2017-03-23


2017-03-19

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2017 03 01) 
Kunigas Tadas Piktelis, iki šiol ėjęs Kaišiadorių parapijos vikaro pareigas, paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru.
Kunigas Laurynas Visockas, iki šiol ėjęs Elektrėnų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

2017-03-15

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Kviečiame visus parapijiečius, norinčius atnaujinti, pagilinti savo tikėjimą, o ypač besiruošiančių sakramentams vaikų ir jaunimo tėvus, dalyvauti tikėjimo pagrindų paskaitų cikle.

Paskaitas ves Kauno VDU dėstytojai: teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela, doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Susitikimai vyks: kovo 29 d; balandžio 12 ir 26 dienomis 18:30 val. bažnyčios parapijos salėje.

Paskaitose bus kalbama šiomis temomis:
Svarbiausi mūsų pasirinkimai arba kaip būti laimingu?
Ar krikščionybė nuobodi?
Dievo ieškojimas religijose
Tikėjimas ir mokslas
Kas yra Jėzus?
Kodėl Jėzus mirė?
Kas yra Šventoji Dvasia?
Kam reikalinga Bažnyčia?
Kas yra sakramentai?
Marija ir šventieji
Kaip melstis?
Kaip skaityti Bibliją?
Kaip skelbti Evangeliją?
Santuokos mistika ir realistika

2017-03-12

Parapijos jaunimui

1) Kovo 24-25 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizuoja jaunimui gavėninį susikaupimo savaitgalį. Mokymus ves kun. K. Dvareckas.
PROGRAMA: mokymai, Švč. Sakramento adoracija su galimybe atlikti išpažintį, Kryžiaus kelias, kt. maldos momentai.
REGISTRACIJA: kovo 6-19 d., tiesiogiai per Jaunimo centrą (kvjcentras@gmail.com; arba tel. nr. 8 600 80 231 ses. Jolanta).
Vietų skaičius ribotas.
RINKSIMĖS: kovo 6 d. nuo 17 val. Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose Tulpė“
PRADŽIA: 17.30 val.
DALYVIO AUKA: 8 Eur

2) Kovo 31- balandžio 1 d., Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizuoja SAVANORIŲ UGDOMĄJĮ SUSITIKIMĄ, kuris įvyks Kaišiadorių Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys).
REGISTRACIJA: iki kovo 23 d., tiesiogiai per Jaunimo centrą (kvjcentras@gmail.com; arba tel. nr. 8 600 80 231 ses. Jolanta).
DALYVIO AUKA: 3 Eur
RENGINIO PRADŽIA: 17.30 val. (renkamės nuo 17.00 val.)
RENGINIO PABAIGA: 15.30 val.
ATSIVEŽTI: tapkes, higienines priemones, tėvų sutikimus (nepilnamečiams), šiltesnius drabužius, dalyvio auką (3 Eur), šiltesnius miegmaišius ir paklotėlį, užrašus, vakarienę sau ir draugui.
Daugiau informacijos jaunimas gaus užsiregistravęs.

2017-03-10

Parapijos šeimoms

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas kovo 18 d. (šeštadienį) dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Gavėnios rekolekcijose "Gydanti meilė". 
• Rekolekcijos vyks Vievio parapijos namuose (Vilniaus g. 40);
• Rekolekcijų vedėjas - kun. Laurynas Visockas;
• Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus);
• Registracija - iki kovo 16 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085. 
Rekolekcijos skirtos suaugusiems, prašome dalyvauti be vaikų.
Rekolekcijų programa:
10:00 Registracija
10:30 Šlovinimas
11:00 Konferencija "Gailestingasis samarietis"
11:30 Mąstymas tyloje
12:20 Aptarimas grupelėse
13:00 Pietūs kavinėje "Sėkmės užeiga"
14:00 Adoracija / išpažintys
15:00 Užbaigimas
16:00 Vykstame į namus

2017-03-06


2017-02-26

Kovo 1 d., Pelenų Trečiadienis – Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 10 ir 18 val., primename ir paraginame tądien užlaikyti pasninką.

