Mums kūdikis gimė,
sūnus gi mums duotas.
Ant jojo pečių viešpatavimas.
Vadins jį vardais:
„Nuostabusis Patarėjas,
Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas,
Taikos Kunigaikštis“. (Iz 9.5)Mielieji,
Šią Šv. Kūčių naktį, kartu su Marija, Juozapu ir piemenėliais, priklaupkime prie Kūdikėlio Jėzaus – Karaliaus. Priklaupkime, kad išmoktume nusilenkti prie kiekvieno: mažo, stokojančio, nesuprasto, o gal net pačio artimiausio, bet užmiršto ir neišgirsto. Toje Kūdikėlio pasitikėjimo ir meilės šviesoje, tapkime truputį geresni – išmokime atleisti, priglausti, išgirsti, atsiliepti. Į Kūdikėlio ištiestas rankas atiduokime kas šiandieną mumyse yra tikriausia. Tebūna Jame garbė per mūsų laimę ir vargą, džiaugsmą ir kančią!
       Pasidalinto kalėdaičio viltis ir džiaugsmas tepasilieka Jūsų šeimos šurmulyje, šventos vienatvės tyloje ir tegul neša kasdienės meilės vaisius.

Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Dievo pašvęsto gyvenimo metais!

Sveikina,
Klebonas  mons. Jonas Sabaliauskas
Vikaras kun. Laurynas Visockas
Altaristas kun. Stasys Čiupala