Tikėjimo metai

Popiežius Benediktas XVI spalio 11 dieną paskelbdamas Tikėjimo metus, kviečia visus pasaulio katalikus giliau apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą: „švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį savo bažnyčioje, savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą.“ (Porta fidei, 8).
Kviečiame tikinčiuosius prisiminti bei parapijoje sekmadieniais praktikuoti Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Bažnyčioje, prieš sumos Šv. Mišias, bus skaitomas Katalikų Bažnyčios Katekizmas - Bažnyčios mokymas, kuris yra skirtas tikintiesiems kaip konkrečios gairės tikėjimo ir doros klausimais. Internete yra sukurtas Tikėjimo metams skirtas puslapis. Jame yra talpinami Bažnyčios dokumentai, skirti minėtų metų šventimui: Vatikano II Susirinkimo nutarimai, Katalikų Bažnyčios Katekizmas, popiežiaus katechetinės homilijos bei kalbos. Puslapyje pateikiamas naujienos iš pasaulio ir Lietuvos, susijusios su Tikėjimo metais. O taip pat straipsniai, video, audio ir kita medžiaga, skirta asmeniniam pasiskaitymui. Puslapio nuoroda: www.tikejimometai.lt Vienas iš svarbių renginių Lietuvos mastu, telkiant jaunimą bendrai maldai ir liudijimui, tai Jaunimo Dienos „Jus aš draugais vadinu“ (plg. Jn 15, 1–14) Kaune Žalgirio arenoje 2013 metais birželio paskutinį savaitgalį. Kviečiame tikinčiuosius perskaityti ir rūpestingai apmąstyti Šventojo Tėvo Benedikto XVI apaštališkąjį laišką „Porta fidei“. Kviečiame šeimas organizuotis piligriminės kelionės „Aplankyk šventovę su šeima“ - piligrimystę po Lietuvos šventoves, ypač pakeliauti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų keliu Lietuvoje. Tikintieji kviečiami įsigilinti į svarbius tikėjimo šaltinius: Šventąjį Raštą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir Vatikano II Susirinkimo dokumentus bei popiežiaus Benedikto XVI mokymą. Kviečiame atrasti noro ir laiko dvasinei savišvietai. Kviečiame suvokti kasdieninės maldos prasmę savo asmeniniame gyvenime. Sekmadienio šv. Mišių šventimas, aktyvus dalyvavimas sakramentiniame gyvenime padeda atrasti naujus dvasios turtus. Malda šeimose, malda grupelėse, eucharistinė adoracija, rožinis – praktiški būdai, kuriais vis labiau išgyvename savo asmeninį ir bendruomeninį tikėjimą. Tikėjime yra svarbi ne tik vertikalioji, bet ir horizontalioji veiklos dimensija, kuri mus išvaduoja nuo užsidarymo vien savo poreikiuose ir padaro mus pajėgius atsiverti pilnatvei, aukotis, mylėti, tarnauti ir dalintis. Skatinama tikinčiųjų savanorystė savo parapijose. Uždegantys pavyzdžiai – tikėjimo liudytojai. Šventieji padeda suvokti kaip gyventi autentiškai krikščionišką gyvenimą. Kvietimas atrasti šventuosius savo gyvenimo kasdienybėje, skaitant religinę knygą, straipsnius, klausantis radijo laidų. Tikėjimas mus pačius kviečia tapti Kristaus Gerosios Naujienos nešėjais. Būkime tikėjimo liudytojai savo aplinkoje: pavyzdžiu, patarimu, pokalbiu, maldos praktika. Nebijokime asmeniškai pakviesti savo draugus įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Gal jiems trūksta drąsos, o mūsų asmeniškas pakvietimas gali tapti labai reikšmingas tiems, kurie dėl tam tikrų priežasčių nutolo nuo tikėjimo. Tikėjimas kiekvieną įpareigoja asmeniniam dvasiniam tobulėjimui. Stenkimės įkūnyti krikščioniškas dorybes savo kasdienybėje, tampant vis nuolankesniais, kantresniais, mylinčiais, atleidžiančiais ir kartu laisvais Kristaus tiesoje.