Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2015
Vaizdas
Vaizdas
Šv. Jono Pauliaus II – ojo litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus! Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą, melski už mus! Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi, melski už mus! Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos, melski už mus! Visiškai atsidavęs Marijai, melski už mus! Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli, melski už mus! Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne, melski už mus! Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau, melski už mus! Bažnyčios Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau, melski už mus! Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau, melski už mus! Nuoširdus Eucharistijos myl
Vaizdas
Ketvirtą Advento sekmadienį Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės Bažnyčioje 2015-12-20 po 10 val. Šv. Mišių sakralinės vokalinės muzikos koncertą mums dovanos Ansamblis iš centrinės Afrikos šalies Ugandos sostinės Kampalos „Aba Taano“ Vadovas Ssenteza Derrick  Vokalinis ansamblis „Aba Taano“ atvyko į Lietuvą dalyvauti XXIII tarptautiniame chorų sakralinės, adventinės ir kalėdinės muzikos festivalyje – konkurse „Cantate Domino“ kuris vyks 2015 m. gruodžio 17-20 dienomis Kaune. Festivalyje dalyvaus chorai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Ugandos, Lenkijos, Čekijos. Jo metu, chorams suteikiama galimybė pasirodyti geriausiose Kauno miesto koncertinėse salėse, gražiausiose bažnyčiose ir vienuolynuose, kurie turi savo ypatinga akustiką ir istoriją. Pasitarę su festivalio organizatoriumi ir meno vadovu Rolandu Daugėla, nutarėme kad vienas iš finalinių renginio koncertų įvyktų mūsų Bažnyčioje. Atėję į Šv. Mišias galėsime pasimėgauti kultūrine šio festivalio atmosfera. An

Vidinio išgydymo pamaldos

Vaizdas
JUBILIEJINIAI GAILESTINGUMO METAI Gruodžio 19 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos. Švęsime Eucharistiją; užtarimo maldoje tarnaus bendruomenė Gailestingumo versmė; svečiai kunigai klausys išpažinčių.

Advento vakaras visai šeimai

Vaizdas
Kviečiame šeimas į Adventinį vakarą skirtą visai šeimai. Gruožio 13 diena 17 val. Elektr ėnų bažnyčioje Programoje: Svečiuosis šeima iš Kaišiadorių, kuri pasidalins savo tikėjimo patirtimi ir Advento prasme, Žaidimai, Agapė ir t.t. Laukiame jūsų.

Gailestingumo metų ir durų atvėrimas Kaišiadorių katedroje (2015)

Vaizdas
Popiežius Pranciškus laišku tikintiesiems „Gailestingumo veidas“ visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metus, kviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patiems tapti gyvais Dievo gailestingumo veikimo ženklais. Šventieji Gailestingumo metai prasidės šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvers Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane – šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir, kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys. Gruodžio 8 d., pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos Šventųjų metų atidarymo vyskupijoje pamaldos – šv. Mišios. Gailestingumo durys Kaišiadorių katedroje bus atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, trečiąjį advento sekmadienį 10 val. – prieš šv. Mišias. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas.                              

Advento rekolekcijos jaunimui

Vaizdas
Advento rekolekcijos “Jis ateina” (gruodžio 11-12 d.) DALYVAUJA: Elektrėnų ir Kaišiadorių dekanatų jaunimas! REKOLEKCIJŲ VIETA: šv. Domininko namai (Technikumo g. 2, Aukštadvaris) RENGINIO PRADŽIA: 17.00- 17.30 val. registracija ir įsikūrimas RENGINIO PABAIGA: apie 16.30 val DALYVIO AUKA: 9 Eur REGISTRACIJA Į REKOLEKCIJAS: iki gruodžio 8 d. PROGRAMOJE: mokymai, darbas grupelėse, adoracija, šv. Mišios, šlovinimas, galimybė atlikti išpažintį VEDĖJAS: kun. K. Dvareckas Registruoja Rimantė tel. 860191642 ; rj.gelyte1@gmail.com
Vaizdas
Negimusio  Kūdikio diena lapkričio 23 d.  Lapkričio 23 d. sueina 60 metų, kai Lietuvoje buvo legalizuoti abortai Lietuva neteko daugiau,  nei 3 000 000 vaikų. 2014 m. dėl abortų Lietuvoje neteko teisės gyventi   5 231 vaikas - tai būtų   209   pirmokų klasės po 25 mokinius. Saugokime gyvybę. 

ALFA kursas

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas! Pirmas susitikimas spalio 7 d. Alfa kurse gali dalyvauti netik vaikų tėvai, bet ir kiti parapijiečiai norintys  pagilinti savo tikėjimą. Trečiadieniais katechezių klasėje 16 val. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems jaunuoliams/ėms ir parapijos jaunimui, (nuo 15 metų) Trečiadieniais parapijos salėje 19 val.  Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams. Ketvirtadieniais parapijos salėje 19 val. filmuotos katechezės, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams.
Vaizdas
Motinoms, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius. Mielos mamos! Mus, moteris, jungia brangiausias žodis vaiko lūpose – “mama”! nesvarbu, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė ar dvasinė mama. Dėkokime Dievui už šį vertą garbės pašaukimą ir brangiausią turtą – vaikus. Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreiptikės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612

Vidinio išgydymo pamaldos

Vaizdas
Lapkričio 21 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos. Vakarą pradėsime Eucharistijos šventimu; pamaldoms vadovaus misionierius iš Lenkijos Marcin Zieliński (Głos Pana bendruomenė).

Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose

Vaizdas
Švento Petro aikštėje Šventasis Tėvas skaitė katechezę apie Eucharistijos saktramentą. Katechetiniame pokalbyje Pranciškus pratęsė ciklą apie sakramentus.  Mieli broliai, seserys. Laba diena. Šiandien kalbėsiu apie Eucharistiją. Eucharistija kartu su Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais priskiriama prie „įkrikščioninimo“ sakramentų, kurie kartu sudaro Bažnyčios gyvenimo šaltinį. Iš šio meilės sakramento kyla kiekvienas autentiškas tikėjimo, bendrystės ir liudijimo kelias. Tai, ką pamatome, kai susirenkame švęsti Eucharistiją, kai susirinkame į Mišias, leidžia suvokti tai, ką ruošiamės švęsti. Apeigoms paskirtoje erdvėje stovi altorius, kuris yra stalas, uždengtas staltiese: tai primena puotą. Ant stalo pastatytas kryžius primena, kad ant šio altoriaus aukojama Kristaus auka: Jis yra dvasinis maistas, kurį ten priimam duonos ir vyno pavidalu. Prie altoriaus yra sakykla, iš kurios skelbiamas Dievo Žodis. Tai rodo, kad susirinkusieji atėjo klausytis Viešpaties, kalbančio per Šventuosiu

Artėjant Mirusiųjų dienai

Vaizdas
Galima užsirašyti Vėlinių Oktavai sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius , intencijos ir aukos priimamos bažnyčioje kiekvieną dieną po šv. Mišių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Vėlinių Oktavoje nuo lapkričio 1 iki 9 dienos. Tiksli data jūsų intencija aukojamų šv. Mišių, bus paskelbta   bažnyčios skelbimų lentoje. Oktavai intencijos už mirusiuosius užrašomos iki lapkričio 9 dienos.  Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios 8.30 val. ir už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius, šv. Mišios 18 val. Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Vėlinių aštuondienio (oktavos) pirmąją dieną melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Lapkričio 3 d. Antroji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 4 d. Trečioji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 5 d. Ketvirt

Šeimų savaitgalio akimirkos

Elektrėnų ir Vievio šeimų savaitgalis Nemajūnuos e

Sutvirtinimo sakramentas

Vaizdas
Šių metų rugsėjo 27-ąją dieną Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko didelė šventė. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas, vyskupas Jonas Ivanauskaus mūsų prapijos jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino Šv. Jono Pauliaus II koplyčią. Prieš Šv. Mišias parapijos tikintieji rinkosi į iš Vilniaus atvykusi kamerinio choro „Aidija“, kuris grojo ir pamaldų metu, sakralinės muzikos koncertą. Iškilmei prasidėjus bažnyčioje beveik nebuvo laisvų vietų – daug tikinčiųjų susirinko į šią šventę. Po pamokslo prasidėjo Sutvirtinimo sakramento liturgija, kurio 9 mėnesius laukė jaunieji parapijos nariai. Šv. Mišių pabaigoje, po palaimino skambėjo sveikinimo žodžiai Ekselencijai J. Ivanauskui bei kunigui vikarui Laurynui Visockui, kuris jaunuolius ruošė šiam susitikimui su Dievu. Po Šv. Mišių iškilminga patarnautojų ir kunigų procesija nuėjo link Šv. Jono Pauliaus II koplyčios pašventinti ją ir Šv. Jono Pauliaus II skulptūrą. Ceremonijos metu pa

Šv. Jono Pauliaus II - ojo koplyčios paruošimo ir šventinimo akimirkos

Vaizdas
Nuotraukų autorius Vytautas Suslavičius ELEKTRĖNŲ MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOJE PAŠVENTINTA ŠV. JONO PAULIAUS II-OJO KOPLYČIA Rugsėjo 27 d. gausus būrys Elektrėnų parapijos tikinčiųjų, miesto gyventojų, kraštiečių ir svečių susirinko į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią. Susikaupimui ir ramybei visus nuteikė sakralinė muzika, atliekama kamerinio choro „Aidija“ (vadovas Romualdas Gražinis). Choro atliekama giesmė pagal Pranciškų Asyžietį „Saulės giesmė“ nuteikė visus giliam susimąstymui, jog visa kūrinija yra pilna Viešpaties garbės. Reikia tik ją paliesti, ir ji suskambės. Reikia tik jai mostelti, ir ji prabils, kaip prabyla orkestras dirigento ženklui. 11.00 val. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir suteikė sutvirtinimo sakramentą 21 jaunuoliui. Vyskupo pamokslas, perduodamas iš lūpų į žmonių širdis, pasiekė kiekvieną tikintįjį ir visus žmones,

Piligriminė kelionė

Vaizdas
Rugsėjo 21-22 d. (pirmadienį-antradienį) kviečiame į Piligriminę kelionę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pėdomis. Už kelionę (Lietuva-Latvija) ir nakvynę prašoma auka 25 €. Smulkesnė informacija el. paštu: gyvojoroziniodraugija@gmail.com arba tel. Nr.: 8655 63045, Jolanta Celiešienė.

Elektrėnų bažnyčioje bus pašventinta Šventojo Jono Pauliaus II - ojo koplyčia

Vaizdas
Rugsėjo 27 d. 11 val. Šv. Mišiose suteikus Sutvirtinimo sakramentą, Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pašventins Šventojo Jono Pauliaus II - ojo koplyčią. Kviečiame  Elektrėnų parapijiečius ir visus šio krašto žmones dalyvauti šioje padėkos Dievui iškilmėje.