Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2010

IN MEMORIAM Prezidentui A. M. Brazauskui

Vaizdas
Prezidento A. M. Brazausko ranka parašyti linkėjimai Elektrėnų krašto žmonėms Lietuva gedi pirmojo atkurtosios Nepriklausomos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko. Elektrėnų bažnyčioje už mirusį Prezidentą buvo meldžiamasi sekmadienį po bendruomenės pagrindinių šv. Mišių. Elektrėnų bažnyčios Svečių knygoje prezidentas A. M. Brazauskas paliko tokį įrašą: "Džiaugiuosi, kad Elektrėnų žmonės turi tokį turtą - naują Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčią. Tegu čia žmonės pajunta gėrį, supratimą ir pagarbą vienas kitam. Lai tikėjimas tampa žmonėms dideliu dvasiniu pagarindu" Jūsų (A.Brazausko parašas) 1996 09 29 Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Jaunimo dienos 2010

Vaizdas
Burys Elektrėnų parapijiečių, virš 50 jaunimo atstovų, dalyvavo Lietuvos Jaunimo dienose 2010, Panevėžyje. Tai buvo įspūdingas jaunimo renginys, krikščioniško džiaugsmo šventė pritraukusi virš 7000 dalyvių iš įvairių Lietuvos parapijų, katalikiško jaunimo organizacijų. Daugybė jaunų žmonių giedojo, šlovino Viešpatį, atliko nuoširdžią išpažintį, klausėsi mokymo apie Jėzaus meilę, dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, šventė Eucharistiją. Dalis elektrėniškių Jaunimo dienose buvo savanoriais - organizatorių pagalbininkais. Renginio dalyviai pastebėjo, kad didžiuliame žmonių samburyje neteko pamatyti nė vieno policininko - jų paprasčiausiai neprireikė. Nuoširdžiai dėkojame AB "Lietuvos Elektrinė" už suteiktą pagalbą vykstantiems į Jaunimo dienas!

Lietuvos Jaunimo dienos

Birželio 26-27 d. Panevėžyje bus Lietuvos Jaunimo dienos. Numatoma, kad jose dalyvaus apie 7000 jaunuolių. Iš Elektrėnų parapijos į Jaunimo dienas vyksta apie 60 jaunųjų katalikų. Nuoširdžiai dėkojame AB "Lietuvos elektrinė" už didžiulę pagalbą vykstantiems į Jaunimo dienas.

Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimas

Vaizdas
Onuškio parapijos maldininkai drauge su kunigais Jauna šeima - Gyvojo Rožinio draugijos nariai Kalba Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celešienė Susirinkusius sveikina Onuškio klebonas A. Gaidukevičius Birželio 16 d., Elektrėnuose įvyko Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimas. Dalyvavo rožinio maldos kalbėtojai iš Elektrėnų, Semeliškių ir Onuškio parapijų. Susirinkusius pasveikino Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius, rožinio maldą palyginęs su ligoniui statoma lašaline - kiekviena malda "Sveika Marija" yra tarsi mažas lašelis, tačiau labai reikalingas dvasinei sveikatai palaikyti. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celešienė supažindino klausytojus su draugijos veikla, numatomais planais, kvietė aktyviai dalyvauti įvairiose draugijos maldos akcijose, pvz. keliaujančio Pivašiūnų Marijos paveikslo piligrimystės po namus organizavime. Vėliau susirinkusieji klausėsi Elektrėnų vikaro paruoštos pamokėlės apie M

Susitikimas su valdžia

Vaizdas
Savivaldybės vadovų, skulptoriaus, parapijos pastoracinės tarybos narių ir klebono susitikimas. Birželio 14 d. Elektrėnų parapijoje įvyko savivaldybės vadovų ir parapijos klebono bei pastoracinės tarybos narių susitikimas. Susitikime buvo aptarti klausimai dėl Elektrėnų miesto jubiliejaus tolimesnių renginių ir jubiliejinių sukakčių atminimo įamžinimo.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Vaizdas
Birželio 14-toji - Gedulo ir vilties diena. Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius, laisvės kovų dalyvius. Po pamaldų buvo padėtos gėlės prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, parapijos salėje atlikta meninė programa .

