Kunigų pasikeitimas parapijoje

J. E. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio dekretu kun. Marius Talutis atleidžiamas iš Elektrėnų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Širvintų parapijos vikaru.
Elektrėnų parapijos vikaru skiriamas kun. Laurynas Visockas (gim. 1986 m., kunigu pašventintas 2010 m.) iki šiol dirbęs Širvintų parapijos vikaru.