Naujas Parapijietis

Š.m. Liepos 2 dieną mūsų bažnyčioje buvo pakrikštinta Elzė.