Kovo 2 d., Pirmąjį Ketvirtadienį, prašome Šv. Jono Pauliaus II-ojo užtarimo, medžiantis už onkologinius ligonius. Šv. Mišios 18 val.

Kovo 3 d., Pirmąjį Penktadienį Šv. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 17.30 val.
Po 18 val., Šv. Mišių Švč. Jėzaus Širdies pamaldos.

Kovo 4 d., Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo liturginė iškilmė. 10 val., Šv. Mišiose melsimės už tėvynės žmones.


Kovo 5 d., Pirmąjį Gavėnios Sekmadienį 9.30 val., bendruomeninis Graudžių Verksmų giedojimas. Kviečiame atsinešti maldaknygės – liturginius maldynus.

2017-02-25

Vievio bendruomenė kviečia į minėjimą "Kunigui Česlovui Kavaliauskui atminti".


Vievio Šv. Onos bažnyčioje, vasario 26 d. (sekmadienį) 11.30 val. šv. Mišių aukoje melsimės už kunigą Česlovą Kavaliauską minėdami 20-ąsias jo mirties metines.

Šia proga po šv. Mišių bažnyčioje vyks konferencija "Netiesiniai Jėzaus Kristaus bruožai iš kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių". Paskaitą skaitys kunigo Česlovo Kavaliausko mokinė teologijos doktorantė Jurgita Fedorinienė.

Po pranešimo, bažnyčios šventoriuje prie kunigo kapo bus atidengtas paminklas Naujojo Testamento vertimui į lietuvių kalbą atminti, o prie Vievio parapijos namų (Vilniaus g. 40), kur gyveno Naujojo Testamento vertėjas, bus pritvirtinta atminimo lenta.

2017-02-23

DŽIAUGIAMĖS „LIETUVOS ENERGIJOS“ PARAMOS FONDO DOVANA PARAPIJAI

2016 m. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Per šį fondą paramą skiria ir Elektrėnuose veikianti elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė „Lietuvos energijos gamyba“, AB.
„Lietuvos energijos“ paramos fondas 2016 m. iš viso parėmė 25 veiklas ir projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. Nacionaliniu lygiu buvo finansuota 14 paraiškų. Regioniniu lygiu (11 remiamų projektų) parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms.
Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų. Įgyvendinant projektą suremontuotas ir nudažytas bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro
stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Tai pirmasis bažnyčios fasado atnaujinimas nuo jos pastatymo (1988 m.).
Modernios architektūros bažnyčia, iškilusi monotoniško miesto panoramoje, tapo vienu iš miesto simbolių. Joje vykdomos ne tik religinės apeigos, bet ir rengiami atgailos vakarai, religinės muzikos koncertai.
Praėjusių metų rugpjūčio 21 dieną šventėme Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius pasitiko atsinaujinusi ir graži. Daug įvairių darbų atlikta ne tik bažnyčios išorėje, bet ir viduje. Šiems darbams atlikti reikėjo visų mūsų solidarumo ir susitelkimo. Rugsėjo 1 dieną buvo baigti bažnyčios bokštų remonto - dažymo darbai.
Dažymo darbus atliko Aleksandras Asafkinas, Marius Subata, Ernestas Karpičius ir Raimondas Stapulionis. Bažnyčios bokštų remonto dažymo darbai atlikti „Lietuvos Energijos“ paramos fondo, Elektrėnų savivaldybės ir ištikimųjų parapijiečių dėka.
Norime, kad mūsų bažnyčia taptų visų parapijiečių ir svečių susibūrimo vieta.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos ekonominė taryba

2017-02-22

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes.

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Beatifikacija – skelbimas palaimintuoju – yra ne tik asmens dorybių pripažinimas, bet ypač Dievo darbų per tą asmenį atpažinimas. Juk kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai mums tampa spindinčiais Evangelijos įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais.

