2016-08-18


2016-08-17„Laimingiausias pasauly žmogus, kuris už duoną privalo dėkoti tik dangui. Ir savo rankoms.
Laimingesnis už laimingiausią – kuris turi kuo pasidalinti.“
(Kun. B. Bulika)


MIELI  ELEKTRĖNŲ  PARAPIJOS  ŽMONĖS,

šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė.
Jau atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbai, įrengta Krikštykla, Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčia, pastatyta Šv.Jono Pauliaus II-ojo skulptūra. Taip įvertinta šio didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą.
Kuriami vitražai, kurių vienas jau papuošė Šv.Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios langus. Sakoma, kad žmogus, kaip ir langas su vitražais, gražus apšviestas saulės, bet tikrasis jo grožis atsiskleidžia nuo vidinės šviesos. To nori Kristus ir to siekia Bažnyčia.
Norime, kad mūsų bažnyčia būtų graži ir iš išorės. Jau pradėti bažnyčios išorės  remonto ir dažymo darbai. Šiems darbams atlikti, reikia visų mūsų solidarumo ir susitelkimo.
Maloniai kviečiame prisidėti aukomis prie šių bažnyčios  atnaujinimo darbų.  Šv. Raštas ragina mus  dosniai duoti ir moko, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas: „Duokite, ir jums bus duota. <...> Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (Lk.6,38).
Savo skirtą auką galite paaukoti bažnyčios raštinėje ar pervesti į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės sąskaitą Swedbanke LT597300010002503049, į. k. 1911243269.
Telaimina Dievas visus, kurie myli savo parapiją ir Dievo šventovę  joje.

Elektrėnų parapijos klebonas  mons.Jonas Sabaliauskas
Elektrėnų parapijos pastoracinė taryba

2016-08-16

Elektrėnų dekanato diena Pivašiūnų atlaidų oktavoje yra rugpjūčio 22 diena  -
Švč. M. Marijos Karalienės minėjime, Šv. Mišios 10 ir 12 valandomis.

2016-08-15


2016-08-14

Piligriminė kelionė į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir Kryžių kalno atlaidus

Paskutinį liepos savaitgalį 40 piligrimų iš Elektrėnų dekanato išvykome į kelionę, kurios metu aplankėme Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir dalyvavome Kryžių kalno atlaiduose. Kelionės metu mus lydėjo malda,rimtis,susikaupimas...
Artėjant prie Šiaulių iš tolo matėsi baltas, grakštus, 70 m aukščio Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros bokštas.11 valandą dalyvavome Šv. Mišiose katedroje.
Katedra iškyla virš miesto ne tik dėl savo aukščio, bet ir dėl to, kad stovi ant aukštumos, prie ežero slėnio krašto. Katedros titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m., popiežiui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją. Apie tai ir katedroje esančias koplyčias mums maloniai sutiko papasakoti katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus.
Liepos 31 d., sekmadienį, dalis tikinčiųjų kaip ir kiekvienais metais nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną atėjo pėsčiomis. Piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Per Šiaulius eita su giesme. Vyskupas lėtesnes giesmes keitė džiugiomis, kurios liejosi šypsenomis, pakeltomis rankomis, spartesniu žingsniu. Už Šiaulių pradėta kabėti Rožinio malda. Keliaujančiuosius pavijome už miesto, prie jų prisijungė ir 3 mūsų piligrimės,kiti vykome autobusu. Visus šiek tiek atgaivino lietus, tačiau Kryžių kalne visų šv. Mišių metu buvo giedra ir saulėta. Prieš šv. Mišias vykusių Susitaikinimo ir Atgailos pamaldų metu diakonas Elijas Černiauskas giedojo savos kūrybos giesmes, priminė Dievo gailestingumo malonę, aiškino susitaikinimo sakramento svarbą, siūlė kreiptis į Kryžių kalno šone laukiančius kunigus.
Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Pamokslą gausiai į atlaidus susirinkusiems tikintiesiems sakė vyskupas Jonas Kauneckas. Pasiūlęs įsižiūrėti į meilės simbolį kryžių, remdamasis grožine literatūra, žiniasklaidos pranešimais, sava patirtimi, vyskupas atkreipė dėmesį į vieną didžiausių Lietuvos kryžių – alkoholizmo problemą.
O svarbiausia vyskupo Eugenijaus Bartulio mintis kelionės dienai buvo: „Viešpatie, perkeisk mano širdį, kad ji taptų ryžtinga tyriems darbams“.
Nuoširdžiai dėkoju visiems piligrimams už maldas, susikaupimą, vienas kito supratimą...
Piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už galimybę dideliam būriui piligrimų nuvykti į atlaidus.

Elena Janavičienė

2016-08-05

Informacija parapijos jaunimui


Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes ir užsiėmimus:
giesmių repeticija 17.30 val.
patarnauti, skaityti skaitinius 18.20 val.
melstis kartu Dievo Gailestingumo malda 18.30 val. bendrystės laikas 20 val.

Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 15 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis.

Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 19.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai.

 


2016-08-04

Žolinės šventimas mūsų bažnyčioje

Elektrėnų bažnyčioje
rugpjūčio 15 dieną, švęsime
Švč. M. Marijos ėmimą į dangų iškilmę
Šv. Mišios – 10 val.

Žolinės Šv. Mišiose šventinami  šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, tai yra visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa.

2016-07-10

Parama Elektrėnų bažnyčios remontuiŠiais metais Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Per šį fondą paramą skiria ir Elektrėnuose veikianti elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų. Įgyvendinant projektą planuojama suremontuoti ir nudažyti bažnyčios kryžius.

Priminsime, kad Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios istorija prasidėjo kartu su atgimimu, kai 1988 metų rudenį prašymą leisti Elektrėnuose įkurti parapiją ir pastatyti bažnyčią savo parašais parėmė apie 2 tūkst. gyventojų. 1989 m. vasarą pirmuoju Elektrėnų klebonu paskirtas kun. Jonas Sabaliauskas, nors formaliai nauja parapija, kuriai priskirtas tiktai Elektrėnų miestas, įsteigta 1990 m. pradžioje. 1990 m. birželio 30 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. 1996 m. liepos 28 d. šventovė iškilmingai konsekruota dalyvaujant apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivyskupui Justo Mulor Garcia.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia stovi Elektrėnuose, netoli Elektrėnų marių šiaurinės pakrantės. Joje vykdomos ne tik religinės apeigos, bet ir rengiami atgailos vakarai, religinės muzikos koncertai.

Modernios architektūros bažnyčia, iškilusi monotoniško miesto panoramoje, tapo Elektrėnų simboliu. Bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Maldos namai – tiek religinių apeigų, tiek tikinčiųjų bendruomenės susibūrimų vieta, pastačius bažnyčią 1996 m. iki šiol nebuvo atnaujintas bažnyčios fasadas. Nuo bažnyčios eksterjero akcento - šešių kiaurapjūvių kryžių ir stačiakampės arkos nutrupėję fasadiniai dažai, todėl jie prarado estetinį vaizdą.

Šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė. Daug gražių darbų atlikta bažnyčios viduje. Norime, kad mūsų bažnyčia būtų graži ir iš išorės. Jau pradėti bažnyčios išorės remonto ir dažymo darbai. Šiems darbams atlikti, reikia visų mūsų solidarumo ir susitelkimo. Šv. Raštas ragina mus dosniai duoti ir moko, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas.

„Lietuvos energijos“ paramos fondas 2016 m. iš viso parems 25 veiklas ir projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta pagal 14 paraiškų. Regioniniu lygiu (11 remiamų projektų) parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms.


Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių karalienės parapijos ekonominė taryba

2016-07-09


Piligriminė kelionė į Telšius ir Žemaičių Kalvariją


PILIGRIMINĖ KELIONĖ - tai atsigręžimas į save, į Dievą, į savo artimą

       Liepos 6 dieną šeštą valandą ryto 40 Elektrėnų dekanato piligrimų išvyko į piligriminę kelionę. Kelionės metu mus visus lydėjo  malda,susikaupimas, ramybė, patriotinės dainos... Nepamiršome, kad į kelionę vykstame Valstybės dieną.
       Atvykome į Telšius, kur aplankėme  Šv. Antano Paduviečio katedrą. Maloniai mus sutikęs kunigas V. Daugėla, papasakojo apie katedrą, atrakino Gailestingumo duris, pro kurias įėję patekome į kriptą. Kunigas pasakojo, kad 1765 m. bernardinų iniciatyva ant aukščiausios miesto kalvos pastatyta mūrinė bažnyčia, nuo 1926 m. vadinama Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Įkūrus Telšių vyskupiją, bažnyčia tapo katedra. 1999 m. rugsėjį į Telšių katedros kriptą perkelti vyskupo V. Borisevičiaus palaikai.
 2009 m. birželio 14 d., Telšių miesto šventės dieną, pašventintos naujosios katedros durys, kuriose dailininkas Romualdas Inčirauskas papasakojo krašto krikščionybės ir kultūros istoriją ("Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros centrinių durų reljefai Žemaitijos krikšto tema ").
       Pasimeldę, uždegę žvakeles katedroje,padėkoję kunigui už įdomų pasakojimą, išvykome į Žemaičių Kalvariją.
       Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje liepos 6d.- kunigų diena. Meldėmės už Lietuvą. Meldėme Dievo palaimos visiems Lietuvos kunigams, jaunuoliams, esamiems bei naujiems pašaukimams. Kiekvienas piligrimas meldėsi ir savo intencija. Šv. Mišioms ir Kryžiaus keliui vadovavo J.E. Kauno Arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Malonu buvo matyti daug kunigų, atvykusių iš įvairių Lietuvos parapijų, o tarp jų ir mūsų parapijos vikarą kunigą Lauryną Visocką. Dėkojame jam, kad mums  padėjo kelionėje,  meldėsi kartu su mumis.
       Visų piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už kelionei gautą puikų autobusą, rūpestį piligrimais ir jų kelionėmis.

 Elena Janavičienė

2016-07-08

Piligriminės kelionės Gailestingumo metuoseElektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių
Karalienės parapijos
piligriminių kelionių 2016 m. grafikas

Dėl piligriminių kelionių kreiptis į Eleną Janavičienę, tel. 865099254
Danutę Sabonienę, tel.860138430

Pastaba: dėl objektyvių priežasčių kelionių laikas gali keistis