2016-10-22

Vilnius Gailestingumo miestas


Nuoširdžiai kviečiame į iškilmingos parodos "Vilnius - Gailestingumo miestas" atidarymą.

Programoje numatytas koncertas "Gailestingumo liūdytojai", dalyvaus "Quartetto artistico" ir Nacionalinio dramos teatro aktoriai.

Vieta: Elektrėnų banžnyčia, spalio 23 d. po 10 val Šv. Mišių

2016-10-08

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Kviečiame visus parapijiečius, norinčius atnaujinti, pagilinti savo tikėjimą, o ypač besiruošiančių sakramentams vaikų ir jaunimo tėvus, dalyvauti tikėjimo pagrindų paskaitų cikle.

Paskaitas ves Kauno VDU dėstytojai: teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela, doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Spalio mėnesį susitikimas vyks 12 ir 26 dienomis 18:30 val. bažnyčios parapijos salėje.

Paskaitose bus kalbama šiomis temomis:
Svarbiausi mūsų pasirinkimai arba kaip būti laimingu?
Ar krikščionybė nuobodi?
Dievo ieškojimas religijose
Tikėjimas ir mokslas
Kas yra Jėzus?
Kodėl Jėzus mirė?
Kas yra Šventoji Dvasia?
Kam reikalinga Bažnyčia?
Kas yra sakramentai?
Marija ir šventieji
Kaip melstis?
Kaip skaityti Bibliją?
Kaip skelbti Evangeliją?
Santuokos mistika ir realistika

2016-10-07

PRIEŠRINKIMINIS LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS


Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,
Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.
Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi. Pagal krikščioniškąją sampratą pilietinė pareiga prilygsta pareigoms artimui ir bendrajam gėriui. Dėl šios priežasties kviečiame šią pareigą atlikti ir nepasiduoti nuogąstavimams, kad vienas balsas nieko nepakeis. 
Verta priminti, kad pagal rinkimų į Seimą tvarką daugiamandatėse apygardose kiekvienas iš mūsų galime pasirinkti kandidatus juos reitinguodami. Reitinguodami pareikšime savo nuomonę apie tai, kuriems kandidatams labiausiai dera patikėti itin atsakingas valstybės įstatymų leidėjų pareigas. Partijų sąrašuose galime rasti žmonių, kurie vadovaujasi bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis, būtinomis pilnaverčiam bet kurios demokratinės visuomenės egzistavimui. 
Tam, kad krašte būtų vadovaujamasi teise bei klestėtų ekonomika, būtina moralinė kultūra. Tik ten, kur dauguma gerbia ir vertina kitą žmogų, klesti santarvė ir solidarumas, kurių šiandieninėje Lietuvoje kartais pritrūksta. Besąlygiška pagarba žmogui yra pamatinis demokratijos principas. Turi būti ginamas ir saugomas kiekvienas žmogus nuo savo prasidėjimo iki mirties, žmogus su negalia ar kenčiantis nepagydomą ligą. Artimo meilė prasideda šeimoje, grindžiamoje santuoka – vyro ir moters vienas kitam savęs dovanojimu. Valstybei svarbu padėti žmonėms, kurie savo atsakomybę paliudijo įsipareigodami vienas kitam ir savo vaikams. Tik jei kandidatas į Seimą gerbia ir aktyviai palaiko šias vertybes, jis suvokia pamatinę moralinės kultūros svarbą laisvai visuomenei.
Lietuvai reikia žmonių, kurie nepuola į pesimizmą ir nemano, kad ateitį lemia vien praeities nepasisekimai. Lietuvai reikia žmonių, galinčių tęsti laisvės kovotojų darbą – valstybės, kurioje visiems gera gyventi, kūrimą. Kandidatų sąrašuose ieškokime būtent tokių žmonių, o radę – balsuokime už juos, kad, išrinkti į Seimą, mus atstovautų. Būkime ne pasyvūs istorijos stebėtojai, bet jos aktyvūs dalyviai, suvokiantys, kad pagarba pamatinėms moralinėms vertybėms yra būtina sąlyga norint gyventi krašte, kurio taip troško laisvos Lietuvos kūrėjai. 

Lietuvos vyskupai, 2016 m. rugsėjo 30 d.

2016-10-06

Spalio mėnuo Švč. M. Marijos garbei

Nuo spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val.

Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame melstis Rožio - Rožančiaus malda, apmąstant slėpinius ir  taip pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyksta: šiokiadieniais 17.20 val., šeštadieniais  9.20 val. ir sekmadieniais 9.30 val. prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namuose kartu su  šeimos nariais.


Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį - po pietų - 15.30 val. kviečiame į Guronis, kur vyksta Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles; 16 val. - šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti!

Guronių rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai; juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys; rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje "Guronių rekolekcijų namai". Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus ekspozicija.

2016-10-05

Informacija parapijos jaunimui


Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes:
giesmių repeticija 11.15 val.
patarnauti 11.30 val.

Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 16 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis.

Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 18.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai.

Sekmadieniais nuo spalio 2 dienos ~ 13.10 val jaunimas kviečiamas, kurie norėtumėte šiemet tęsti ir gilintis tikėjime kartu. Kviečiame Jus dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime.

Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami.

