Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2011

Susitikimas su Pirmosios Komunijos vaikų tėveliais

Vaizdas
2011 02 25 d. po vakarinių šv. Mišių įvyko Pirmosios Komunijos vaikų - tėvelių susitikimas. Marytė Kuliešienė, vaikų katechetė, pasidalino susirūpinimu, nes vaikai vangiai mokosi poterių ir kitų tikėjimo tiesų, kurias vaikui gali padėti išmokti ir kasdienoje įgyvendinti gerbiamieji tėveliai. Atvykusi į susitikimą Rita Truskauskienė, mums pristatė tėvų reikšmę vaiko gyvenime. Ypatingai sutelkdama mus ties tėvo vaidmeniu šeimos vaikų auklėjime ir kartu pakviesdama auginti asmeninį ryšį su Dievu, kuris yra atsakymas ir ramstis, džiugiose ir kartu dažnai nelengvose situacijose auklėjant vaikus ir rodant jiems savo gyvenimu pavyzdį. Dėkojame tėveliams už dalyvavimą ir tikimės, kad tai padės labiau suvokti jums duota Dievo dovaną - būti Dievo meilės ženklu savo šeimoje.

Vasario 16 d.

Vaizdas

Kun. Mariaus Talučio nuotrauka su ministrantais

Vaizdas
2010 m. vasario 13 d. Vasario 13 d. Elektrėnų parapijos bažnyčioje kunigas vikaras Marius Talutis aukojo padėkos, taip pat, paskutines šv. Mišias Elektrėnų parapijoje. Atsisveikinti su kun. Mariumi susirinko daugybė žmonių. Po šv. Mišių su kun. Mariumi atsisveikino ir atminimo dovanas įteikė „Versmės“ gimnazijos mokytojai, bažnyčios chorų atstovai, šeimų bendruomenės nariai, patarnautojai, Abromiškių ir Žebertonių kaimų bendruomenės nariai. Įteikę dovanas, žmonės buvo pakviesti prie bendro stalo. Primename, kad kun. Marius Talutis Elektrėnų parapijoje gyveno ir dirbo nuo 2007 sausio 2d. Nuo vasario 20d. kun. Marius išvyksta gyventi ir dirbti į Širvintų parapiją. Atitinkamai, iš Širvintų pas dirbti atvyko kun. Laurynas Visokckas. Elektrėnuose jis pradės gyventi ir dirbti nuo vasario 20 d.

Vasario 16-tosios šventės renginiai

Vaizdas
10 val. Šv. Mišios bažnyčioje. Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys kunigas Stanislovas Čiupala. 11 val. Gėlių padėjimas prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų žemėse. 12 val. Iškilmingas vėliavos pakėlimas miesto aikštėje. 12.30 val. Šaudymas lankais Elektrėnų kultūros centro aikštėje. 13 val. Šventinis koncertas Elektrėnų kultūros centre. Kviečiame švęsti drauge !

Kunigų pasikeitimas parapijoje

J. E. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio dekretu kun. Marius Talutis atleidžiamas iš Elektrėnų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Širvintų parapijos vikaru. Elektrėnų parapijos vikaru skiriamas kun. Laurynas Visockas (gim. 1986 m., kunigu pašventintas 2010 m.) iki šiol dirbęs Širvintų parapijos vikaru.

Ligoninės palaiminimas

Vasario 8 d. Elektrėnų parapijos klebonas mons. Jonas Sabaliauskas dalyvavo Elektrėnų ligoninės surengtame Ligonių dienos minėjime bei palaimino ligoninės patalpas, meldė sveikatos ligoniams, kantrybės ir atsidavimo medicinos darbuotojams.

Pasitarimas dėl Gailestingumo metų

Vasario 6 d., sekmadienį, po šv. Mišių įvyko pasitarimas dėl Gailestingumo metų renginių Elektrėnų parapijoje. Pasitarime dalyvavo parapijos klebonas mons. J. Sabaliauskas, vikaras kun. M. Talutis, jaunimo choro, šv. Mišių patarnautojų, Šeimų bendruomenės, Caritas ir Gyvojo Rožančiaus draugijos atstovai. Susitikime buvo aptartos pagrindinės pasiruošimo priimti keliaujantį Gailestingumo paveikslą bei visų Gailestingumo metų programos gairės. Elektrėnų parapijoje Gailestingumo paveikslo piligrimystė vyks nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d. Kitas pasiruošimo grupės susitikimas numatomas vasario 27 d.

Vasario mėnesio kalendorius

Vasario 2 d. - Kristaus paaukojimo Jeruzalės šventykloje šventė (Grabnyčios). Laiminamos žvakės. 18 val. - Padėkos šv. Mišios už Elektrėnų mokyklą (prieš 50 metų, vasario 2 d., Elektrėnuose buvo pravesta pirmoji pamoka). Vasario 5 d. - Šv. Agotos minėjimas. 10 val. šv. Mišiose bus laiminama šv. Agotos duona ir vanduo.