Rožinio malda Lietuvos piliečių širdyse!
Artėjant  Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui norime pakviesti visus Lietuvos piliečius šių metų vasario 16 d. savo parapijose jungtis į bendrą padėkos maldą už laisvą Tėvynę, prašant švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo ir globos.
Juk    žodį  „Lietuva“ savo širdyse brangino kartų kartos, kad išsaugoti šią šalį - mūsų gimtinę, kovojo gausios minios.  Ypatingai  dar daugelio atmintyje neišblėsusi Sausio 13-sios naktis  mums yra liudijimas ir  ryškus atminimas, kai petis į petį stovėjome prie parlamento rūmų ir grėsmingai artėjant tankams, širdyse kirbėjo viltis ir pagalbos šauksmas, o rankose tebuvo vienintelis ginklas – rožančius. Šviesiu žiburiu atmintyje lieka ir Dievo Tarnas Teofilius Matulionis, mylėjęs Lietuvą bei jos žmones ir savo skausmingoje nelaisvėje varstęs iš duonos pagamintus rožančiaus karolėlius.  
Ne vien švenčių progomis, bet ir kasdienybės rūpesčiuose per maldą širdis širdin, jungiamės į vieną didelę šeimą. Tad pasitikėdami savo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtarimu prašykime pagalbos iš aukštybių, kad būtų išsklaidytos tautos dvasinės tamsumos, kad nepavargtų Tėvynės ateitį kuriančios rankos, kad nepailstų jos žingsniai į šviesą ir tiesą. Juk mūsų istorijoje gausu  brangių ir ryškių pavyzdžių, kurie liudija Aukščiausiojo bei Mergelės Marijos pagalbą ir globą Lietuvai bei jos žmonėms!
Tad dar kartą vienykimės ir šių metų Vasario 16 d. junkimės padėkos pilnomis širdims rožančiaus maldoje už Dievo mums dovanotas dideles malones – laisvą Tėvynę, jos žmones, kurie brangina ir saugo Ją lig šioliai! 
Vasario 16 diena

10 val. - Švč. M. Marijos kankinių
karalienės bažnyčioje Šventosios Mišios.

12 val. - Miesto aikštėje iškilmingas
VALSTYVĖS VĖLIAVOS PAKĖLIMAS.

13 val. - Kultūros centre šventinis koncertas.