Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2017
Kovo 1 d., Pelenų Trečiadienis – Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 10 ir 18 val., primename ir paraginame tądien užlaikyti pasninką. Kovo 2 d., Pirm ąjį Ketvirtadienį, prašome Šv. Jono Pauliaus II-ojo užtarimo, medžiantis už onkologinius ligonius. Šv. Mišios 18 val. Kovo 3 d., Pirm ąjį Penktadienį Šv. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 17.30 val. Po 18 val., Šv. Mišių Švč. Jėzaus Širdies pamaldos. Kovo 4 d., Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo liturginė iškilmė. 10 val., Šv. Mišiose melsimės už tėvynės žmones. Kovo 5 d., Pirm ąjį Gavėnios Sekmadienį 9. 30 val., bendruomeninis Graud žių Verksmų giedojimas. Kviečiame atsinešti maldaknygės – liturginius maldynus.

Vievio bendruomenė kviečia į minėjimą "Kunigui Česlovui Kavaliauskui atminti".

Vaizdas
Vievio Šv. Onos bažnyčioje, vasario 26 d. (sekmadienį) 11.30 val. šv. Mišių aukoje melsimės už kunigą Česlovą Kavaliauską minėdami 20-ąsias jo mirties metines. Šia proga po šv. Mišių bažnyčioje vyks konferencija "Netiesiniai Jėzaus Kristaus bruožai iš kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių". Paskaitą skaitys kunigo Česlovo Kavaliausko mokinė teologijos doktorantė Jurgita Fedorinienė. Po pranešimo, bažnyčios šventoriuje prie kunigo kapo bus atidengtas paminklas Naujojo Testamento vertimui į lietuvių kalbą atminti, o prie Vievio parapijos namų (Vilniaus g. 40), kur gyveno Naujojo Testamento vertėjas, bus pritvirtinta atminimo lenta.
Vaizdas
DŽIAUGIAMĖS „LIETUVOS ENERGIJOS“ PARAMOS FONDO DOVANA PARAPIJAI 2016 m. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Per šį fondą paramą skiria ir Elektrėnuose veikianti elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė „Lietuvos energijos gamyba“, AB. „Lietuvos energijos“ paramos fondas 2016 m. iš viso parėmė 25 veiklas ir projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. Nacionaliniu lygiu buvo finansuota 14 paraiškų. Regioniniu lygiu (11 remiamų projektų) parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų. Įgyvendinant p
Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes. Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą. Beatifikacija – skelbimas palaimintuoju – yra ne tik asmens dorybių pripažinimas, bet ypač Dievo darbų per tą asmenį atpažinimas. Juk kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai mums tampa spindinčiais Evangelijos įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais. O kuo skiriasi palaimintasis nuo šventojo? Atrodytų, kad palaimintieji mažiau šventi už šventuosius, tačiau taip nėra. Šie titulai reiškia paminėjimo liturgi
Vaizdas
Kas yra šventumas? Šventumas yra dovana, kai žmogus yra Dievo šaukiamas ir sąmoningai atsiliepia į šį kvietimą eiti tikėjimo keliu, kai leidžia savo gyvenimą persmelkti Dievui savo buvimu ir vertybėmis. Krikšto dieną Dievo vaikas yra kviečiams pradėti šį šventumo kelią - pradžioje per šeimos -   tėvų ar globėjų pavyzdį ir liudijimą. Vėliau, sąmoningame amžiuje Dievas tikintįjį kviečia nuolatos apsispręsti rinktis kelią su Dievu –   tikėjimo, tiesos ir meilės kelią. Žmogus, būdamas laisvas, gali rinktis ir kitus kelius, kuriuos siūlo pasaulis ar paties žmogaus savimeilė. Šventumo kelias - nėra vien tobulumo kelias. Šventieji – paprasti žmonės, kaip visi, sužeisti nuodėmės. Tačiau šį sužeistumą jie patikėjo Dievui - Dievo meilei, pasivedė Jo valiai ir veikimui. Šventumas taip pat yra vientisumas, kai žmogus yra visiškoje vienybėje su Dievu, savimi ir artimu. Patirdamas vidinę ramybę kylančią iš santykio su Dievu, jos vaisiais gali dalintis ir artimu. Gali kilti kartė
Vaizdas
www.teofilius.lt Kasdienai trumpesni pasisakymai iš Prel. S. Kiškio knygos "Arkivyskupas Teofilius Matulionis" Ką žmonės pasakoja apie arkivyskupą Teofilių Matulionį Kan. JONAS JONYS, gim.  1912 m., 1976 m. Videniškių klebonas: "Vyskupas Teofilius rašydavo daug laiškų vietoje ir į užsie­nį. Už kiekvieną pasveikinimą laiškučiu padėkodavo. Vieną kartą marijonas kun. Dambrauskas (senelis), būdamas pas vyskupą, užsiminė: - Ar nenumanote ką nors į savo vietą įpėdiniu? - Taip, - sako, - aš galvoju, ruošiuosi parašyti Šv. Tėvui laiš­ką ir nurodyti kandidatus. Prieš rašydamas laišką, vyskupas teiravosi aukštos dvasi­ninkijos ir apskritai kunigų nuomonės apie kun. V. Sladkevičių. Klausė prel. P. Kuraičio, prel. J. Labuko, kan. J. Stankevičiaus ir kitų kunigų bei klierikų atsiliepimų. Visi apie kun. V. Sladkevičių buvo kuo geriausios nuomonės. Žinoma, jis savo plano niekam  neatskleidė. Kartą parašė Dėdino vardu laišką vysk. V.  Brizgiui, kuriame n
Vaizdas
Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo  Teofiliaus Matulionio dvasingumas  Krikščionio tikėjimo kelionėje svarbiau už bet ką kitą asmeniškai pažinti Viešpatį. Ši galimybė atsiveria mums maldoje kaip liudija Evangelijų Jėzus, kuris po dienos darbų eidavo į nuošalią vietą pokalbiui su dangiškuoju Tėvu. Jėzaus pavyzdžiu mes taip pat esame kviečiami šiam santykiui – asmeniniam pokalbiui su Dievu - maldai. Teofilius Matulionis anksti – dar vaikystėje neteko motinos, kuri prieš mirtį savo sūnų pavedė Jėzaus Širdies globai. Nenuostabu, kad pamaldumas į Švč. Jėzaus Širdį lydėjo Teofilių per visą gyvenimą. Širdis yra dvasinė vieta, kur žmogus gali ieškoti atsakymo, o svarbiausia - klausytis ne tik, ko aš noriu, bet ir kokia Viešpaties valia. Jėzaus Širdis yra besąlyginės Dievo meilės šaltinis, iš kurio Teofilius sėmėsi sau meilės peno ir visiems, net ir tiems, kurie bandė jį įvairiais būdais palaužti. Vėliau, vyskupas Teofilius Matulionis kvietė ir visus tikinčiuosius bei pasaulietin