YPATINGOJO DIEVO GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS METŲ SIELOVADINĖS GAIRĖS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE (2016)

Popiežius Pranciškus Bule Misericordiae Vultus paskelbė Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų. Joje išdėstė Jubiliejaus turinį, siekius ir visus pakvietė patirti begalinį Dievo gailestingumą. Atsiliepdami į Popiežiaus kvietimą, švęskime Jubiliejų drauge su Visuotine Bažnyčia ir Bažnyčia Lietuvoje.

Siekdami atnaujinti gyvąjį ryšį su Kristumi bei patirti Dievo gailestingumo malones, nustatome šias Ypatingojo jubiliejaus sielovadines gaires Kaišiadorių vyskupijoje.

1. Žvilgsnį kreipiame į Jėzų Kristų, kuris yra Tėvo gailestingumo veidas. Jį sutinkame Dievo žodyje ir sakramentuose, asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje, kiekviename žmoguje, kurį esame įpareigoti mylėti kaip save patį.

2. Norėdami labiau pažinti ir pamilti Jėzų, turime labiau pažinti Šventąjį Raštą. Svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą, jį labiau pažinti, melstis su Šventuoju Raštu, padėti įsikurti Šventojo Rašto maldos grupelėms parapijoje.

3. Dievo meilė ir gailestingumas ypatingai spindi Eucharistijoje. Ant kryžiaus miręs ir prisikėlęs Jėzus yra mus nuolat stiprinantis ir gaivinantis Dievo malonės ir gailestingumo šaltinis. Liturgija turi būti visuomet švenčiama taip, kad joje susitiktume ant kryžiaus mirštančio ir Prisikėlusio Jėzaus akių žvilgsnį. Turime labai branginti Eucharistiją, su Prisikėlimo džiaugsmu švęsti Viešpaties dieną parapijos bendruomenėje.

4. Adoruodami Jėzų Švenčiausiame Sakramente esame vedami į giliausią Dievo meilės ir gailestingumo kontempliaciją. Tebūna parapijos bendruomenėje pasirūpinta Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kad kuo labiau žmonės mylėtų Jėzų.

5. Kristus visuomet kvietė ir kviečia atsiversti ir tikėti Evangelija. Visiems norintiems pradėti naują gyvenimą, Jėzus įsteigė Atgailos sakramentą. Gailestingumo metais, ypač per Gavėnią, esame kviečiami naujai atrasti ir patirti perkeičiančią Atgailos sakramento galią.

6. Ligoje turime kreiptis ne tik į medikus, bet taip pat su pasitikėjimu ir karšta malda ieškoti gelbstinčio ir gydančio Jėzaus veido. Turime drąsiai sau prašyti ir kitiems pasiūlyti Ligonių sakramentą, kuriuo susitaikoma su Dievu ir meldžiama ligoniui sveikatos.

7. Artimo meilė ir iš jos plaukiantys darbai kūnui ir sielai yra išskirtinė Jėzaus mokinio žymė. Konkrečiais artimo meilės darbais, asmeniškai ir drauge su kitais, esame kviečiami lengvinti kitų žmonių vargą. Turime būti jautrūs ir padėti ypač tiems, kurie labiausiai to yra reikalingi.

8. Krikščioniškas tikėjimas sklidinas pergalės džiaugsmo ir vilties. Prisikėlęs Jėzus visuomet pasilieka su mumis. Ypač jo artumą jaučiame sunkiausiais gyvenimo momentais. Todėl kiekvienas krikščionis yra siunčiamas nešti Gerąją Jėzaus Naujieną kitiems, kurti vilties ir pasitikėjimo aplinką, Dievo ir artimo meile grindžiamą sambūvį.

9. Evangelija moko į viską žvelgti Jėzau žvilgsniu, gyvenimą matyti, kaip kelionę į Gerojo Tėvo namus. Gailestingumo metai yra gera proga keisti savo gyvenimą, būti teisingiems kitų atžvilgiu, kiekviename žmoguje įžiūrėti gėrį, turėti daugiau kantrybės, pagarbos vieni kitiems, geranoriškumo, supratimo, atjautos, labiau įsiklausyti vieni į kitus.

10. Gailestingumo metais Dievo malonė turi mus sustiprinti blogį nugalėti gėriu, susitaikyti ir atleisti, atitaisyti skriaudas, padarytą žalą, atšaukti šmeižtą, neapkalbinėti ir neteisti, būti gailestingiems, kaip ir dangiškasis Tėvas yra gailestingas.

