizdas
2011 m. kovo mėn. 5 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštytas Modestas. Sveikiname naująjį Bažnyčios narį ir jo mamą bei krikštatėvius!

Šv. Kazimiero minėjimas Elektrėnų Bažnyčioje

Vaizdas

Jaunimo vakaras

2o11 o3 04 d. Šv. Kazimiero šventė. Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. 17 val. 15 min. Švč. Sakramento adoracija. Jos metu parapijos jaunimas giedos giesmes ir skaitys Šv. Rašto ištraukas. Po vakaro Šv. Mišių kviečiame jaunimą prie arbatos puodelio pasidalinti mintimis apie Šv. Kazimierą, jaunimo globėją.

Dėkojame geradariams!

Dėkojame visiems, kurie aukomis prisideda prie naujų suolų gamybos. Dėkojame tiems, kurie aukojo šv. Kalėdų rinkliavose, tiems kurie anonimiškai aukoja bei tiems, kurie palieka vardines aukas bažnyčios raštinėje arba perveda į parapijos sąskaitą banke. Už parapijos geradarius meldžiamės šv. Mišių aukoje sekmadieniais. Vardinėmis aukomis naujų suolų gamybą parėmė šie aukotojai: 1. Adomaitienė Irena, Sodų g. 2. Akelis Gintautas, Geibonių km. 3. Arlauskas Antanas, Šviesos g. 4. Baradulina Genė, Sodų g. 5. Bernotienė Jadvyga, Dvaro g. 6. Biliukevičienė Nijolė, Pergalės g. 7. Borovik Valentina, Vilnius 8. Bredienė Ona, Draugystės g. 9. Budreckienė Zita, Šviesos g. 10. Burokas Vytas, Sodų g. 11. Chveduk Stanislav, Žiežmariai 12. Černiauskas Pranas, Draugystės g. 13. Česonis Julius, Dvaro g. 14. Čiudarienė Ona, Draugystės g. 15. Čiupailienė Ona, Dvaro g. 16. Denovagis Marijona, Sodų g. 17. Drulienė Anelė, Draugystės g. 18. Džiugelis Jonas, Sodų g. 19. Eimontas Alfonsas, Sodų g. 20. Eitminav