Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2012

Parapijiečių lankymas - Kalėdojimas.

Vaizdas
Spalio mėnesį tęsime parapijiečių lankymą, lankysime Abromiškių, Žebertonių ir kitų parapijoje esančių kaimų gyventojus. 2011 - 2013 metais buvo aplankytos: Šarkinės, Pergalės, Saulės, Trakų, Draugystės, Taikos, Rungos, Sodų, Šviesos ir Elektrinės gatvės. Dėkojame parapijiečiams, atvėrusiems savo namų, gyvenimo pasidalinimo ir žmogiškumo duris. Tikimės, kad pasidalinimas apie maldos svarbą ir bendrai išgyventa malda, atnešė Jūsų namams ir šeimoms Dievo palaimą ir ramybę.

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS

Vaizdas
Kviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą -  jaunus tikėjime žmones į bendrą susitikimą, kurie ruošiasi, parapijos salėje ar mokykloje,   kartu keliauti į Lietuvos jaunimo dienas. Susitikime davyvaus Elektrėnų dekanato jaunimas iš įvairių parapijų. Susitikimas įvyks  birželio 15d., šeštadienį 17 val. parapijos salėje, kuri yra po bažnyčia. Susitikimo trukmė ~ dvi valandos, atsinešti sumuštinį sau ir draugui - agapei, susitikimo tikslas: pažinti ir kitus važiuojančius į LJD ir išgirsti info apie LJD - konkrečiai ką reiks pasiimti. Susitikimą organizuoja vyskupijos jaunimo centras www.jaunimodienos.lt

Popiežių susitikimas

Vaizdas
Popiežius Pranciškus aplankė  popiežių emeritą Benediktą XVI 

Tikėjimo metai

Vaizdas
Popiežius Benediktas XVI spalio 11 dieną paskelbdamas Tikėjimo metus, kviečia visus pasaulio katalikus giliau apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą: „švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį savo bažnyčioje, savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą.“ (Porta fidei, 8). Kviečiame tikinčiuosius prisiminti bei parapijoje sekmadieniais praktikuoti Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Bažnyčioje, prieš sumos Šv. Mišias, bus skaitomas Katalikų Bažnyčios Katekizmas - Bažnyčios mokymas, kuris yra skirtas tikintiesiems kaip konkrečios gairės tikėjimo ir doros klausimais. Internete yra sukurtas Tikėjimo metams skirtas puslapis. Jame yra talpinami

ALFA kursas

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas! Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. ir šeštadienį 16 val., pirmos komunijos tėveliams ir sutvirtinamųjų tėveliams. Penktadieniais Alfa kursas vyks sutvirtinamiesiems 16 val.

"Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"

Vaizdas
2012 m. spalio mėnesį pradedame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas" Kviečiame katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviečiame atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is. Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val.: Spalio 3 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas I. Spalio 17 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas II. Lapkričio 7 d. – Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva I. Lapkričio 21 d. - Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva II. Gruodžio 5 d - Brolystės dovana - Kainas ir Ab

Tikėjimo metai

Vaizdas
JAV vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija pasiūlė dešimt priemonių, kurios kiekvienam tikinčiajam gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus. Pirma, dalyvauk šventosiose Mišiose. Tikėjimo metai skirti asmeniniam susitikimui su Jėzumi, o tai įvyksta per Eucharistiją. Mišios stiprina tikėjimą per Raštus, Išpažinimą, homiliją, giesmes ir muziką, Komunijos priėmimą ir buvimą bendruomenės nariu. Antra, eik išpažinties, priimk atgailos ir susitaikymo sakramentą, kuris skatina žmogų atsigręžti į Dievą, apgailėti paklydimus, atsiverti gydančiai Dievo malonei. Išpažintis gydo praeities žaizdas ir teikia jėgų ateičiai. Trečia, domėkis šventųjų gyvenimais. Šventieji iliustruoja kaip gyventi krikščionišką gyvenimą ir teikia didžiulę viltį. Jie nebuvo tik nusidėjėliai, kurie stengėsi artėti link Dievo, bet ir pavyzdžiai, kaip asmuo gali tarnauti Dievui: per mokymą, misijas, gailestį, maldą ir kasdienybę. Ketvirta, kasdien skaityk Bibliją. Ji yra pirmutinis būdas pažinti

Elektrėnų bažnyčioje viešėjo kaimyninių šalių vyskupai

Vaizdas
2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas; šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų. Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai - arkivysk. Tadeuš Kondrusievič (Baltarusija), arkivysk. Zbignevs Stankevičs (Latvija), vysk. Pacyfik Dydycz OFMCap, vysk. Jerzy Mazur SVD, vysk. Tadeusz Bronakowski (Lenkija), taip pat Lietuvos vyskupai - vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Arūnas Poniškaitis bei juos lydintys kunigai - kun. Pawel Naumowicz Mic, kun. Marius Rudzinskas ir kiti, aplankė Elektrėnų parapija.

