2016-11-27

Advento rekolekcijos šeimoms ir jaunimui

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas gruodžio 3 d. (šeštadienį) 11-17 val. dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Advento rekolekcijose:
• Rekolekcijos vyks Širvintose, Širvintų senelių namuose, P. Cvirkos g. 15;
• Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus);
• Registracija - iki lapkričio 28 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085 arba el. paštu: elseimos@gmail.com
. Prašome nurodyti dalyvių vardus ir pavardes bei vaikų amžių (vaikams numatyta atskira programa).
Gruodžio 2-3 dienomis kviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuojamose Advento rekolekcijose Elektrėnų, Širvintų ir Molėtų dekanatų jaunimui:
• Rekolekcijos vyks Birštone, svečių namuose "Birštono Tulpė";
• Rekolekcijų vedėjas - kun. Kęstutis Dvareckas;
• Dalyvio auka - 7 EUR;
• Registracija - iki lapkričio 29 d. pas kunigą Lauryną tel. Nr.: 867844482.

2016-11-26

Kalėdaičiai


Kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje prieš ir po Šv. Mišių.

2016-11-25

Akcija "Gerumas mus vienija!"Lapkričio 26 d., prasideda Advento laikas. Advento laike, mūsų bažnyčioje, prieš  ir po šv. Mišių bus galima įsigyti Caritas žvakelę, skirta Kūčių vakarienės staliui. Aukos už žvakeles bus skirtos labdaringai parapijos, vyskupijos ir Lietuvos "Caritas" veiklai paremti. Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos!

2016-11-24

Religinio turinio knygosAdvento sekmadieniais nuo lapkričio 27 d.,
 mūsų parapijoje, po Šv. Mišių, turėsime galimybę įsigyti
religinių knygų įvairiomis temomis
knygelių vaikams ateinančių Šv. Kalėdų
ir kitų švenčių progoms.

2016-11-23

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Kviečiame visus parapijiečius, norinčius atnaujinti, pagilinti savo tikėjimą, o ypač besiruošiančių sakramentams vaikų ir jaunimo tėvus, dalyvauti tikėjimo pagrindų paskaitų cikle.

Paskaitas ves Kauno VDU dėstytojai: teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela, doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Gruodžio mėnesį susitikimas vyks 7 ir ... dienomis 18:30 val. bažnyčios parapijos salėje.

Paskaitose bus kalbama šiomis temomis:
Svarbiausi mūsų pasirinkimai arba kaip būti laimingu?
Ar krikščionybė nuobodi?
Dievo ieškojimas religijose
Tikėjimas ir mokslas
Kas yra Jėzus?
Kodėl Jėzus mirė?
Kas yra Šventoji Dvasia?
Kam reikalinga Bažnyčia?
Kas yra sakramentai?
Marija ir šventieji
Kaip melstis?
Kaip skaityti Bibliją?
Kaip skelbti Evangeliją?
Santuokos mistika ir realistika

2016-11-22

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyksta penktadieniais
nuo 18.30 val. iki 19.30 val., Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčioje.

Adoraciją koordinuoja:

Pirmąjį mėn., penktadienį – Gyvojo Rožinio draugija

Antrąjį mėn., penktadienį – Caritas

Trečiąjį mėn., penktadienį – Jaunimas

Ketvirtąjį mėn., penktadienį – Tikybos mokytojos

Penktąjį mėn., penktadienį – ŠeimosJėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente (šventasis Jonas Paulius II )

2016-11-21

„Kasdien meldžiuosi už Lietuvą, nes pusė mano širdies yra Lietuvoje“

Ketvirtadieniais po šventųjų Mišių meldžiamės į šventąjį Joną Paulių II už tikinčiuosius, kurie serga onkologinėmis ligomis. Meldžiamės šv. Jono Pauliaus II litanija ir kitomis maldomis.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį ketvirtadienį aukojamos Šv. Mišios, prašant Šventojo Jono Pauliaus II - ojo, globos ir užtarimo.

„Šiandienos žmogui labiau nei bet kada reikia Evangelijos, kad jis galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos keliais (...). Gailestingumas ir atleidimas, meilė mažiems ir vargšams, dosni ir kilniaširdė tarnystė tegul būna jūsų skiriamieji ženklai ir tegul iškalbingai byloja, jog esate broliška vienuma Kristuje (...).

"Popiežius meldžiasi už jus ir su nuoširdžia meile visus jus laimina“, - palinkėjo šv. Jonas Paulius II, kalbėdamas bene paskutiniojoje oficialioje audiencijoje lietuviams, įvykusioje 2000 metų kovo 4-ąją, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventės dieną. (Vatikano radijas)

2016-11-20

Informacija parapijos jaunimui


Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes:
giesmių repeticija 11.15 val.
patarnauti 11.30 val.

Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 16 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis.

Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 18.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai.

Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami.

Norinčius jaunuolius tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.


2016-11-19

MOTINOS MALDOJE

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje” judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai.
„Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama.
Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje).
Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu mūsų parapijoje yra septynios grupės – meldžiasi dvidešimt septynios mamos. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį Elektrėnų bažnyčioje aukojamos šv, Mišios už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus.

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, -
tai Viešpaties žodis, -
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, -
tai Viešpaties žodis, -
tavo vaikai sugrįš į savo Tėvynę!“
(Jer 31, 16-17)

Viešpats išpildo savo pažadą: „Prašykite, jums bus duota!“

Mielos Mamos!
Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreipkitės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612

2016-11-09


Mes, tikintieji, turime didžiulę malonę – būti Dangaus Karalienės vaikais. Visada, ar patirdami gyvenimo džiaugsmus, ar skausmus, galime Jos prašyti užtarimo pas Dievą tvirtai žinodami, kad mūsų maldos bus išklausytos. Jau tapo tradicija mūsų parapijoje spalio mėnesį, kai tikintieji garbina Švč. Mergelę Mariją Rožinio malda, parapijos vaikučius, pavasarį pirmą kartą Jėzų priėmus į savo širdeles, suburti sekmadieniais bažnyčioje garbinti Dangiškąją Motiną. Vaikai gieda, meldžiasi rožinio malda, dėkoja Jai, atsiprašydami už klaidas, prašydami malonių, dalyvaudami šv. Mišiose.

Spalio pabaigoje parapijoje švenčiame didelę šventę, kurioje vaikai, iškilmingai sustoję prie Marijos, pasižada būti mylinčiais Jos vaikais, pasirinkdami Ją savo Globėja ir Gynėja, prašydami padėti visuose gyvenimo reikaluose. Šiais metais rožinio malda spalio mėnesį meldėsi 22 vaikai, jų šeimų nariai. Dėkojame tėveliams už gražų krikščionišką vaikų auklėjimą.
 Mokytojos  Rita ir Marytė