Naujieji Elektrėnų bažnyčios Varpai laukia krikštoNaujieji  Elektrėnų bažnyčios Varpai laukia krikšto

Birželio 22 d. į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią išLenkijos, Przemyslo mieste esančiosJano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos atvežti naujieji trys varpai, dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui ir pal. Teofiliui Matulioniui, jau pastatyti bažnyčioje ir laukia krikšto.  Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną  LIEPOS 6-ąją 10 val. juos konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 
Kviečiame melstis ir švęsti kartu!

Silvija BIELSKIENĖ

Elektrėnų bažnyčios varpas

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje beveik ketvirtį amžiaus skamba vienintelis 500 kg sveriantis varpas, atvežtas iš Pivašiūnų 1996 balandžio 18 d. Raudonarmiečiams užėmus Karaliaučių ir naikinant viską, kas vokiška, varpas buvo paskandintas viename iš miesto kanalų. Iš kareivių sužinojęs ir jiems užmokėjęs, vienas kaunietis su karių pagalba varpą iškėlė ir atsivežė į Kauną.  Tuometinė Kaišiadorių vyskupijos valdytojo Povilo Bakšio sesuo Jadvyga Bakšytė paaukojo sumą pinigų, kad varpas būtų padovanotas Pivašiūnų bažnyčiai. Deja, nebuvo galimybių jo iškelti, nes varpinė buvo per silpna tokio svorio varpui, tad jis ilgą laiką buvo saugomas namuose pas Joną Kupiną. Baigiant statyti Elektrėnų bažnyčią, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis varpą padovanojo Elektrėnų bažnyčiai. 

Senąjį varpą pakeis trys nauji

Pasak Elektrėnų parapijos klebono mons. Jono Sabaliausko,  mintis turėti bažnyčioje naujus varpus sklandė seniai. Švenčiant asmeninį jubiliejų, draugų paklaustas, kokios dovanos norėtų, klebonas atsakė – varpų. Pradžioje galvojęs apie vieną varpą, po to pamąstė – kodėl ne du, kaip Trakų bažnyčioje? O galiausiai – kodėl ne trys? Tai ir buvo startas, tuomet atsirado mecenatas, rėmėjai, prisidėjo lėšomis savivaldybė, aukotojai. Kiekvienas varpas yra dedikuotas Šv. Kazimierui, pal. Teofiliui Matulioniui ir valstybės atkūrimo 100-čiui. Pastarojo varpo dedikacija yra istorinė, nes Lietuvoje tik du varpai dedikuoti valstybės jubiliejui (Trakų ir Elektrėnų bažnyčių varpai). Tai, pasak varpų liejyklos Lenkijoje vadovo, ypatingas atvejis, net Lenkija nesugebėjo dedikuoti kokio nors varpo, švenčiant Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį...

Varpai lieti žymiausioje varpų liejykloje Lenkijoje 

Naujieji trys varpai -  290 kg 78 cm aukščio, 580 kg 96 cm aukščio ir 970 kg 1,18 cm aukščio - išlieti žymiausioje Lenkijoje Jan Felczynski varpų liejykloje, kurios varpų liejimo amatų tradicija iš kartos į kartą perduodama nuo 1808 m. Šiuo metu liejyklai vadovauja Janas Olčynskis, Jano Felczyńskio palikuonis. Per pastaruosius kelerius metus kompanijai pavyko atlikti keletą svarbių ir prestižinių projektų, nes orientuojamasi į intensyvius varpų garso kokybės tyrimus, vertinančius varpų akustinius parametrus. Liejykla, gyvuojanti daugiau, nei 200 metų, neginčijamai kelia didžiulį pasitikėjimą, kadangi joje labiausiai rūpinamasi varpo kokybe, tai patvirtina daugybė pripažintų Europos kampanologų išduotų pažymėjimų. Liejykla rūpinasi smulkiausiomis gamybos proceso detalėmis ir užtikrina kiekvieno skambesio garsą. Dėl to, kad sukūrė naują varpo profilį, jų varpai įgijo beveik tobulą harmoniją. Įmonė didžiuojasi naujų varpų profilių serija, pažymėta prekės ženklu "Royal Bells", kurios kokybė viršija visus anksčiau naudotus Felczynski šeimos varpų profilius. „Manome, kad tik aukštos kokybės varpas grynu garsu gali trukti amžius. Mes taip pat tikime, kad derinant ilgametę šeimos tradiciją su moderniais sprendimais, projektuojant varpų montavimą, galime visiškai patenkinti mūsų klientų poreikius ir padėti mums kurti savo liejyklą. Varpai dažnai vadinami Dievo balsu, todėl jų garso kokybė ir išvaizda turi atitikti aukščiausius standartus. Esant tokiems kokybės standartams, nėra jokio kompromiso“, -savo filosofija dalinasi Jan Felczynski varpų liejykla.

Galime didžiuotis 

Galime didžiuotis, kad Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje skambės prestižinėje liejykloje išlieti varpai ir savo skambesiu džiugins, nuramins, paguos visų tikinčiųjų sielas. Nors varpų gamyba – prabangos dalykas, nes tai labai brangiai kainuoja, ir šių trijų naujųjų Elektrėnų bažnyčios varpų gamybai reikiamų lėšų dar trūksta, parapijos klebonas mons. Jonas Sabaliauskas dėkoja visiems, asmenine auka prisidėjusiems prie varpų gamybos.

Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija
   
Varpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atkūrimo   šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui,  kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui jau aukojo:
          

                          Mecenatai:UAB „Ivis“dr. Vytautas Paražinskas,    Elektrėnų     savivaldybė.
                        
                          Rėmėjai:UAB „Būsto pasaulis“ (Raulinaitis Rimas, Rastenis Vytautas), Balnienė Kristina, Frejutė Lina, Gaivenė Marija, Kmelnickas Darius, Klumbys Aleksandras, Paražinskienė Meilutė, mons. Sabaliauskas Jonas.
                 
                        Aukotojai:Kun. Čiupala Stasys, kun. Talutis Marius, kun. Piktelis Tadas, Apanavičius Pranciškus, Ašmenienė Nijolė, Ažubalis Kęstutis, Adomaitis Antanas, Bačianskas Romualdas Petras, Banėnas Juozas, Baniukaitienė Marytė, Bartašienė Dalia, Baranovienė Irena, Baradulina Genė, Balsytė – Abucevič Jolita, Butrimavičienė Dalia, Briedytė Ona, Barauskų šeima, Balčiūnų Šeima, Chveduk Stanislovas, Čiupailienė Ona, Čiuladienė Jadvyga, Dačkienė Halina, Drulienė Anelė, Dambrauskienė Anelė, Eitminavičius Povilas, Frejuvienė Aldona, Grybauskas Jonas, Gaidienė Kristina, Gervienė Genutė, Galinienė Danguolė, Jakimavičienė Stasė, Janavičienė Elena, Jankūnienė Zofija, Jurkevičienė Laima, Kutyrevas Stanislovas, Krilavičius Pranas, Kundrotienė Gražina Ona, Kubilius Dainius, Kmieliauskas Vidmantas, Kubilius Sigitas, Kurmilavičius Alfonsas, Lankutienė Marija, Lankas Jonas, Labačiauskienė Rasutė, Matuliavičienė Alina, Mijolienė Ona, Meškauskų šeima, Minkevičius Raimondas, Moška Stasys, Matonienė Elena, Norkūnas Juozas, Puškova Viktorija, Petravičienė Aldona, Pliskauskas Jonas, Povilaitis Izidorius, Pačesa Stasys, Petronis Bronius, Pupiūtė Ona, Radzevičius Jonas, Rikterienė Audrė, Ramanauskienė Marytė, Romerienė Janina, Raibikis Algis, Račkauskienė Pranė, Radiun Janina, Rodevičienė Nijolė,UAB „Elektrėnų statyba“, Steponėnas Eugenijus, Saidys Romualdas, Sedzikauskienė Ona Aldona, Sladkevičienė Stefanija, Simonaitienė Ona, Sendzikienė Liuda, Sabonis Marijonas, Sabonienė Giedrė, Sutkaitienė Elena, Skarbalienė Gražina, Sakalinskas Giedrius, Šeškevičienė Albina, Šeškevičius Romualdas, Švedas Jeronimas, Šaka Jonas, Tatarūnienė Aldona, Tekorius Petras, Tekorius Gediminas, Tarolis Bronislovas, Toliūnienė Laima, Valmantienė Birutė,Vyšniauskas Arvydas, Vaiciukevičius Algimantas, Vėželis Edmundas, Vilutienė Janina, Vaitukaitis Kęstutis, Vaitukaitienė Zita, Valantavičienė Ona, Vičkačkienė Aldona, Vilkelienė Rima, Vaitkevičius Petras, Vaibienė Nijolė, Verbickienė Jedvyga, Zernajava Marijona, Zamembaitė Daiva, Znaidauskienė Marijona, Zaveckienė Jadvyga, Zarembienė Lionė, Žilinskas Jonas, Žilinskienė Janina, Žigutienė Jedvyga, Žemaitaitienė Adelė.
                        
      Šių aukotojų dėka varpai pagaminti ir atkeliavo į mūsų   bažnyčią. Nuoširdžiai dėkojame už aukas šiam kilniam tikslui. Kad varpai suskambėtų bažnyčios bokštuose – reikalinga ir jūsų auka.


Pastoracinės tarybos vicepirmininkas dr. A. Klumbys