Šv. Mišių pasikeitimo tvarka

Vaizdas
Nuo rugsėjo 2 dienos, sekmadieniais Šv. Mišių tvarka: 8.30 val., suma - 10val., jaunimo - 12 val.

Naujieji mokslo ir studiju metai

Vaizdas
Rugsėjo 2 dieną, 12 valandos Šv Mišiose melsimės: už mokinius, prašant jiems nuolankumo ir klusnumo, bei atpažinimo mokslo prasmės, už mokytojus, prašant jiems vidinės kantrybės ir sveikatos, už studentus, kad atrastų studijose savo pašaukimo kryptis. Melsime Dievo palaimos naujiems mokslo metams.

Parapijos Atlaidai.

Vaizdas

Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius

Vaizdas
Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į  Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 26 dieną. 8.30 val. – Šv. Mišios už parapijiečius aukotojus, kurie išlaiko   mūsų bažnyčią.                                  9.15 val. – Švč. Sakramento adoracija, maldoms vadovaus šios parapijos grupelės:                          9.15 val.– Gyvojo Rožinio draugija,   Dievo tarno T. Matulionio grupelė ir Caritas. 10 val. – jaunimo ir šeimų grupelės. 11.15 val. – Sakralinės muzikos koncertas.                                           Atlikėjai: Eugenijus Kanevičius, Vytautas Mikeliūnas ir Gediminas Laurinavičius 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, monsinjoras Adolfas Grušas.                                                                   Šv. Mišių metu giedos Kauno "Te Deum" choras.      

Santuokos

Vaizdas
Šių metų rugpjūčio 11 d., Elektrėnų bažnyčioje susituokė Sigita ir Arvydas, ir Evaldas su Margarita. Sveikiname jaunavedžius ir linkime šeimos kelionėje eiti kartu su Dievu.

Krikštas

Vaizdas
Šių metų rugpjūčio 11 d., Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštyta Elinga Aurėja. Džiaugiamės Aurėjos krikštu ir sveikiname jos šeimą.

SAVANORYSTĖ TIKĖJIME ŽMOGŲ BRANDINA

Vaizdas
Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ Mt 9, 32–38 Skelbiama registrtacija!!!! Turime įrankių, bet neturime kas su jais dirbtu!!! Tad dėmesio!!! Reikalingi savanoriai kurie dalį savo vasaros laiko norėtu skirti savanorystei. Reikalingi 10 -15 savanorių kurie padėtų organizuoti Jaunimo Dienas. *gerai būtu, kad savanoriams nebūtu kliūties atvykti į susitikimą Kaišiadoryse (rugpjūčio 6d.)! Savanoriavimo programa: Rugpjūčio mėn. 06d. - Savanorių susitikimas Kaišiadorių jaunimo centre 15d. - Savanoriavimas Pivašiūnuose (žolinės atlaiduose) 19 - 20 dienomis - savanoriavimas Jaunimo Dienose Pivašiūnuose. * į savanoryste gali registruotis ir piligriminio žygio dalyviai * Jei negali dalyvauti pats pakviesk savo draugą! Jei negali pasiekti Pivašiūnus pats – rašyk tarsimes Registracija būtina!!! REGISTRUOKIS iki rugpjūčio 1 dienos sms žinute: 863144444 Tomas arba el. paštu kvjcentras@gmail.com (nurodyk savo vardą pav

PILIGRIMINIS ŽYGIS VARKALĖS - PIVAŠIŪNAI

Vaizdas
Piligriminė kelionė Varkalės-Pivašiūnai „Per Kryžių į žvaigždes!“ 2012 m. rugpjūčio 14-19 dienomis organizuojama kasmetinė jaunimo maldos kelionė Varkalės-Pivašiūnai. Šiais metais jaunimą šventumo keliui sukvies Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) gyvenimas „Per Kryžių į žvaigždes!“. Kankinio pavyzdys mokins jaunimą amžinųjų pasirinkimų-vertybių, kurios atvertų šventumo slėpinį kiekvieno asmeniniame gyvenime. Piligrimystė prasidės stovykla Varkalių kaime rugpjūčio 14 d. 14 val. Rugpjūčio 17 d. Varkalės – Nemaitonys – Užuguostis – Aukštadvaris. Rugpjūčio 18 d. Aukštadvaris – Onuškis – Dusmenys. Rugpjūčio 19 d. Dusmenys – Pivašiūnai. Rugpjūčio 20 d. Jaunimo diena Pivašiūnuose (organizuoja KVJC). Vadovaudamiesi sukaupta patirtimi šiais metais numatome privalomą išankstinę dalyvių (nuo 14 m.) registraciją. Jaunimui būtina raštiška klebono rekomendacija bei tėvų sutikimas. Prašoma dalyvio auka 50 lt. Tėvų sutikimo blanką galite pasiimti iš vikaro. Reik

