www.teofilius.lt

Kasdienai trumpesni pasisakymai iš Prel. S. Kiškio knygos "Arkivyskupas Teofilius Matulionis"

Ką žmonės pasakoja apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

Kan. JONAS JONYS, gim. 1912 m., 1976 m. Videniškių klebonas:

"Vyskupas Teofilius rašydavo daug laiškų vietoje ir į užsie­nį. Už kiekvieną pasveikinimą laiškučiu padėkodavo. Vieną kartą marijonas kun. Dambrauskas (senelis), būdamas pas vyskupą, užsiminė:
- Ar nenumanote ką nors į savo vietą įpėdiniu?
- Taip, - sako, - aš galvoju, ruošiuosi parašyti Šv. Tėvui laiš­ką ir nurodyti kandidatus.
Prieš rašydamas laišką, vyskupas teiravosi aukštos dvasi­ninkijos ir apskritai kunigų nuomonės apie kun. V. Sladkevičių. Klausė prel. P. Kuraičio, prel. J. Labuko, kan. J. Stankevičiaus ir kitų kunigų bei klierikų atsiliepimų. Visi apie kun. V. Sladkevičių buvo kuo geriausios nuomonės. Žinoma, jis savo plano niekam neatskleidė. Kartą parašė Dėdino vardu laišką vysk. V. Brizgiui, kuriame nurodė tris kandidatus į vyskupus. To laiško turinys bu­vo maždaug toks: pasveikinęs ir pranešęs kai ką apie save, vysku­pas perduoda naujienas iš Lietuvos apie bendrus pažįstamus: "At­simeni Sladkevičių, Vinco tėvą? Kai čia gyvenai, tai sūnus Vincas dar su marškinukais po balą braidė, o dabar kad išaugo žmogus. Ir dar koks! Į kunigus išėjo, Kunigų seminarijoje dėstytoju pasi­darė, sako, labai geras žmogus... O jeigu atsimeni Stasį Kiškį, grįžęs iš akademijos, dabar sveikas gyvena Kaišiadoryse. Prelatas Sužiedėlis jau pradeda senti, bet dar laikosi neblogai..."
Panašiais žodžiais pristatė kandidatus į vyskupus. Atsaky­mas atėjo vyskupo K. Paltaroko vardu. Šv. Tėvas pavedė, gavus kun. V. Sladkevičiaus sutikimą, konsekruoti jį vyskupu. V. Slad­kevičius labai nenorėjo sutikti, bet vyskupo Teofiliaus paveiktas, kad aukotųsi Bažnyčios labui, neatsisakytų Šv. Tėvo skyrimo ir savo vyskupo prašymo, po kelių dienų svarstymų sutiko, su sąly­ga, kad jį konsekruos vyskupas Teofilius."