Patarnaukime tikintiesiems, kurie jau negali savimi pasirūpintiIV gavėnios savaitėje kviečiame visus parapijiečius savo aplinkoje apsidairyti ir su meilę pakalbinti ir pasiūlyti garbaus amžiaus artimiesiems ir kaimynams pasikviesti kunigą, kad suteiktų ligonių sakramentą - atliekant išpažintį, priimant šv. komuniją ir pagal sveikatos būklę priimant ligonių patepimą. Šis ligonių sakramentas teikiamas tiems, kurie yra garbaus amžiaus ir ligoniai, kurie prieš šv. Velykų šventes negali atvykti į bažnyčią. 
Kviečiant kunigą į namus, prašome paskambinti kunigams telefonu, pranešti klebonijoje arba bažnyčioje prieš pamaldas, kokiu adresu ir laiku galime aplankyti ligonius ir senyvo amžiaus tikinčiuosius. Būkime vieni kitiems gerumo ir Dievo meilės liudytojais.