Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2017

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Vaizdas

Alfa kursai

Vaizdas
Vaizdas

Vėlinių oktava

Vaizdas

Indrės Gaskaitės kompaktinių diskų pristatymas

Vaizdas

Knygos pristatymas

Vaizdas

Vargonų muzikos koncertas

Vaizdas

Vargonų muzikos koncertas

Vaizdas

Dėl pasiruošimo Eucharistijos sakramentui

Kviečiame susitikimui tėvus, kurių vaikai šiemet ruošis Pirmajai Komunijai Elektrėnų bažnyčioje. Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui gali ruoštis 4 klasės (pradinukai) ir vyresni. 
Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 14 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.

Kviečiame parapijos jaunimą taip pat suaugusius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentui gali ruoštis 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai ir vyresni. 
Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 12 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.

Eucharistiją švęsime...

Nuo rugsėjo mėnesio keičiasi šv. Mišių laikas.

Šv. Mišios bus aukojamos:

Sekmadieniais 8.30 val., suma 10 val. ir 12 val.

Šiokiadieniais 18 val.

Šeštadieniais 10 val.
Rugsėjo 1 d. šv. Mišios bus aukojamos 19 val.

Elektrėnų parapijos tituliniai atlaidai

Vaizdas

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Vaizdas

Eucharistijos šventimas

Birželio 23 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Šv. Mišios 19 val. po Mišių - Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Šv. Mišios 10 val.

Sekmadienio išvakarių šv. Mišios 19 val.

Birželio 25 d. Sekmadienio šv. Mišios 8.30 val.
14 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros aikštėje.

Liepos 2 d. 12 val. kviečiame dalyvauti padėkos už Palaimintąjį Teofilių Matulionį šv. Mišiose Kaišiadorių katedroje.

Kviečiame dalyvauti

Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

Birželio 25 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas Palaimintuoju. Šiame istoriniame įvykyje betarpiškai galime dalyvauti kiekvienas ir taip išreikšti pagarbą šiai neeilinei asmenybei.

Birželio 24 d. 16.30 val. Vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagas bus išlydimas iš Kaišiadorių katedros į Vilniaus arkikatedrą baziliką. Planuojama, kad iškilmingas kortežas Elektrėnus ir Vievį pravažiuos apie 16.45-17.00 val. Šiuo laiku norinčius ir galinčius prašome rinktis šalia kelio A1 Vilnius-Kaunas: Elektrėnuose ties degaline „CircleK“ (buvusi „Statoil“). Vievyje - ant pėsčiųjų tilto prie prekybos centro „Maxima“.

Pagerbimui naudosime valstybines, savivaldybės, miesto vėliavas ir kitą atributiką, derančią tokiai iškilmei (atributiką parūpinsime). Tai galimybė pabūti kartų, susitelkti bendram tikslui ir puikiai praleisti laiką.

Galinčius dalyvauti šioje pagerbimo ceremonijoje prašome re…

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Vaizdas
Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje.

Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji. 
Vilniaus katedros aikštė bus …

Vyskupo vizitacija

Šių metų gegužės mėnesį Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Elektrėnų parapijoje atliko kanoninę vizitaciją. Ganytojas apžiūrėjo parapijos raštvedybą, lėšų panaudojimą, domėjosi bažnyčios ir klebonijos materialiniu stoviu. Susitiko su parapijos kunigais - mons. klebonu Jonu Sabaliausku, vikaru Tadu Pikteliu, altarista Stanislovu Čiupala. Bendravo su parapijos ekonomine ir pastoracine taryba, su parapijoje veikiančių grupių atstovais. 
Gegužės 28-ąją vykusioje šventinėje vizitacijoje Jo Ekscelencija teikė ir Sutvirtinimo sakramentą 57 Elektrėnų parapijos ir 12 Kietaviškių parapijos sutvirtinamųjų. Sutvirtinimo šventė prasidėjo iškilmingu vyskupo pasitikimu šventoriuje, iškilmingai įžengus į bažnyčią klebonas mons. J. Sabaliauskas perskaitė 5-erių metų parapijos veiklos ataskaitą. 
Iškilmingų Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija nestokojo gražių žodžių sutvirtinamiesiems - linkėjo būti kelionės, o ne knygos krikščionimis, atrasti savo pašaukimą, nebijoti iššūkių ir neleisti niekam atimti …

Beatifikacijos iškilmės

Vaizdas
Kviečiame gausiai dalyvauti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. 
Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų.
Iš Elektrėnų autobusai nuo bažnyčios išvyks 11 val., sustos aikštelėje prie policijos komisariato ir parduotuvės „Ikiukas“.

Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę, tel.: 8650 99254 arba Danutę Sabonienę, tel.: 8601 38430.
Vaizdas

Didysis Velykinis Tridienis

Vaizdas
Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje 
Didysis Ketvirtadienis
 ( balandžio 13 d.) šv. Mišios  Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.
Didysis Penktadienis (balandžio 14 d.) Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val., Viešpaties kančios pamaldos19 val.
Didysis Šeštadienis (balandžio 15 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo. Velyknakčio pamaldos21 val. (atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).
Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos (balandžio 16 d.) Velykų ryto pamaldos8.00 val
Antra Šv. Velykų diena (balandžio 17 d.) šv. Mišios 10 val.
Kaišiadorių vyskupo prašymu Velykų rinkliava bus skiriama paremti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę.

Velykinis Tridienis

Vaizdas
Paskutinės Vakarienės Mišiomis prasideda Velykų Tridienis, visų liturginių metų svarbiausias momentas. Šiomis dienomis Bažnyčia susikaupia tyloje, meldžiasi ir medituoja Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptį.
Dalyvaudami Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Velyknakčio apeigose prisiminsime paskutines Jėzaus žemiškojo gyvenimo valandas ir išvysime skaisčią Prisikėlimo šviesą.Jeigu Krizmos Mišiose, kurios paprastai aukojamos Didžiojo Ketvirtadienio rytą pasaulio katedrose labiau išryškinama kunigystė, tai Paskutinės Vakarienės Mišių apeigos kviečia gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį kontempliuoti. Tai pagrindinis mūsų tikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo slėpinys. Kartu su Eucharistija Vakarienbutyje Viešpats įsteigė sakramentinę kunigystę, kad per amžius būtų tęsiama jo vienintelė Auka: "Tai darykite mano atminimui". Jis taip pat paliko naują broliškos meilės įsakymą. Mazgodamas kojas jis mokė savo mokinius, kad meilė turi virsti nuolankia ir nesavanaudi…

Albumas

Vaizdas