2017-01-09

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Kviečiame visus parapijiečius, norinčius atnaujinti, pagilinti savo tikėjimą, o ypač besiruošiančių sakramentams vaikų ir jaunimo tėvus, dalyvauti tikėjimo pagrindų paskaitų cikle.

Paskaitas ves Kauno VDU dėstytojai: teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela, doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Sausio mėnesį susitikimai vyks 11 ir 25 dienomis 18:30 val. bažnyčios parapijos salėje.

Paskaitose bus kalbama šiomis temomis:
Svarbiausi mūsų pasirinkimai arba kaip būti laimingu?
Ar krikščionybė nuobodi?
Dievo ieškojimas religijose
Tikėjimas ir mokslas
Kas yra Jėzus?
Kodėl Jėzus mirė?
Kas yra Šventoji Dvasia?
Kam reikalinga Bažnyčia?
Kas yra sakramentai?
Marija ir šventieji
Kaip melstis?
Kaip skaityti Bibliją?
Kaip skelbti Evangeliją?
Santuokos mistika ir realistika

2017-01-08

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32)

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! 

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra Jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa Kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti!

Kalėdos sujungia dangų ir žemę. Ne veltui evangelistas Jonas šį įvykį apibūdina sakiniu: “Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų” (Jn 1, 14). Dievas panoro atskleisti tiesą apie save. Kūrėjas troško žmogų išlaisvinti iš nežinios tamsos. Dar seniai, ateinančių įvykių nuojautos įkvėptas, pranašas Izaijas sušuko: “Tauta, gyvenusi tamsoje išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė” (Iz 9, 1). Taip, Kristus yra didi šviesa žmonijai! Dievas savo įsikūnijimu atskleidė tiesą, kuri žmogų išlaisvina iš mitų, beprasmybės ir bejėgiškumo. Kalėdų šventė vėl kviečia mus šią tiesą pažinti ir priimti. O ją įkūnyti savo gyvenime galime padėdami savo broliams ir seserims išsilaisvinti iš nežinios ir nevilties tamsos. Jei žmogus tiki į Dievą, jis turi tapti Jo tiesos bendradarbiu. Jei jis priima Kristų, savo mokytojo pavyzdžiu gyvenimą paverčia dovana kitam žmogui, savo Tėvynei ir pačiam Dievui. Kalėdos yra nauja proga priimti užgimstantį Kristų į savo gyvenimą. Kartu su piemenimis, tą naktį nakvojusiais laukuose, vėl išgirskime Viešpaties angelo žinią: “Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10).

Kalėdų žinios aidas toliau sklinda per pasaulio istoriją, kultūras ir tautas. Viešpaties Mesijo užgimimas, Jo misija, kryžiaus auka ir prisikėlimas įkvėpė nesuskaitomus būrius vyrų ir moterų šventam gyvenimui. Tikėjimo didvyrių turi ir mūsų Tėvynė. Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju. Tad ateinančiais 2017 metais, pirmą kartą mūsų krašte bus švenčiama skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos - iškilmių liturgija. Nors paskutinį kartą prieš 30 metų palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis, tačiau tai vyko Romoje. Dabar visi turėsime galimybę dalyvauti šioje ypatingoje istorinėje iškilmėje Lietuvoje.

Ateinančius 2017 metus Lietuvos Ganytojai skelbia Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkiu tebus Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Šis Jėzaus pažadas yra pasirinktas ir 2017 m. birželio 23-25 dieną Vilniuje vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų tema. Garbingasis Teofilius Matulionis paliudijo šią tiesą savo gyvenimu. Jam Viešpats skyrė kankinio garbę. Tarsi ją nujausdamas, ganytojas savo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko “Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes!” Ištvėręs ilgus sovietinių kalėjimų ir lagerių metus, tačiau laisvas ir nepalaužtas, jis nesvyruodamas liudijo Kristaus evangelijos tiesą. Didžiuokimės, kad Viešpats Lietuvai dovanojo arkivyskupą Teofilių Matulionį. Popiežius Pijus XI 1936 m. audiencijoje Vatikane dalyvavusiai lietuvių maldininkų grupei pasakė: “Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!”

Garbingojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus gyvenime atsiskleidžia ne tiek fizinė jėga, kiek galinga dvasios tvirtybė. Jo gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas nori mums perteikti - ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi tikėjimo skleidimu – misijomis. Suprasdamas, kad šių uždavinių įgyvendinimas pranoksta žmogaus jėgas, garbingasis Teofilius sėmėsi stiprybės maldoje. Jo iniciatyva 1940 metais Kauno Šv. Mikalojaus (seserų benediktinių) bažnyčioje buvo pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Malda ir pasivedimas Viešpaties valiai padėjo jam išgyventi sudėtingiausius išbandymus ir išlikti nepalaužtos dvasios iki galo liudijant, kokią jėgą trapiam žmogui suteikia krikščioniškas tikėjimas.

Tad dėkodami Dievui už arkivyskupą Teofilių Matulionį, melskime, kad ir mes būtume sustiprinti drąsos laisvai skelbti Kristaus tiesą. Melskime, kad visi būtume drąsūs krikščioniško gyvenimo liudytojai. Te įsikūnijusi Dievo malonė, kurią švenčiame Kalėdų iškilmėje, tampa regima ir mūsų gyvenime.

Šventoji Mergelė Marija, kurios pasirodymo Fatimoje šimtąsias metines 2017 metais švęsime, tegloboja mūsų kraštą ir mus visus, netrukus įžengsiančius į Naujuosius Viešpaties ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus!

