Kitos Velyknakčio fotografijos

"Todėl tave, Viešpatie, meldžiame: ši tavo garbei pašvęsta žvakė tegul niekada nepaliauja nakties ūkanas sklaidžiusi. Tegul jos šviesa maloni tau būna ir į dangaus žiburių spindėjimą įsilieja. Ją bešviečiančią tegul vis atranda Žvaigždė rytmetinė, toji Žvaigždė, kuri niekada nenusileidžia, - Tavo Sūnus Jėzus Kristus, kuris iš mirties viešpatijos sugrįžęs, skaidriai nušvito žmonijai ir gyvena bei viešpatauja per amžius". (Velyknakčio šlovinimas)

Vandens šventinimas Krikštui

"Tėve mūsų" malda

Pakylėjimas


Elektrėnų parapijos jaunimo choras

Tikinčiųjų smilkymas

šv. Mišių celebranto smilkymas

Atnašų procesija


Atnašų procesija

Rugilė atnaujina Krikšto pažadus


"Tikrai šioji naktis palaiminga: joje dangūs su žeme, Dievas su žmonija suartėja!"
(Velyknakčio šlovinimas)

"Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus iš mirties prisikėle!"
(Velyknakčio šlovinimas)
"Šios nakties šventimas traukia nuo kalčių, nuodėmes plauna,
puolusiems gražina nekaltumą, nuliūdusiems džiaugsmą; ji maldo neapykantą, vienija širdis, palenkia išdidumą". (Velyknakčio šlovinimas)

Fotografavo Enrika Stanislovaitytė. Labai labai ačiū Jai :)