Širdies šiluma – pagrindinė kalėdinė dovana

           Sekmadienį, gruodžio 18 d., Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos klebonas dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas po šv. Mišių pasidalijo savo širdies šiluma su savo parapijiečiais, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja parapijos gyvenime. Su meile ir dėkingumu klebonas dėkojo katechetams, lektoriams, parapijos pastoracinės tarybos nariams, procesijos nariams, bažnyčios zakristijonei, bažnyčios tvarkytojams, kurie kantriai ir darbščiai puoselėja Dievo namus, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Monsinjoras Jonas Sabaliauskas kiekvienam įteikė atminimo dovaną – naują fotografijų albumą ,,Ir žodis tapo kūnu“, kuriame atsispindi visa Elektrėnų bažnyčios ir parapijiečių istorija.
            Advento laikas – tai kvietimas permąstyti praeinančius metus, nuveiktus darbus, kad galėtume dalintis vieni su kitais meile ir supratimu, išmoktume dažniau dėkoti vieni kitiems.