Lietuvos vyskupai

Vilnius, 2016 m. gruodžio 24 d.

2017-01-07

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyksta penktadieniais
nuo 18.30 val. iki 19.30 val., Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčioje.

Adoraciją koordinuoja:

Pirmąjį mėn., penktadienį – Gyvojo Rožinio draugija

Antrąjį mėn., penktadienį – Caritas

Trečiąjį mėn., penktadienį – Jaunimas

Ketvirtąjį mėn., penktadienį – Tikybos mokytojos

Penktąjį mėn., penktadienį – ŠeimosJėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente (šventasis Jonas Paulius II )

2017-01-06

„Kasdien meldžiuosi už Lietuvą, nes pusė mano širdies yra Lietuvoje“

Ketvirtadieniais po šventųjų Mišių meldžiamės į šventąjį Joną Paulių II už tikinčiuosius, kurie serga onkologinėmis ligomis. Meldžiamės šv. Jono Pauliaus II litanija ir kitomis maldomis.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį ketvirtadienį aukojamos Šv. Mišios, prašant Šventojo Jono Pauliaus II - ojo, globos ir užtarimo.

„Šiandienos žmogui labiau nei bet kada reikia Evangelijos, kad jis galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos keliais (...). Gailestingumas ir atleidimas, meilė mažiems ir vargšams, dosni ir kilniaširdė tarnystė tegul būna jūsų skiriamieji ženklai ir tegul iškalbingai byloja, jog esate broliška vienuma Kristuje (...).

"Popiežius meldžiasi už jus ir su nuoširdžia meile visus jus laimina“, - palinkėjo šv. Jonas Paulius II, kalbėdamas bene paskutiniojoje oficialioje audiencijoje lietuviams, įvykusioje 2000 metų kovo 4-ąją, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventės dieną. (Vatikano radijas)

2017-01-05

MOTINOS MALDOJE

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje” judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai.
„Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama.
Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje).
Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu mūsų parapijoje yra septynios grupės – meldžiasi dvidešimt septynios mamos. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį Elektrėnų bažnyčioje aukojamos šv, Mišios už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus.

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, -
tai Viešpaties žodis, -
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, -
tai Viešpaties žodis, -
tavo vaikai sugrįš į savo Tėvynę!“
(Jer 31, 16-17)

Viešpats išpildo savo pažadą: „Prašykite, jums bus duota!“

Mielos Mamos!
Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreipkitės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612

2017-01-01


2017 m. sausio 8 d. (sekmadienį), po 10 valandos Šv. Mišių
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje
  
Palydint senuosius metus ir pasitinkant Trijų Karalių šventę kviečiame visus į sakralinės muzikos koncertą. 
" TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS "


Programoje skambės Vakarų Europos ir lietuvių kompozitorių vokalinė ir instrumentinė muzika, 
pakviesianti dar kartelį prisiminti Šv. Kalėdų stebuklingą dvasią.
  
Atlikėjai: Aušra Liutkutė, sopranas, 
                  Rima Švėgždaitė, smuikas,
                  Asta Kvasytė, fortepijonas.

Programoje: J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Handel, W.A.Mozart, J.Massenet, C.Franck, H.Vieuxtemps, K.Jenkins, A.L.Weber, G.Kuprevičius, A.Raudonikis, G.Gudauskas.

2016-12-24

Šv. Kalėdų šventimas

Gruodžio 24 d. (šeštadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val.

ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 25 d. (Sekmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 26 d. (pirmadienis) – Antroji Kalėdų diena
Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val.

Gruodžio 27 d. (antradienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  Šv. Mišių metu  laiminamas vynas.

Gruodžio 28 d. (trečiadienis ) – Nekaltieji
  Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val.,

Gruodžio 29 d. (ketvirtadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 18 val.

Gruodžio 30 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas
Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 18 val.

Gruodžio 31 d. (šeštadienis) - Padėkos už 2016 m. Šv. Mišios – 10 val. Po šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 12 val.

Sausio 1 d. (Sekmadienis- Naujieji Metai:
Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 10 val.ir 12 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) katalikams privaloma iškilmė.

Sausio 8 d. (sekmadienis)  VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) Šv. Mišios – 8.30 val., 10 val. ir 12 val. Bus laiminami kreida, auksas ir smilkalai.


2016-12-22

Mielieji,
Dar valandėlė ir ateis Išsiilgtasis.
Atverkime Jam savo širdies duris.
Prasmingų Viešpaties Gimimo švenčių ir
gausių Dangiško Tėvo malonių,
Naujais 2017 metais.

Nuoširdžiai Jums linki
 Elektrėnų parapijos kunigai

2016-12-20

Širdies šiluma – pagrindinė kalėdinė dovana

           Sekmadienį, gruodžio 18 d., Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos klebonas dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas po šv. Mišių pasidalijo savo širdies šiluma su savo parapijiečiais, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja parapijos gyvenime. Su meile ir dėkingumu klebonas dėkojo katechetams, lektoriams, parapijos pastoracinės tarybos nariams, procesijos nariams, bažnyčios zakristijonei, bažnyčios tvarkytojams, kurie kantriai ir darbščiai puoselėja Dievo namus, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Monsinjoras Jonas Sabaliauskas kiekvienam įteikė atminimo dovaną – naują fotografijų albumą ,,Ir žodis tapo kūnu“, kuriame atsispindi visa Elektrėnų bažnyčios ir parapijiečių istorija.
            Advento laikas – tai kvietimas permąstyti praeinančius metus, nuveiktus darbus, kad galėtume dalintis vieni su kitais meile ir supratimu, išmoktume dažniau dėkoti vieni kitiems.