Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija
Varpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui, kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui, jau aukojo:

Mecenatas: UAB “Ivis” dr. Vytautas Paražinskas.
Remėjai: UAB "Būsto pasaulis" (Rimantas Raulinaitis, Vytautas Rastenis), Meilutė Paražinskienė, Kristina Balnienė, Aleksandras Klumbys, mons. Jonas Sabaliauskas, Darius Kmelnickas.
Aukotojai: kun. Stasys Čiupala, Stanislovas Kutyzevas, Giedrius Sakalinskas, Ona Čiupailienė, Balčiūnų šeima, Arvydas Vyšniauskas, Viktorija Puškova, Eugenijus Steponėnas, Edmundas Vėželis, Pranciškus Apanavičius, Pranas Krilavičius, Marijona Zernajava, Aldona Petravičienė, Izidorius Povilaitis, Halina Dačkienė, Algimantas Vaiciukevičius, Albina Šeškevičienė, Stasys Moška, Elena Matonienė, Stasė Jakimavičienė, Jonas Pliskauskas, Jonas Radzevičius, Antanas Adomaitis, Raimondas Minkevičius, Romualdas Šeškevičius, Jonas Žilinskas, Janina Žilinskienė.
   Nuoširdžiai dėkojame už aukas šiam kilniam tikslui.   Pastoracinės tarybos vicepirmininkas dr.A.Klumbys