O kuo skiriasi palaimintasis nuo šventojo? Atrodytų, kad palaimintieji mažiau šventi už šventuosius, tačiau taip nėra. Šie titulai reiškia paminėjimo liturgijoje laipsnį. Palaimintieji yra minimi liturgijoje to krašto Bažnyčioje (turima mintyje visa bažnytinė provincija), kurioje gyveno ir veikė, o šventųjų reikšmė pranoksta vietinę Bažnyčią, todėl jie minimi visuotinės Bažnyčios liturgijoje. Tad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus skelbimas palaimintuoju yra visų pirma dovana Lietuvos žmonėms. „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – taip apie Teofilių Matulionį 1936 m. lietuvių maldininkų grupei pasakė popiežius Pijus XI.

Bažnyčia išpažįsta šventųjų bendravimą ir pagerbia iškiliausius savo narius „ne vien dėl jų pavyzdžio, bet dar labiau dėl to, kad jiems rodoma broliška meilė stiprintų Dvasioje visos Bažnyčios vienybę. Mat kaip krikščioniškas žemės keleivių bendravimas mus labiau suartina su Kristumi, taip artimas ryšys su šventaisiais mus su Juo sujungia. [...] Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip Viešpaties mokinius ir sekėjus dėl jų ypatingo atsidavimo savo Karaliui ir Mokytojui“ (KBK 957).

Garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas liudija drąsą ir tvirtumą, kuriais paprastas žmogus gali atsilaikyti prieš sąžinės ir religijos laisvę niekinančią sistemą. Šešiolika metų kalėjime ir ketveri – namų arešte arkivyskupui buvo skirti ne už nusikaltimus, bet iš neapykantos krikščioniškajam tikėjimui. Savo kankinyste arkivyskupas Matulionis paliudijo ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Jį gerbdama Bažnyčia prisimena ir pagerbia visus krikščioniško tikėjimo ir sąžinės kankinius, ateistinio komunizmo aukas, tremtinius, kurių gyvenimo auka už tikėjimą ir Tėvynės laisvę nėra taip plačiai žinoma.

Tie, kuriems teko laimė susitikti garbingąjį Teofilių, su juo bendrauti ar susirašinėti, žavėjosi jo užsidegimu apaštalauti ir tvirtybe nesileisti į jokius kompromisus su sąžine. Nors persekiotojai, tardytojai ir kalintojai jam siūlė laisvę, jeigu atsisakys ištikimybės Dievui ir Bažnyčiai, tai jo nesuviliojo.

Garbingojo Teofiliaus gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas nori mums perteikti: ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi tikėjimo skleidimu – misijomis. Suprasdamas, kad šių uždavinių įgyvendinimas pranoksta žmogaus jėgas, garbingasis Teofilius sėmėsi stiprybės maldoje. Jo iniciatyva 1938 metais Kauno šv. Mikalojaus (seserų benediktinių) bažnyčioje buvo pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Malda ir pasivedimas Viešpaties valiai padėjo jam išgyventi sudėtingiausius išbandymus ir išlikti nepalaužtos dvasios iki galo liudijant, kokią jėgą trapiam žmogui suteikia krikščioniškasis tikėjimas.

Skelbimas palaimintaisiais ar šventaisiais aktualus ir džiaugsmingas ne tiek danguje esantiems asmenims, kiek žemėje keliaujančiai Dievo tautai. Prie dangiškos garbės mes nieko nepridėsime, bet turėdami Bažnyčios pripažintą palaimintąjį patys praturtėsime ir su didesniu pasitikėjimu šauksimės jo užtarimo.

Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą. Tai ne tik istorinis įvykis, bet ir kvietimas drąsiai gyventi Evangelija šiandienos iššūkių ir persekiojimų akivaizdoje. Tai – gera galimybė susitikti gyvąjį Jėzų ir tapti jo mokiniu. Nelikime nuošalyje, bet ruoškimės ir aktyviai dalyvaukime!

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas