Gyvojo rožinio draugija Elektrėnų parapijoje
Elektrėnų parapijoje GRD yra 6 grupės, 120 narių. Kiekviena grupelė turi savo vadovą. Grupelėms vadovauja: Armonienė Danutė, Gervienė Genutė, Frejuvienė Aldona, Paražinskienė Meilutė, Sladkevičienė Stefanija, Žemaitaitienė Adelė.
Elektrėnų parapijos GRD vadovė yra Danutė Sabonienė tel. 860138430, el. paštas danutesab@gmail.com
Elektrėnų dekanato GRD koordinatorė yra Elena Janavičienė, tel. 865099254, . el. paštas elenajanav@gmail.com

Spalio mėn. kiekvieną dieną, kiekvieną sekmadienį ir pagal galimybes kitomis dienomis Rožinio maldą kalbame bažnyčioje. Amžinybėn su Rožančiaus malda palydime ne tik Rožinio maldos mylėtojus, bet visus, kurie pakviečia į šarvojimo sales.


Tikėjimo metai pakvietė mus, GRD narius dar labiau įsigilinti į Evangelijos mokymą, tikėjimo tiesas, tarnauti, apaštalauti, skleisti gėrį. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį adoruojame Šv. Sakramentą, kalbame rožinį, skaitome ir apmąstome Šv. Rašto ištraukas. Tą dieną celebruojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius GRD narius.
Džiaugiamės, kad savo malda galime prisidėti prie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos. Meldžiamės, kad galėtume juo džiaugtis altoriaus šviesoje. Jo rankose visada buvo Rožinis.Šiais metais įsigijome GRD vėliavą su mūsų parapijos Marijos Kankinių Karalienės atvaizdu.
Nesvetima mums ir piligrimystė. Kasmet rugpjūčio 22 dieną vykstame į Pivašiūnus. Vykome į Labanoro bažnyčios pašventinimą, Žemaičių Kalvarijos atlaidus, ne kartą lankėmės Šiluvoje. Į šias keliones kartu su mumis vyko ir kitų parapijų GRD nariai.
Norime palaikyti dar glaudesnį ryšį tarp dekanato parapijų, lankytis vieni pas kitus, kartu keliauti ir melstis, nes, kaip sako kun. B. Bulika : „Malda - priemonė, - svarbi, būtina, kad GYVENTI iš tikrųjų galėtum.“