Atgailos pamaldosGAVĖNIOS SUSITAIKYMO
SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS

MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ
KOVO MĖN. 18 D. 18 VAL.

               Pradžia: 18val. Dievo Žodžio liturgija
                                 Sąžinės peržvalga
                                 Asmeninė išpažintis
                      Kryžiaus kelio stočių apmąstymas
                             Graudžių verksmų giedojimas 
                                Šv. Komunija
                                Palaiminimas
      
              Maloniai kviečiame parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “neraugintos duonos” širdimi.

Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną).
Gavėnios penktadieniais 17.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės).