2016-09-24

Iki spalio 2 dienos kviečiame tėvus, kurių vaikai šiemet ruoštųsi I Komunijai Elektrėnų bažnyčioje, užsiregistruoti pas parapijos katechetę Marytę Kuliešienę.

Iki spalio 5 dienos kviečiame mūsų parapijos jaunimą taip pat suaugusiuosius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą Elektrėnų bažnyčioje. Dėl informacijos kviečiame kreiptis į kun.Lauryną.

Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui ruošiasi 4 klasės (pradinukai) ir vyresni+suaugę, o Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai, vyresni ir įvairaus amžiaus suaugę, kurie nėra priėmę šio sakramento.  Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai yra švenčiami gegužės mėn ir yra privalomi visiems pakrikštytiems asmenims, kurie dar nėra jo priėmę.

2016-09-23

Spalio mėnuo Švč. M. Marijos garbei

Nuo spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val.

Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame melstis Rožio - Rožančiaus malda, apmąstant slėpinius ir  taip pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyksta: šiokiadieniais 17.20 val., šeštadieniais  9.20 val. ir sekmadieniais 9.30 val. prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namuose kartu su  šeimos nariais.


Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį - po pietų - 15.30 val. kviečiame į Guronis, kur vyksta Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles; 16 val. - šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti!

Guronių rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai; juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys; rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje "Guronių rekolekcijų namai". Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus ekspozicija.

2016-09-22

Informacija parapijos jaunimui


Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes:
giesmių repeticija 11.15 val.
patarnauti 11.30 val.

Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 15 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis.

Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 19.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai.

Sekmadieniais nuo spalio 2 dienos ~ 13 val jaunimas kviečiamas, kurie norėtumėte šiemet tęsti ir gilintis tikėjime kartu. Kviečiame Jus dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime.

Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami.

Norinčius berniukus tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.

2016-09-17Rugsėjo 23 d. 16 val. Elektrėnų bibliotekoje vyks Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.
Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai. Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią.
Anot literatūrologo Valentino Sventicko, monsinjorą K. Vasiliausko biografija nuodugni, patikima ir nedaugiažodė.
Poetas Rimvydas Stankevičius: „Bestseleris. Paradoksalu - nors knyga yra parašyta veik be epitetų ir išraiškingų būdvardžių, vengiant skaitančiajam primesti bent kokią autorės emociją, skaitydamas ją nubraukiau ne vieną ašarą, ištryškusią, beje, ne dėl biliūniško graudulio ar atjautos, bet dėl tiesiog pribloškiančios gėrio ir šventumo didybės."
Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketinantiems rašyti arba tiesiog mąstyti apie šį didžiausią mūsų laikų Lietuvos autoritetą, žmogų, savo visu gyvenimu tvirtinusį Dievo buvimą, tikėjimo ir meilės grynuolį, nė akimirkai neišdavusį savo idealų, sėjusį Dievo karalystę mirtininkų lageriuose, tremtyje, pykčio kupinoje ir pasitikėjimo viens kitu netekusioje Tėvynėje, žmogžudžių ir prisiekusių bedievių širdyse. Anot profesorės, „tai pirmoji patikima biografija, paremta patikrintais, ištyrinėtais, suderintais tarpusavy faktais, ir kartu tai gyvenimas, koks jis buvo“.
Kunigas Antanas Saulaitis apie knygą: „Monsinjoras V. Vasiliauskas – ankstyvas Gailestingumo metų pirmtakas, sakramentinę tarnybą neatskiriamai supynęs su suprantama ir lengvai priimama sielovadine tarnyste – ne teisti, o palydėti, eiti kartu.“
Knygos autorė, monsinjoro artimų žmonių ratui priklausiusi žurnalistė R. Sakalauskaitė, remiasi visais žinomais šaltiniais, archyvais, žmonių liudijimais. Parinkdama gausybę citatų, ji brėžia savąją liniją, tačiau jos balsą sustiprina kiti balsai.
Gausiai iliustruotos knygos atskira dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

