Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimas

Onuškio parapijos maldininkai drauge su kunigais

Jauna šeima - Gyvojo Rožinio draugijos nariai

Kalba Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celešienė

Susirinkusius sveikina Onuškio klebonas A. Gaidukevičius


Birželio 16 d., Elektrėnuose įvyko Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimas. Dalyvavo rožinio maldos kalbėtojai iš Elektrėnų, Semeliškių ir Onuškio parapijų. Susirinkusius pasveikino Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius, rožinio maldą palyginęs su ligoniui statoma lašaline - kiekviena malda "Sveika Marija" yra tarsi mažas lašelis, tačiau labai reikalingas dvasinei sveikatai palaikyti.
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celešienė supažindino klausytojus su draugijos veikla, numatomais planais, kvietė aktyviai dalyvauti įvairiose draugijos maldos akcijose, pvz. keliaujančio Pivašiūnų Marijos paveikslo piligrimystės po namus organizavime.
Vėliau susirinkusieji klausėsi Elektrėnų vikaro paruoštos pamokėlės apie Marijos pasirodymą Fatimoje. Programos dalis parapijos salėje baigėsi agape-suneštinėmis vaišėmis, fotografo V.Suslavičiaus nuotraukų skirtų Baltijos keliui parodos apžiūra.
Tolimesi susitikimo renginiai vyko bažnyčioje - buvo kalbamas rožinis, giedamos birželinės pamaldos. Šv. Mišias aukojo Elektrėnų dekanas mons. Jonas Sabaliauskas ir Onuškio klebonas Algimantas Gaidukevičius.
Elektrėnų parapijoje Gyvajam Rožiniui priklauso 100 narių, kurie sudaro 5 būrelius po 20 narių. Gyvojo Rožinio koordinatorė Elektrėnų parapijoje yra Danutė Sabonienė.