Velykinis Tridienis

Paskutinės Vakarienės Mišiomis prasideda Velykų Tridienis, visų liturginių metų svarbiausias momentas. Šiomis dienomis Bažnyčia susikaupia tyloje, meldžiasi ir medituoja Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptį.

Dalyvaudami Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Velyknakčio apeigose prisiminsime paskutines Jėzaus žemiškojo gyvenimo valandas ir išvysime skaisčią Prisikėlimo šviesą.      Jeigu Krizmos Mišiose, kurios paprastai aukojamos Didžiojo Ketvirtadienio rytą pasaulio katedrose labiau išryškinama kunigystė, tai Paskutinės Vakarienės Mišių apeigos kviečia gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį kontempliuoti. Tai pagrindinis mūsų tikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo slėpinys. Kartu su Eucharistija Vakarienbutyje Viešpats įsteigė sakramentinę kunigystę, kad per amžius būtų tęsiama jo vienintelė Auka: "Tai darykite mano atminimui". Jis taip pat paliko naują broliškos meilės įsakymą. Mazgodamas kojas jis mokė savo mokinius, kad meilė turi virsti nuolankia ir nesavanaudiška tarnyste artimui.


Didįjį Penktadienį, atgailos ir pasninko dieną, prisiminsime Jėzaus kančią ir mirtį, pagarbinsime Kryžių. "Štai Kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas. Ateikite, pagarbinsime jį". Dievo Sūnus užsikrovė mūsų nuodėmių naštą ant Kalvarijos ir pasiaukojo Tėvui kaip permaldavimo auka. Iš Kryžiaus, mūsų išganymo šaltinio, trykšta mums naujas Dievo vaikų gyvenimas.

Po Penktadienio dramos seka Didžiojo Šeštadienio tyla. Tai vilties ir laukimo diena. Drauge su Marija krikščionių bendruomenė budi maldoje šalia kapo ir laukia džiaugsmingo Prisikėlimo.
Šventą Velykų naktį viskas atnaujinama prisikėlusiame Kristuje. Iš visų žemės kampelių kils į dangų Gloria ir Aleliuja, o šviesa sklaidys nakties tamsą. Velykų sekmadienį džiaugsimės Prisikėlusiuoju ir priimsime iš Jo ramybės palinkėjimą.
Švenčiausioji Mergelė, labiausiai bendradarbiavusi išganymo plane, telydi mus kančios ir kryžiaus keliu, iki pat tuščio kapo, kur galėsime sutikti jos dieviškąjį Sūnų jau prisikėlusį. Ženkime į Didžiojo Tridienio paslaptis jos vedami.