Sekminės: Elektrėnų ir Frankfurto šv.Alberto parapijų bičiulystė

Sekminių procesija. Priekyje nešamas vokiečių atvežtas kryžius

Kryžių kalne

„Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.“
(Apd 2, 1- 4)

Sekminės - tai Šventosios Dvasios nužengimo į žemę Sekminių dieną šventė. Šis įvykis yra aprašytas Biblijoje, Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje. Ypatinga Sekminių reikšmė yra ta, kad ji laikoma krikščionių bažnyčios gimtadieniu. Sekminės – pilnatvės šventė. Tai diena, kuri Elektrėnų parapijai šiais metais buvo ypatinga ir dėl parapijoje apsilankiusių svečių iš šv. Alberto parapijos, Freiburgo, kurie drauge gegužės 23 d. dalyvavo šv. Mišių aukoje Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčioje. Svečių delegaciją lydėjo šv. Alberto parapijos klebonas Peter Zedtwitz, kuris, kartu su mūsų klebonu, aukojo šv. Mišias. Šventė buvo ypatinga, kadangi šv. Mišiose buvo skaitomi tekstai 2 kalbomis: lietuvių ir vokiečių, o parapijos svečiai atvežė kryžių, kuriame buvo įspausti žodžiai lietuvių ir vokiečių kalbomis: „Telaimina Dievas mūsų partnerystę“ bei abiejų parapijų pavadinimai. Šis kryžius, palaimintas abiejų kunigų, buvo nešamas procesijos metu, o vėliau svečiai jį nuvežė ir pastatė Kryžių kalne. Šv. Mišių metu kunigas Peter Zedtwitz pasakė pamokslą kalbėdamas apie Sekminių šventę ir abiejų parapijų ilgametę gražią draugystę, kuri prasidėjo 1994 m., o šv. Alberto parapijietės, Monika Spicker – Beck ir Diana Seufert, perdavė savo parapijos globėjo šv. Alberto paveikslą bei Taize giesmių tekstus mūsų jaunimui, kuris šiemet kviečiamas kartu su jų parapijos jaunimu drauge keliauti į Taize Prancūzijoje.
Daugelis žmonių šiame pasaulyje jaučiasi tušti, kalba apie savo širdies tuštumą ir beprasmybę. Dievo dvasia suteikia gyvenimui pilnatvę, žmogų pripildo ir padeda jam pakilti naujam gyvenimui. Tikrai yra verta tokią šventę švęsti, ja džiaugtis ir džiugia žinia dalytis su pasaulio žmonėmis. Šia džiugia žinia ir buvo pasidalinta su šv. Alberto klebonu bei kartu atvykusiais parapijiečiais.
Po šventės bažnyčioje svečiai aplankė Trakus, o vakare buvo pakviesti į bažnyčios salėje eksponuojamą Vytauto Suslavičiaus nuotraukų parodą Baltijos kelio 20 – mečiui paminėti bei į kleboniją iškilmingos vakarienės, kurioje dalyvavo Elektrėnų parapijos tarybos nariai, kiti parapijiečiai.
Pirmadienį 16-os svečių delegacija aplankė turistų mėgiamas Vilniaus vietas: senamiestį, Katedrą, Aušros vartus, Gedimino pilį ir kt., o vakarą džiugiai praleido kartu su parapijos klebonu bei parapijiečiais prie bendro stalo ir jau kitą dieną pajudėjo link Kryžių kalno. Ten, pastatę šv. Mišiose palaimintą abiejų klebonų kryžių, pagiedoję giesmes, pasuko link Nidos, gražiausio Lietuvos kurorto.
Šv. Alberto parapijos klebonas Peter Zedtwitz bei kartu su juo atvykę parapijiečiai buvo sužavėti Lietuvos istorinėmis vertybėmis ir gamta, todėl išvyko namo pilni įspūdžių bei pripildyti šv. Dvasios.

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių
(Apd 1, 8)