Sekminės: Elektrėnų ir Frankfurto šv.Alberto parapijų bičiulystė

Vaizdas
Sekminių procesija. Priekyje nešamas vokiečių atvežtas kryžius Kryžių kalne „Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.“ (Apd 2, 1- 4) Sekminės - tai Šventosios Dvasios nužengimo į žemę Sekminių dieną šventė. Šis įvykis yra aprašytas Biblijoje, Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje. Ypatinga Sekminių reikšmė yra ta, kad ji laikoma krikščionių bažnyčios gimtadieniu. Sekminės – pilnatvės šventė. Tai diena, kuri Elektrėnų parapijai šiais metais buvo ypatinga ir dėl parapijoje apsilankiusių svečių iš šv. Alberto parapijos, Freiburgo, kurie drauge gegužės 23 d. dalyvavo šv. Mišių aukoje Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčioje. Svečių delegaciją lydėjo

Atvežti akmenys

Vaizdas
Skulptorius Domininkas Čepas atrenka akmenis UAB "Kelda" karjere Birželio 8 d. prie Elektrėnų bažnyčios buvo atvežti didžiuliai akmenys. Juos padovanojo ir transportavo UAB "KELDA". Dėkojame už operatyvų darbą ir nuoširdžią pagalbą! Šie akmenys bus sukomponuoti bažnyčios šventoriuje ir įamžins jubiliejines šių metų datas (Elektrėnų miestui - 50 m., Elektrėnų parapijai - 20 m., Lietuvos Nepriklausomybei - 20 m.) bei po Elektrėnų mariomis pasilikusių kaimų ir ežerų pavadinimus. Akmenų kompoziciją kurs skulptorius Domininkas Čepas. Kompozijos iškilmingas palaiminimas numatomas atlaidams - rugpjūčio 22 d.

Svarbūs susitikimai

Birželio 13 d., sekmadienį, po 19 val. šv. Mišių kviečiame į susirinkimą jaunimą, kuris ruošiasi važiuoti į Jaunimo dienas Panevėžyje birželio 26-27 d. Birželio 16 d., trečiadienį, parapijos salėje, vyks Elektrėnų dekanato Gyvojo rožinio draugijos narių susitikimas. Pradžia - 16 val.

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės

Vaizdas
Birželio 6 d. buvo švenčiama Devintinių iškilmė ir Tėvo diena. Per šv. Mišias pamokslą sakė parapijos altarista kun. Stanislovas Čiupala. Pamokslininkas remdamasis Bažnyčios tėvų mintimis ir pop. Jono Pauliaus II enciklika "Ecclesia de Eucharistia", akcentavo tinkamo pasiruošimo šv. Komunijos priėmimui svarbą, ypač Susitaikinimo (Išpažinties) sakramento butinybę. Po Komunijos maldos buvo palaiminti tėvai, vaikai, šeimos ir gėlės. Devintinių procesijos altorėlius šiemet darė Abromiškių ir Žebertonių kaimų bendruomenės, Vaikų globos namai bei bažnyčios patarnautojai. Nuo šių metų Devintinių iškilmės pasikeitė šeimų šv. Juozapo vėliavos nešėjai - jais tapo šeimų bendruomenės nariai.

Sveikiname naują šeimą

Vaizdas
Martyna ir Andrius Birželio 5 d., Elektrėnų bažnyčioje susituokė Andrius ir Martyna. Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname juos! Nuotraukoje taip pat matyti Nuotakų kilimas, kurį Elektrėnų bažnyčiai nuaudė Profesinio mokymo centro audėjos, vadovaujamos mokytojos Onos Patronaitienės.

Elektrėnams - 50. Savivaldybei - 10.

Vaizdas
Gegužės 29 d. Elektrėnų miesto gyventojai ir svečiai šventė Elektrėnų 50-ąjį jubiliejų ir savivaldybės - 10-ąjį. Nuo ryto iki vakaro, įvairūs renginiai džiugino kiekvieno, ir mažo, ir didelio, širdis. Fotografavo Enrika Stanislovaitytė