Kviečiame į maldos grupelę, meldžiant Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui paskelbimo palaimintuoju

DIEVO TARNAS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas.

1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai – Mordovijoje. 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone pas kunigą Joną Jonį, Birštono parapijos kleboną, artimą bičiulį ir pagalbininką, bei perėmė vyskupijos valdymą iš kanauninko J.Stankevičiaus.

1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

Malda

Visagali Dieve,

mūsų prieglauda ir stiprybe!

Tu stiprini visus tvirtai Tave tikinčius ir

nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.

Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių

Matulionį, kai dėl Tavo vardo

jis net šešiolika metų kentėjo įvairiuose

lageriuose ir liko Tau ištikimas.

Suteik malonę, kad mes,

kadaise turėję jį savo vyskupu,

dabar galėtume turėti

šventuoju ir užtarėju danguje.

Prašome Tave, Viešpatie,

per šio kankinio užtarimą malonių

(galima pridėti savo intenciją), kurių

karštai trokštame. Amen.

Tėve mūsų, Sveika Marija,Garbė Dievui Tėvui.


Lietuvoje paskelbtas šventuoju tik karalaitis Kazimieras, palaimintuoju – arkivyskupas Jurgis Matulaitis, bet jie tikrai ne vieninteliai šventieji. Įvairiais laikais mūsų tautoje gyveno daug šventų vyrų ir moterų. Vienas iš jų – arkivyskupas Teofilius Matulionis, apie kurį popiežius Pijus XI yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Mūsų parapijoje grupelė tikinčiųjų kiekvieną dieną jiems asmeniškai patogiu laiku meldžiasi, prašydami arkivyskupui Teofiliui Matulioniui altoriaus garbės.

Kviečiame įsijungti į šią grupelę ir drauge melsti malonės, kad Dievo tarnas Teofilius Matulionis būtų paskelbtas palaimintuoju.


Šios grupelės nariai:

1. Danutė Sabonienė, vadovė tel. 860138430
2. Stasė Jakimavičienė
3. Danutė Armonienė
4. Anelė Drulienė
5. Marytė Zernajeva
6. Vytas Zernajevas
7. Domicelė Apanavičienė
8. Ada Vaiciukevičienė
9. Veronika Makreckienė
10. Janina Kondratjeva
11. Genė Vankevičienė
12. Stasys Vankevičius
13. Angelė Morkūnienė
14. Danutė Maciulevičienė
15. Genutė Žukovienė