Šeimos metais Elektrėnų bažnyčioje nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

„Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite“ (Lk 10,23)

 
Ateikime pabūti su Viešpačiu!„Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente“
(Palaimintasis Jonas Paulius II) 
Kviečiame  dalyvauti Šeimos metams skirtoje
Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje  
 kuri vyks Elektrėnų bažnyčioje  
nuo vasario 12 d. 8.00 val. iki vasario 13 d. 8.00 val.


Visą parą truksiančioje adoracijoje melsimės
įvairiomis intencijomis, apimančiomis mūsų
parapijos šeimų bendruomenę.

Norinčius praleisti valandą su Jėzumi,
kviečiame ateiti Jums patogiu laiku.


Adoracijos
laikas
Intencijos adoracijai
Vadovaujanti maldai parapijos grupelė
0800
Šventosios Mišios
Suaugusiųjų choras
0900-1030

parapijos bendruomenės šeima, kad joje augtų sąmoningumas tikėjimo kelyje, te Viešpats teikia tarnystės ir nuolankumo dvasią, priimant vienas kitą.
Suaugusiųjų chorai
1030-1230

šeimas kuriose trūksta santarvės ir krizėse esančius tėvus, kad jose būtų kantriai ieškoma teisingų sprendimų ir, kad klestėtų savitarpio supratimas ir meilė.
išsiskyrusias šeimas, kad tėvai nugalėtu tarpusavio patirtas nuoskaudas ir žadintų savyje troškimą grįžti į vieninga šeimos gyvenimą.
Įsipareigoję parapijiečiai
1230-1400
garbingo amžiaus šeimos narius, kad Dievas davęs gyvenimo brandą, teiktų išminties atpažintį kasdienybės prasmę.
 vienišus ir apleistus garbaus amžiaus tėvus, kad Dievas pažadintų artimųjų ir pažįstamųjų žmonių širdyse, prigimtinę ir krikščionišką pareigą rūpintis vieni kitais.
Dievo tarno arkivyks.Teofiliaus Matulionio grupė

1400-1600
šeimos vaikus besiruošiančius priimti Krikšto, Atgailos, Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir Santuokos sakramentus, kad gavę per sakramentus duotą dovaną nenustotų ieškoti jų prasmės ir semtis Dievo teikiamų malonių.
paliktus ir šeimos neturinčius vaikus, kad Dievas per mus juos apglėbtų savo tėviška ir motiniška meile, kurios jie yra netekę.
Mokyklų jaunimas
1600-1800
šeimos narius, kurie turi darbą ir rūpinasi savo šeimos gerbuviu, te Viešpats teikia sveikatos, jėgų ir kūrybingumo darbuose, susiklausimo su bendrabarbiais.
nevaisingas šeimas, kad Viešpats teiktų joms dvasinės stiprybės ir neprarastų vilties susilaukti vaikų. Te teikia išminties ir patarimo dvasią, priimti paliktus ir šeimos neturinčius vaikus į savo šeimas.
Caritas
1800
Šventosios Mišios
Bažnytinis jaunimas
1900-2100
Šeimos metus ir krikščioniškas šeimas, kuriose liudijamas krikščioniškas gyvenimas ir padedama vaikams pažinti tikėjimą, kad per šias šeimas Dievas praklabintų ir atnaujintų kuo daugiau malonei atvirų širdžių.
negimusius – abortuotus kūdikius, kad Dievas prisiliestų ir gydytų šių tėvų širdis, o abejojantiems dėl gyvybės tėvams ir akušiariams, teiktų išminties ir sugrudintų  jų širdis.
Parapijos šeimų grupelė
2100-2300
 besimokančius ir studijuojančius šeimos narius, kad siekdami išsilavinimo ir savo gyvenimo tikslų nepamirštų ieškoti Viešpatyje  išminties ir tiesos.
daugiavaikes šeimas, kad Dievas davęs gausios šeimos dovaną, padėtų tėvams vaikus tinkamai išauklėti ir išmaitinti.
Parapijos Jaunimas
2300-0030
šeimos narius praradusius ir neturinčius darbo, kad visa teikiantis ir palaikantis Dievas padėtų neprarasti vilties
Gyvojo Rožinio grupė
0030-0200
 šeimos narius, turinčius priklausomybes, kad kliaudamiesi gailestinguoju Dievu būtų išlaisvinti iš priklausomybių pančių
Gyvojo Rožinio grupė
0200-0330
 šeimos narius  neigenčius ir nepažįstančius Dievo, kad jie atvertų širdis ir gyvenimo kelionėje patirtų mylinčio Dievo veikimą savo gyvenime.
Gyvojo Rožinio grupė
0330-0500
emingravusius į kitas šalis šeimos narius, kad nepaliautų Tavyje ieškoti dvasinės stiprybės ir planuodami ateities tikslus, nepamirštų artimųjų šeimos narių ir tėvynės.
Gyvojo Rožinio grupė
0500-0630
mirusius šeimos narius, kad  Gailestingasis Viešpats atleistų jiems visa, kuo, žemėje gyvendami, dėl žmogiško silpnumo Jam nusikalto.
Gyvojo Rožinio grupė
0630-0800
ligonius ir depresijoje esančius šeimos narius, kad vienidamiesi su nukryžiuotuoju Kristumi  įprasmintų  savo nerimo ir negalios prasmę.
Gyvojo Rožinio grupė
0800
Švč. Sakramento adoracijos pabaiga„Atraskime adoracijos prasmę“


Šventovė tai vieta, kurioje bendruomenė susirenka melstis, šlovinti Viešpatį, dėkoti Jam, bet visų pirma adoruoti. Šventovėje mes adoruojame Viešpatį. Tai svarbiausia. Tai galioja ir liturginių apeigų metu. Kas gi svarbiausia liturginėse apeigose? Giesmės, gražios apeigos, viskas ... ? Svarbiausia adoracija: susirinkusi visa bendruomenė žiūri į altorių, ant kurio švenčiamas aukojimas,  ir adoruoja. Aš manau ir tai sakau nuolankiai, kad mes, krikščionys, galbūt esame praradę adoracijos prasmę. Mes galvojame: einame į šventovę, susiburiame visi kaip broliai,  kaip gražu! Tačiau visko centras yra ten, kur yra Dievas ir mes adoruojame Dievą.

Jei nesimeldžiame, užtrenkiame duris Viešpačiui. Tą ir reiškia nesimelsti! Užtrenkiame duris, kad Viešpats nieko negalėtų padaryti. O jei meldžiamės, jei meldžiamės susidūrę su problemomis, su sunkumais, jei meldžiamės ištikti nelaimių, atidarome duris Viešpačiui, kad jis pas mus ateitų, nes jis vis daro nauja, viską sutvarko ir pagydo. Melstis – tai atidaryti duris Viešpačiui, kad jis galėtų pas mus ateiti ir mums padėti. Jei durys bus uždarytos, jis pas mus neateis ir negalės nieko padaryti. Pagalvokime apie Mariją, kuri pasirinko geresniąją dalį. Ji mus moko, kaip atidaryti duris Viešpačiui.
Popiežius Pranciškus