Švenčiausiojo Sakramento adoracija
„Bet ateis valanda jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško“. (Jn 4, 23)

Kviečiame dalyvauti Pašvęstojo gyvenimo metams skirtoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyks Elektrėnų Švč.M.Marijos kankinių karalienės bažnyčioje, šių metų birželio mėnesio nuo  6 d., 8 val., iki 7 d., 8 valandos.

Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę. Todėl „nėra veiksmingesnio ir patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas“ (plg. Joną Paulių II).

PROGRAMA
Adoracijos
laikas
Intencijos
Vadovaujanti maldai grupelė
800
Šventosios Mišios

900 – 1030
popiežių, vyskupus, kunigus ir diakonus, kad visiškai pasišventę nepailsdami skelbtų Evangelijos žinią.
Choristai
1030 – 1300
save ir kiekvieną žmogų, kad pažintume, priimtume ir vertintume gyvybės dovaną.
Motinos maldoje
1300 – 1430
vienišus, kenčiančius skausmą dėl ligos, senatvės ir netekties, kad Viešpats savo gydančia malone prisiliestų prie kiekvieno žaizdų ir suteiktų dvasinio bei fizinio gyvybingumo.
Caritas
1430 _ 1600
Dievui pašvęstuosius bei pašaukimus šiam gyvenimui, kad krikščionys geriau suprastų Kristaus slėpinį ir džiaugsmingai liudytų tikėjimo į Jį dovaną
Dievo tarno arkivysk.Teofiliaus Matulionio grupė
1600 – 1730
parapijiečius, kad joje augtų sąmoningumas tikėjimo kelyje, te Viešpats teikia tarnystės ir nuolankumo dvasią, priimant vienas kitą.
Šv.Ignaco maldos grupė
1730 – 2030
Bažnyčios ir valstybės vadovų bendradarbiavimą, kad saugotų ir gintų prigimtinės šeimos sampratą ir vertybes.
Parapijos šeimos
2030 – 2330
jaunimą, kad Viešpats vienytų ir laimintų, mokytų ir augintų, vestų ir palaikytų.
Parapijos jaunimas
2330 – 100
abejojančius ir nutolusius nuo tikėjimo, kad maldoje atrastų dvasinių vaisių, ypač tikėjimo atnaujinimui, ir gyventų atvira Dievo malonei širdimi.
Gyvojo Rožinio grupė
100 – 230
taiką pasaulyje, kad kariaujančios ir konfliktuojančios tautos tiestų kelią taikingai ateičiai kurti.
Gyvojo Rožinio grupė
230 – 400
emigrantus, kad nepaliautų Viešpatyje ieškoti dvasinės stiprybės, o planuodami  ateitį, nepamirštų savo šeimos narių ir tėvynės.
Gyvojo Rožinio grupė
400 – 530
kenčiančius nuo įvairių priklausomybių, kad išgyvendami nusivylimą, Viešpaties artumoje būtų pripildyti viltimi, ramybe ir meile.
Gyvojo Rožinio grupė
530 – 700
mirusiuosius, kad Gailestingasis Viešpats atleistų jiems visa, kuo žemėje gyvendami, dėl žmogiško silpnumo  nusikalto.
Gyvojo Rožinio grupė
700 – 830
visus tikinčiuosius, kad sugebėtų įsiklausyti į Dievo balsą ir savo liudijimu būtų Kristaus meilės pranašais.
Gyvojo Rožinio grupė
830
Šventosios Mišios


„Dievas apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi“ . (Ef 2, 4-5)