Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2012

Vaikų stovykla

Vaizdas
Liepos 9 - 13 dienomis Varkales aplankė 58 vaikai. Vyko mokymai apie šventuosius, piešimai, lipdymai, Šv. Mišios, talentų vakaras, šokiai, žaidimiai, estafetės, rytinės mankštos ir maldos, turnyrai ir dar daug kitų nuostabių veiklų.

Parapijos Jaunimo stovykla

Vaizdas
Elektrėnų parapijos jaunimo stovykla Paštuvoje Mes nesnaudžiame. Dar neseniai išgyvenus piligriminę kelionę į Guronis, mes vėl susirinkome dalintis bendryste, tik šį kartą išsiruošėme į Paštuvą, mažą kaimelį netoli Kauno su Paštuvos vienuolynu priešakyje. Vienuolės mums mielai leido apsigyventi tolėliau nuo vienuolyno esančiame namelyje. Būtent čia mes visą savaitę gyvenome bendruomenėje, kartu meldėmės, dalinomės ir augome tikėjime. Stovykla prasidėjo birželio 18 dieną, pirmadienį. Jos pradžioje visi dalinomės ko tikimės iš šios stovyklos. Atsakymai buvo įvairūs, vieni tikėjosi priartėti prie Dievo, pamilti maldą, kiti tiesiog smagiai praleisti laiką. Bet Dievas viską sudėliojo savaip. Pirmąją stovyklos dieną Šv. Mišias šventėme vienuolyne, kartu su seserimis. Mes skaitėme skaitinius, giedojome giesmes. Vėliau seserys prasitarė, jog joms labai gera melstis kartu su jaunimu. Mes labai tuo džiaugiamės. Seserys mūsų neapleido ir likusį stovyklos laiką. Iš jų mes dažnai gaudavom

Piligriminis žygis

Vaizdas
        Piligriminis žygis Birželio 8 dien ą m ū s ų parapijos jaunimas išsiruoš ė į ilgai laukt ą pilgrimin į žyg į , Elektr ė nai – Guronys – Elektr ė nai. 14.30 h su besiplaikstan č iomis v ė liavomis ir savadarbiu kryžiu priekyje, apie 10 jaun ų žmoni ų pajud ė jo link Guroni ų kaimo. Tuomet dar niekas n ė nenuman ė , kaip seksis išgyventi toki ą patirt į . Elektr ė nuose žmoni ų reakcijos į vairios, juk ne dažnai jie mato tokius žygius kaip šis. Netrukus, kai pra ė jome Žebertoni ų kaim ą , pasigirdo gitaros akordai ir prad ė jo skamb ė ti giesm ė s. Giedant v ė liavos iškilo aukštyn ir plaikst ė si v ė jyje šlovindamos. Vis ų veiduose buvo galima matyti šypsenas, nors prieš akis dar lauk ė ilgas kelias. Nu ė jus puse kelio garsiai meld ė m ė s gailestingumo vainik ė l į . Pagaliau prieš akis iškilo Guroni ų koply č ios bokštas, nors iki jo dar buvo lik ę šiek tiek kelio. V ė l pasigirdo giesm ė s. Prie koply č ios mus pasitiko Guronyse gyvenanti sesuo

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo sekmadienis

Vaizdas
Ateinantį sekmadienį - birželio 10 dieną, rytinių ir vakarinių šv. Mišių nebus. Šv. Mišios aukojamos tik 10 val., švęsime Devintines ir apeisime procesijoje altorėlius. Po procesijos adoracija tęsis iki 18 val. Kviečiame visus atrasti laiko pagarbinti Dievą ęsanti Duonoje, pabūti tylos maldoje, žvelgiant į Dievą adoracijos metu.

Piligriminis žygis

Vaizdas
KVIETIMAS Birželio 8 dieną 14.30 val . visą parapijos jaunimą kviečiame į piligriminį žygį! Elektrėnai – Guronys - Elektrėnai Einant giedosime giesmes, melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį, išgyvensime bendrystę. Tai iš ties puiki proga ne tik gerai bei turiningai praleisti dieną, bet ir susistiprinti savo tikėjimą, išgyventi maldą kelionėje. Kviečiame visus nebijoti prisijungti!!! Su džiaugsmu laukiame jūsų, o kartu ir jūsų draugų. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ Mt 18,20