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO DIENOS

Vaizdas
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO DIENOS Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena. • Tema: „PER KRYŽIU Į ŽVAIGŽDES!” • Tikslas: Pažinti Arkivyskupą Teofilių Matulionį ir mokytis grįsti savo gyvenimą jo pavyzdžiu. • Dalyviai: jaunimas nuo 14 metų iki 35 metų • Renginio vieta: Pivašiūnų vidurinė mokykla • Renginio laikas: pradžia – rugpjūčio 19d. 14.00 – 15.30 val. registracija pabaiga – rugpjūčio 20 d. 16.00 val. • Atsivežti: - nepilnamečiams būtinas tėvų sutikimas (tiems kas dalyvauja piligriminėme žygyje reikia dviejų tėvų sutikimu: Abu sutikimus - Piligirminiam žygiui ir Jaunimo dienai, galite pasiimti iš vikaro. - paklotėlį ir miegmaišį - jaunimo dienų dalyvio auka: 15 litų. (Tiems kurie eis piligirmystę ir dalyvaus Jaunimo Dienose, dalyvių registracija atvykus į Varkales rugpj. 14 d.). Dalyvio auka neturėtu būti kliutis dalyvauti Jaunimo Dienose, tad jei kyla dėl to sunkumu, praneškite mums registracijos metu. • Registracija: iki rug

Kelionė į Šv. Alberto parapiją Freiburge

Vaizdas
Labai džiugu, kad mūsų ryšiai su Šv. Alberto parapija Vokietijoje nenutrūksta.   Štai ir vėl mūsų   parapijos jaunimas turėjo galimybę pasisvečiuoti svetingajame Fraiburge. Gavę kvietimą atvykti, nepraleidome šios puikios galimybės. Liepos   17 dieną mūsų lėktuvas pakilo Vilniaus oro uoste ir po dviejų valandų skrydžio nusileido Vokietijos Kalsruhe-Baden oro uoste. Čia mus pasitiko viena iš Alberto parapijos šeimų. Susipažinę susėdome į automobilius ir pajudėjome Fraiburgo link. Atvykę į miestą buvome apgyvendinti šeimose. Čia mus labai maloniai bei svetingai pasitiko ir priėmė. Tos pačios dienos vakarą turėjome   bendrą vakarienę, kurios metu galėjome pabendrauti bei susipažinti su šioje parapijoje esančiu jaunimu bei šeimomis. Pasistiprinę, pabendravę grįžome į savo šeimos pailsėti po kelionės bei pirmųjų įspūdžių. Trečiadienio rytą visi vėl susitikome ir patraukėme į miesto centrą. Turėjome įdomią bei prasmingą ekskursiją po Fraiburgo katedra, gidės pagalba sužinojo

VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS

Vaizdas
„Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų.“ Iz 25,8 PATIRK GYDANČIOS MEILĖS PRISILIETIMĄ! RUGPJŪČIO 6 d. 18 val. (pirmadienį), Vievio Šv. Onos bažnyčioje. Pamaldose: Eucharistijos šventimas, Katechezė, Šlovinimas, Galimybė atlikti Išpažintį, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, Malda dėl asmeninių vidinių sužeidimų gydymo. Pamaldoms vadovaus kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Užtarimo maldoje tarnaus vidinio išgydymo komanda. Šlovins Kaišiadorių ir Molėtų parapijų jaunimas. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą padės švęsti svečiai kunigai.

Šeimų stovykla

Vaizdas
Šeimos stovyklavo Varkalėse! Šeimos turi vienytis, kad stiprindamos viena kitą atlaikytų gyvenimo iššūkius, kurių apstu kasdienybėje. Esame pašaukti tarnauti Meilei: nugalėti blogį gerumu, atleisti 77 kartus ir mylėti, mylėti, mylėti... Ilgąjį liepos (Mindauginių) savaitgalį šeimos iš Elektrėnų ir Širvintų kartu su vikaru Laurynu Varkalėse stovyklavo jau trečią kartą. Stiprėjome fiziškai ir dvasiškai. Gyvenome palapinėse: naktimis jas plovė ir „šventino“ vasaros audrutės, dieną džiovino meili saulutė... Kas rytą mankštinomės „Su mamyte ir tėtuku“, o valgyti nepradėdavome be maldos. Stovykloje kelis kartus aukotos Šv.Mišios, meldėmės rožinį „kitaip“, daug žaidėme, varžėmės „Šeimų olimpiadoje“, kartu su visa tauta pasaulyje kėlėme Trispalvę, giedojome Himną, vyko žygiai „Į kalnus ir jūras“, buvo atidarytas mobilus kino teatras ir net šokių arena. Vėlų vakarą labai smagu buvo pasėdėti prie laužo. Stovykloje turėjome svečių. Kunigas Povilas kalbė