Pelenų trečiadienis

Vasario 10 d. Pelenų trečiadienis (liturginė iškilmė). 18 val. Šv. Mišių liturgijoje šventinami pelenai ir atgailos ženklan užberiami tikintiesiems ant galvų.
Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų.

Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną).
Gavėnios penktadieniais 17.25 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės).

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Ketvirtadieni 16 val. kunigas lankysis Elektrėnų miesto ligoninėje, kurioje apklausti ligoniai galės atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ir Ligonių sakramentą.
Parapijiečiai, kurie yra ligoniai ar yra silpnos sveikatos - senyvame amžiuje, kviečiame artimuosius iki vasario 11 dienos pranešti kunigui, kad namuose suteiktų reikalingus ligoniui sakramentus.
18 val. Šv. Mišiose melsimės malda: Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, Tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams atsidėjimo ir meilės.