2016-09-16

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ

  Šiluva-nedidelis miestelis Žemaitijoje, netoli Raseinių. Jis garsus tuo, kad čia 1608 metais pasirodė Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Šiluva yra viena iš 5 vietovių Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios. Tai pirmas žinomas Marijos pasirodymas.
   Tėvynės laisvę išmeldusiems ir nepriklausomą, orų gyvenimą kuriantiems Lietuvos žmonėms Šiluva ir toliau yra lankoma bei puoselėjama piligriminė šventovė. Atkūrus Nepriklausomybę, kasmet rugsėjo pradžioje gausiai Šiluvą lankantys piligrimai iš Lietuvos bei užsienio šalių dalyvauja visas aštuonias dienas trunkančiuose Šilinių atlaiduose. Šiemet Mergelės Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu.
   Rugsėjo 10 dieną keturiasdešimt aštuoni Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos piligrimai dalyvavo Šilinių atlaiduose. Meldėmės už šeimas, kad jas globotų Gailestingumo Motina. Dėkojome Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones. Sutuoktiniai, kurie dalyvavo Šv. Mišiose, atnaujino santuokos sakramento įžadus. Kelionės metu ir prieš Šv. Mišias kalbėjome Rožinį, meldėmės, kad išmoktume priimti vienas kitą kaip brolį ir seserį, branginti ir saugoti savo šalį. Meldėmės už kunigus, taip pat savo intencijomis.
   Visų piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už patogų autobusą ir galimybę nuvykti į atlaidus, kunigams Laurynui ir Stasiui už maldas ir nuolatinį rūpestį piligrimais. Nuoširdžiai dėkoju visiems piligrimams už maldas, susikaupimą, vienas kito supratimą... Galime pasidžiaugti, kad visos šiais metais planuotos piligriminės kelionės įvykdytos.
                                                                                                                                                            Elena Janavičienė

2016-09-05

Šilinės atlaidai

Šių metų rugsėjo 10 dieną organizuojama piligriminė kelionė
į Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, Šv. Mišios 12 val. 
Išvykstame 8.30 val. nuo Bažnyčios, Policijos ir "Ikiuko". 
Dėl piligriminės kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę tel. 865099254
ir Danutę Sabonienę tel. 860138430.

2016-09-04

Kviečiame tarnauti Dievui bendruomenėje

Kviečiame galinčius ir norinčius bažnyčios narius  skaityti skaitinius - skelbti Dievo Žodį Šv. Mišiose, kreiptis į kun. Lauryną tel. 867844482

.

2016-09-03

Rugsėjo 1 diena baigti bažnyčios bokštų remonto - dažymo darbai.
Dažymo darbus atliko: Aleksandras Asafkinas, Marius Subata,
Ernestas Karpičius ir Raimondas Stapulionis.
Bažnyčios bokštų remonto dažymo darbai atlikti dėka 
Lietuvos Energijos, Elektrėnų savivaldybės ir ištikimųjų parapijiečių.

2016-09-01

Rugpjūčio 29 d., 19 valandos Šv. Mišiose buvo pašventintas 
Kryžius, kurį išdrožė parapijietis Bruno Margevičius.
Šv. Kryžius yra pakabintas katechetinėje klasėje.

Bažnyčios konsekravimo 20 metinių proga,
rugsėjo 4 diena, po 10 val Šv. Mišių šventoriuje šventinsime naują Kryžių.
Kviečiame parapijiečius dalyvauti
Šventoriaus Kryžių padovanojo Elektrėnų seniūnija

2016-08-31

Kviečiame į "Alfa kurso" grupelių moderavimą mūsų vyskupijoje


Ruošiantis Alfa kurso moderatoriaus tarnystei, kviečiame atnaujinti savo žinias apie Alfa kursą bei išsiaiškinti praktinius klausimus.

Rugsėjo 17 d. kviečiame į Alfa kurso seminarą Vilniuje! Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 5 d. Informacija ir registracija: http://alfakursas.lt

Spalio 3 d. 19.30 val. kviečiame į susitikimą su seserimi Celina OSB Vievio parapijos namuose. Kalbėsime apie iššūkius, kylančius moderatoriaus tarnystėje, ieškosime būdų juos spręsti, ruošimės tarnystei.

Spalio mėnesį pradedame Alfa kursą Jiezno, Kietaviškių, Žiežmarių bei Žaslių parapijose, kur reikės mūsų pagalbos. Kaip numatyta, mokymų metu bus diskutuojama pagrindiniais Tikėjimo tiesų klausimais.

Kviečiame jau išklausiusius šį kursą moderuoti pasidalinimo grupelių pokalbius ir įsipareigoti Alfa kurso moderatoriaus tarnystei kitose mūsų vyskupijos parapijose.

 Įsipareigoję tarnauti, iki spalio mėnesio praneškite kun. Laurynui (tel. Nr. 867844482).
 Numatomi susitikimai:

 Jiezno parapijoje nuo spalio 4 d. - antradieniais 18 val. šv. Mišios, 19 val. Alfa kursas.

 Kietaviškių parapijoje nuo spalio 5 d. - trečiadieniais 19 val. Alfa kursas.

 Žiežmarių parapijoje nuo spalio 6 d. - ketvirtadieniais 19 val. Alfa kursas.

 Žaslių parapijoje nuo spalio 9 d. - sekmadieniais 9 val. šv. Mišios, 10 val. Alfa kursas.

 Skelbimo informacija iš http://vpbendruomene.blogspot.lt