Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės

Birželio 6 d. buvo švenčiama Devintinių iškilmė ir Tėvo diena. Per šv. Mišias pamokslą sakė parapijos altarista kun. Stanislovas Čiupala. Pamokslininkas remdamasis Bažnyčios tėvų mintimis ir pop. Jono Pauliaus II enciklika "Ecclesia de Eucharistia", akcentavo tinkamo pasiruošimo šv. Komunijos priėmimui svarbą, ypač Susitaikinimo (Išpažinties) sakramento butinybę. Po Komunijos maldos buvo palaiminti tėvai, vaikai, šeimos ir gėlės. Devintinių procesijos altorėlius šiemet darė Abromiškių ir Žebertonių kaimų bendruomenės, Vaikų globos namai bei bažnyčios patarnautojai. Nuo šių metų Devintinių iškilmės pasikeitė šeimų šv. Juozapo vėliavos nešėjai - jais tapo šeimų bendruomenės nariai.