Šv. Jono Pauliaus II - ojo koplyčios paruošimo ir šventinimo akimirkos

Nuotraukų autorius Vytautas Suslavičius

ELEKTRĖNŲ MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOJE
PAŠVENTINTA ŠV. JONO PAULIAUS II-OJO KOPLYČIA

Rugsėjo 27 d. gausus būrys Elektrėnų parapijos tikinčiųjų, miesto gyventojų, kraštiečių ir svečių susirinko į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią. Susikaupimui ir ramybei visus nuteikė sakralinė muzika, atliekama kamerinio choro „Aidija“ (vadovas Romualdas Gražinis). Choro atliekama giesmė pagal Pranciškų Asyžietį „Saulės giesmė“ nuteikė visus giliam susimąstymui, jog visa kūrinija yra pilna Viešpaties garbės. Reikia tik ją paliesti, ir ji suskambės. Reikia tik jai mostelti, ir ji prabils, kaip prabyla orkestras dirigento ženklui.
11.00 val. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir suteikė sutvirtinimo sakramentą 21 jaunuoliui. Vyskupo pamokslas, perduodamas iš lūpų į žmonių širdis, pasiekė kiekvieną tikintįjį ir visus žmones, dalyvavusius šioje padėkos Dievui iškilmėje.
Dėkoti tikrai turime už ką: gražią ir jaukią ir visada papuoštą bažnyčią, savo parapiją, kuri neseniai šventė 25 metų jubiliejų, iniciatyvius ir savo tarnystę mylinčius kunigus, naujai įrengtą ir pašventintą šventojo Jono Pauliaus II-ojo koplyčią ir skulptūrą, kurią sukūrė skulptorius Mindaugas Junčys.
Jau anksčiau elektrėniečiai turėjo galimybę įvertinti didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo artumą Lietuvai, remiant nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Kai 1993 metais popiežius lankėsi Vilniuje, daug Elektrėnų gyventojų dalyvavo susitikimuose, gavo dabar jau šventuoju paskelbto Jono Pauliaus II palaiminimą. Todėl klebono iniciatyva kiekvieną ketvirtadienį meldžiamės šventojo Jono Pauliaus litaniją už ligonius, ypač sergančius onkologinėmis ligomis.
Neatsitiktinai popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo mėgiama giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“ skambėjo Elektrėnų bažnyčioje. Ši giesmė, ramybės, susikaupimo dvasia apgaubė visus per Šventojo Jono Pauliaus II-ojo koplyčios šventinimo ceremoniją, kurią atliko Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Ši koplyčia mums primins popiežių Joną Paulių II, kuris labai mylėjo Lietuvą, o parapijiečiai galės melstis Šv. Jono Pauliaus litaniją koplyčioje taip, kaip po šventinimo ceremonijos meldėsi klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas.


Elena Janavičienė