Atlaidai Elektrėnuose

Kaip ir kasmet atėjus vasaros pabaigai, taip ir šiemet rugpjūčio 26-ąją Elektrėnų parapija šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės atlaidus. Po ankstyvųjų Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos parapijos tikintieji rinkosi klausytis Kauno valstybinio choro (vad. Petras Bingelis) atliekamos giesmių pynės Marijai. Iškilmingoms Šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai vadovavo svečias kunigas Mozė Mitkevičius. 
Šv. Mišių metu kun. M. Mitkevičius pašventino naują Prisikėlusio Kristaus vėliavą ir du – Šv. Motinos Teresės bei Pal. Teofiliaus Matulionio – paveikslus. Vėliavą Elektrėnų bažnyčiai padovanojo dailininkė – tekstilininkė Margarita Čepukienė, o 3 paveikslus, iš kurių vienas jau puošia bažnyčios raštinę, dailininkas Andrius Zakarauskas. Pirmasis – „Palaimintasis Teofilius Matulionis“. Paveikslo pagrindas – „suodžių juodos“ spalvos dažas, kuris yra tarsi nuoroda į tuometines nuotaikas. Tačiau Teofiliaus veidas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizontaliame formate. Antrasis paveikslas – „Šv. Motina Teresė iš Kalkutos“. Tai klasikinis šventosios atvaizdas su maldai suglaustomis rankomis. Portretas, šiek tiek nuleistas žemyn, simbolizuoja Motinos Teresės nuolankumą prieš kiekvieną žmogų. Trečiasis, kabantis raštinėje ir vaizduojantis nukryžiuotąjį Jėzų, yra klasikinis nuėmimo nuo kryžiaus vaizdinys, papildytas asmeninėmis interpretacijomis. Paveiksle persipynę keletas elementų  - Jėzaus nuėmimas, ankstesnio gyvenimo nuotrupos, motinos šešėlis, tapytojo rankų paralelė. 
Atlaidams pasibaigus dėkojame visiems ir kiekvienam atskirai, kuris prisidėjo savo darbu, auka ar malda prie šios šventės įvykimo – Kauno valstybiniam chorui už giesmes, kunigui Mozei, patarnautojams, zakristijonei Janinai už bažnyčios papuošimą, procesijos dalyviams ir visiems besimeldusiems kartu. Ačiū! 

Rimantė Jagelavičiūtė