Norinčius jaunuolius tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo cento organizuojami susikaupimo savaitgaliai jaunimui:
Advento savaitgalis gruodžio 2-3 d ir gavėnios savaitgalis kovo 17- 18 d., Elektrėnų parapijos, dekanato ir vyskupijos jaunimui. Savaitgalio vieta Birštonas - svečių namai "Tulpė".

2016-10-04

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyksta penktadieniais
nuo 18.30 val. iki 19.30 val., Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčioje.

Adoraciją koordinuoja:

Pirmąjį mėn., penktadienį – Gyvojo Rožinio draugija

Antrąjį mėn., penktadienį – Caritas

Trečiąjį mėn., penktadienį – Jaunimas

Ketvirtąjį mėn., penktadienį – Tikybos mokytojos

Penktąjį mėn., penktadienį – ŠeimosJėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente (šventasis Jonas Paulius II )

2016-10-03

„Kasdien meldžiuosi už Lietuvą, nes pusė mano širdies yra Lietuvoje“

Ketvirtadieniais po šventųjų Mišių meldžiamės į šventąjį Joną Paulių II už tikinčiuosius, kurie serga onkologinėmis ligomis. Meldžiamės šv. Jono Pauliaus II litanija ir kitomis maldomis.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį ketvirtadienį aukojamos Šv. Mišios, prašant Šventojo Jono Pauliaus II - ojo, globos ir užtarimo.

„Šiandienos žmogui labiau nei bet kada reikia Evangelijos, kad jis galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos keliais (...). Gailestingumas ir atleidimas, meilė mažiems ir vargšams, dosni ir kilniaširdė tarnystė tegul būna jūsų skiriamieji ženklai ir tegul iškalbingai byloja, jog esate broliška vienuma Kristuje (...).

"Popiežius meldžiasi už jus ir su nuoširdžia meile visus jus laimina“, - palinkėjo šv. Jonas Paulius II, kalbėdamas bene paskutiniojoje oficialioje audiencijoje lietuviams, įvykusioje 2000 metų kovo 4-ąją, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventės dieną. (Vatikano radijas)

2016-10-02

MOTINOS MALDOJE

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje” judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai.
„Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama.
Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje).
Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu mūsų parapijoje yra septynios grupės – meldžiasi dvidešimt septynios mamos. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį Elektrėnų bažnyčioje aukojamos šv, Mišios už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus.

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, -
tai Viešpaties žodis, -
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, -
tai Viešpaties žodis, -
tavo vaikai sugrįš į savo Tėvynę!“
(Jer 31, 16-17)

Viešpats išpildo savo pažadą: „Prašykite, jums bus duota!“

Mielos Mamos!
Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreipkitės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612

2016-09-24

Iki spalio 2 dienos kviečiame tėvus, kurių vaikai šiemet ruoštųsi I Komunijai Elektrėnų bažnyčioje, užsiregistruoti pas parapijos katechetę Marytę Kuliešienę.

Iki spalio 5 dienos kviečiame mūsų parapijos jaunimą taip pat suaugusiuosius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą Elektrėnų bažnyčioje. Dėl informacijos kviečiame kreiptis į kun.Lauryną.

Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui ruošiasi 4 klasės (pradinukai) ir vyresni+suaugę, o Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai, vyresni ir įvairaus amžiaus suaugę, kurie nėra priėmę šio sakramento.  Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai yra švenčiami gegužės mėn ir yra privalomi visiems pakrikštytiems asmenims, kurie dar nėra jo priėmę.

2016-09-18

Kviečiame į "Alfa kurso" grupelių moderavimą mūsų vyskupijoje


Ruošiantis Alfa kurso moderatoriaus tarnystei, kviečiame atnaujinti savo žinias apie Alfa kursą bei išsiaiškinti praktinius klausimus.

Rugsėjo 17 d. kviečiame į Alfa kurso seminarą Vilniuje! Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 5 d. Informacija ir registracija: http://alfakursas.lt

Spalio 3 d. 19.30 val. kviečiame į susitikimą su seserimi Celina OSB Vievio parapijos namuose. Kalbėsime apie iššūkius, kylančius moderatoriaus tarnystėje, ieškosime būdų juos spręsti, ruošimės tarnystei.

Spalio mėnesį pradedame Alfa kursą Jiezno, Kietaviškių, Žiežmarių bei Žaslių parapijose, kur reikės mūsų pagalbos. Kaip numatyta, mokymų metu bus diskutuojama pagrindiniais Tikėjimo tiesų klausimais.

Kviečiame jau išklausiusius šį kursą moderuoti pasidalinimo grupelių pokalbius ir įsipareigoti Alfa kurso moderatoriaus tarnystei kitose mūsų vyskupijos parapijose.

 Įsipareigoję tarnauti, iki spalio mėnesio praneškite kun. Laurynui (tel. Nr. 867844482).
 Numatomi susitikimai:

 Jiezno ir Vievio parapijose nuo spalio 4 d. - antradieniais 19 val. Alfa kursas.

 Kietaviškių, Žaslių ir Molėtų parapijose nuo spalio 5 d. - trečiadieniais 19 val. Alfa kursas.

 Žiežmarių parapijoje nuo spalio 6 d. - ketvirtadieniais 19 val. Alfa kursas.

 Vievio parapijoje nuo spalio 8 d. - šeštadieniais 15.30 val. Alfa kursas.

 Skelbimo informacija iš http://vpbendruomene.blogspot.lt