Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kanoninė vizitacija, Elektrėnų parapijoje

VYSKUPO JONO IVANAUSKO VIZITAS ELEKTRĖNŲ PARAPIJOJE „Atėjau ugnies atnešti žemėn ir vieno tetrokštu – kad ji kūrentųsi“ (plg. Lk 12, 49). Gegužės 16 d. Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas lankėsi Elektrėnų parapijoje: susitiko su Elektrėnų savivaldybės administracija, susipažino su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veikla, bendravo su mokyklos administracija, mokiniais ir mokytojais; aplankė Elektrėnų socialinės globos namų bendruomenę. Po pietų vyskupas vizitavo Abromiškių reabilitacinę ligoninę, kur kalbėjosi su administracija, apsilankė koplyčioje. J. E. Jonas Ivanauskas šiltai bendravo su Vaikų dienos centro ir Vaikų globos namų – bendrų parapijos ir savivaldybės įstaigų – darbuotojais ir vaikais. Vizito pabaigoje Elektrėnų bibliotekoje vyskupas susitiko su savivaldybės įstaigų vadovais ir Elektrėnų gyventojais. Elektrėnų klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, susirinkusiesiems pristatydamas vyskupą Joną Ivanauską, kalbėjo apie vyskupo vizito reikšmę bei svarbą, pakvietė visus sekmadienį dalyvauti iškilmingose Šeštinių šv. Mišiose kartu su naujuoju vyskupu. Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytojomis svečiams pristatė literatūrinę – muzikinę kompoziciją pagal Maironio eiles „Rodos, širdžiai paskirta mylėti...“ J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo elektrėniečiams, gausiai susirinkusiems į susitikimą, pasidžiaugė žmonių nuoširdumu ir paprastumu, kurį teko patirti, lankantis miesto įstaigose. „Mes gyvename šiame laikotarpyje ir esame vieni kitiems brangūs“, - sakė vyskupas. Vakare į parapijos salę susitikti su J. E. Vyskupu susirinko Parapijos ekonominės ir pastoracinės tarybos nariai, tikybos mokytojai, Carito bei įvairių maldos grupių, veikiančių parapijoje, atstovai, patarnautojai. Po bendros maldos, susėdus ratu, buvo kalbamasi apie parapijos džiaugsmus ir rūpesčius. Svečiui viskas buvo įdomu – pagalba sergantiems ar sunkiai besiverčiantiems žmonėms, maldos grupių veikla, tikybos dėstymas ir rengimas Pirmajai komunijai, jaunų šeimų dalyvavimas parapijos veikloje, jaunimo reikalai... Akivaizdu, kad vyskupui rūpi kiekvienas parapijietis. Saulėtą sekmadienio rytą, kai JĖZUS ĮŽENGĖ Į DANGŲ, susirinkusieji prie bažnyčios laukė Ganytojo. Jį prie įvažiavimo į miestą pasitiko Elektrėnų seniūnas, o išsirikiavę jaunieji šauliai, parapijiečiai ir kunigai sutiko bažnyčios šventoriuje. Laiminami Ganytojo, visi įžengė į Dievo namus. Šv. Mišių dalyviai meldėsi už Ganytoją, Ganytojas meldėsi už parapiją. Parapijos klebonas monsinjoras J. Sabaliauskas perskaitė raportą, kuriame atsispindėjo visa parapijos veikla. J. E. vyskupas J. Ivanauskas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 48 parapijos sutvirtinamiesiems. Šeštinių procesijai ir šv. Mišioms vadovavo J. E. Jonas Ivanauskas. Ganytojas laimino visus pamaldų dalyvius, dėkojo visiems ir priminė, kad Jėzus mato kiekvieną, girdi, gelbsti, globoja, veda, laimina... Teksto autorės: Elena ir Ramunė