Šv. Jono Pauliaus II – ojo litanija


Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!
Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą, melski už mus!
Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi, melski už mus!
Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos, melski už mus!
Visiškai atsidavęs Marijai, melski už mus!
Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli, melski už mus!
Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne, melski už mus!
Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau, melski už mus!
Bažnyčios Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau, melski už mus!
Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau, melski už mus!
Nuoširdus Eucharistijos mylėtojau, melski už mus!
Nepavargstantis šios žemės piligrime, melski už mus!
Visų tautų misionieriau, melski už mus!
Tikėjimo, vilties ir meilės liudytojau, melski už mus!
Tvirtasis Kristaus kančios dalininke, melski už mus!
Susitaikinimo ir taikos apaštale, melski už mus!
Meilės kultūros puoselėtojau, melski už mus!
Naujosios evangelizacijos skelbėjau, melski už mus!
Į gilumą irtis skatinantis mokytojau, melski už mus!
Šventumą kaip gyvenimo tikslą nurodantis mokytojau, melski už mus!
Dieviškojo Gailestingumo popiežiau, melski už mus!
Aukos šventime Bažnyčią vienijantis kunige, melski už mus!
Kaimenę į dangų vedantis ganytojau, melski už mus!
Kunigų broli ir mokytojau, melski už mus!
Pašvęstųjų tėve, melski už mus!
Krikščioniškų šeimų globėjau, melski už mus!
Sutuoktinių stiprintojau, melski už mus!
Negimusiųjų gynėjau, melski už mus!
Vaikų, našlaičių ir apleistųjų globėjau, melski už mus!
Jaunimo drauge ir auklėtojau,  melski už mus!
Kenčiantiesiems Gerasis Samarieti, melski už mus!
Senų ir vienišų žmonių guodėjau, melski už mus!
Žmogaus kilnumo tiesų skelbėjau, melski už mus!
Į Dievą paniręs maldos vyre, melski už mus!
Ant pasaulio altoriaus švenčiamos aukos mylėtojau, melski už mus!
Darbštumo įsikūnijime, melski už mus!
Įsimylėjęs Kristaus Kryžių, melski už mus!
Uoliai vykdęs savo pašaukimą, melski už mus!
Atkaklusis kančioje, melski už mus!
Davęs pavyzdį, kaip gyventi ir mirti dėl Viešpaties, melski už mus!
Įspėjantis nusidėjėlius, melski už mus!
Nurodantis kelią klystantiems, melski už mus!
Atleidžiantis skriaudėjams, melski už mus!
Gerbiantis priešus ir persekiotojus, melski už mus!
Persekiojamųjų užtarėjau ir gynėjau, melski už mus!
Bedarbių globėjau, melski už mus!
Benamių gynėjau, melski už mus!
Kalinių lankytojau, melski už mus!
Silpnųjų stiprintojau, melski už mus!
Solidarumo mokytojau, melski už mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Pauliau II-asis.
Kad savo žodžiu ir gyvenimu skelbtume pasauliui Kristų, žmogaus Atpirkėją.

Melskimės. Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėką už šventojo Jono Pauliaus II-ojo apaštališką gyvenimą ir misiją. Jam užtariant, padėk mums augti meile Tau ir drąsiai skelbti Kristaus meilę visiems žmonėms. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.