11. Maldos dėka artimai bendraujame su Dievu. Jubiliejus atveria progą atnaujinti maldos gyvenimą: daugiau ir reguliariai melstis, melstis šeimoje kartu, parapijos bendruomenėje burtis maldai drauge su kitais. Ypač skatinama melsti Dievo gailestingumo Jėzaus mirties ant kryžiaus valandą (15 vai.), kuri yra išskirtinė Dievo gailestingumo valanda. Skatinama kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį asmeniškai ir parapijos bendruomenėje, elgesiu ir žodžiu skleisti Dievo gailestingumo žinią.

12. Pasidalijimas Dievo žodžiu homilijoje yra dvasinis maistas keliaujančiai bendruomenei. Homiletikos vadovas kiekvienam pamokslininkui yra būtina priemonė, siekiant užtikrinti, kad būtų skelbiama tai, ką iš tikrųjų Dievo žodis liturgijoje nori mums pasakyti. Skelbimas visuomet turi pasižymėti Dievo išmintimi ir Dvasios galia.

13. Katechezė ir gilesnis tikėjimo pažinimas yra labai svarbus visam krikščionių bendruomenės gyvenimui. Tikėjimą pažinti ir jį skleisti yra paties Jėzaus duota misija kiekvienam jo sekėjui. Ypač kunigai, vienuolės ir vienuoliai, tėvai, tikybos mokytojai ir katechetai turi išskirtinę malonę perduoti ir atskleisti Tikėjimo slėpinį. Tegul Šventoji Dvasia visus uždega apaštaliniu uolumu ir Sekminių drąsa nešti Gerosios Naujienos žinią visiems. Ypač ten, kur sunkiausios sąlygos ir nepalankios aplinkybės. Visuomet reikia atsiminti, jog Viešpaties Dvasia eina pirma mūsų.

14. Popiežius Pranciškus visus pakvietė piligrimystei. Ji simbolizuoja žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią. Kiekvienas, pagal savo jėgas, esame kviečiami atlikti piligriminę kelionę: prie Šventųjų durų Romoje ar į kurią nors kitą šventovę. Šventosios durys piligrimams buvo atvertos svarbiausiose Lietuvos šventovėse. Ypač piligrimų laukiama Vilniuje, kur per šventąją Faustiną Jėzus naujai atskleidė Dievo gailestingumo slėpinį. Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems.

15. Visos Lietuvos parapijų bendruomenės ir visi tikintieji esame pakviesti drauge švęsti svarbiausią Jubiliejinių metų įvykį - Nacionalinį Dievo gailestingumo kongresą Vilniuje, gegužės 6-8 dienomis. Kviečiu visas parapijas atsiliepti į Vilniaus arkivyskupo kvietimą ir šiame Kongrese aktyviai dalyvauti.

16. Kaišiadorių katedroje Šventosios durys yra atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią. Joje piligrimus pasitinka Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užsakymu. Taip pat pasitinka gailestingumo apaštalų šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija ir šventosios Faustinos relikvijos. Kviečiu kiekvieną vyskupijos parapiją atlikti piligriminę kelionę ir šioje koplyčioje švęsti Eucharistiją.

17. Ypatingojo jubiliejaus metų pagrindinė iškilmė vyskupijoje rengiama Antrąjį Velykų (Dievo gailestingumo) sekmadienį. Į iškilmingas Šventąsias mišias katedroje, 12 valandą, kviečiu visų parapijų tikinčiuosius: šeimas ir jaunimą, maldos grupių narius, karitietes, tikybos mokytojus ir katechetus. Pivašiūnuose Dievo gailestingumo dvasia švęsime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę ir visą aštuondienį.

18. Parapijose, kuriose jaunimas rengiasi Sutvirtinimo sakramentui, kviečiu švęsti Jubiliejų sutvirtinamiesiems sekmadienį, balandžio 24 dieną. Jubiliejų skirtą ligoniams, neįgaliesiems ir slaugytojams švęsime Pivašiūnuose, rugpjūčio 20 dieną, šeštadienį. Ypatingojo jubiliejaus Šventąsias duris Kaišiadorių katedroje uždarysime gruodžio 13 dieną.

19. Dievo gailestingumo metais kviečiu visus melsti malonės, kad Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis būtų paskelbtas palaimintuoju. Piligriminės kelionės į katedrą metu kviečiu bendrai maldai kriptoje, kurioje ilsisi žemiškieji Dievo tarno palaikai.

20. Atsižvelgdamas į Jubiliejaus šventimą Visuotinėje Bažnyčioje ir šias gaires, parapijos klebonas, drauge su Pastoracine taryba, numato Jubiliejaus šventimą parapijoje.

Kaišiadorių vyskupas